dnes je 29.3.2020
Input:

§ 97 - Udeľovanie súhlasu

26.2.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.2 Druhý oddiel - Súhlasy

8.2.1 § 97 - Udeľovanie súhlasu

Doc. JUDr. Boris Balog, PhD.

§ 97

Udeľovanie súhlasu

(1) Orgány štátnej správy odpadového hospodárstva udeľujú súhlas na

a. prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov okrem spaľovní odpadov a zariadení na spoluspaľovanie odpadov a vodných stavieb, v ktorých sa zneškodňujú osobitné druhy kvapalných odpadov,125)

b. zneškodňovanie odpadov, na ktoré nebol vydaný súhlas podľa písmena a) a zhodnocovanie odpadov, na ktoré nebol vydaný súhlas podľa písmena c), okrem zneškodňovania alebo zhodnocovania odpadov v spaľovniach odpadov a zariadeniach na spoluspaľovanie odpadov a zhodnocovania odpadov vo vodných stavbách, v ktorých sa zhodnocujú osobitné druhy kvapalných odpadov,125)

c. prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov okrem

1. spaľovní odpadov, zariadení na spoluspaľovanie odpadov,

2. vodných stavieb, v ktorých sa zhodnocujú osobitné druhy kvapalných odpadov,125)

3. zariadenia na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu zo

zelene, ak jeho ročná kapacita neprevyšuje 100 ton, a

4. zariadenia na zmenšovanie objemu komunálnych odpadov, ak jeho ročná kapacita neprevyšuje 50 ton,

d. prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov, ak ide o zariadenia, na ktorých prevádzku nebol daný súhlas podľa písmen a) a c) vrátane zberného dvora,

e. vydanie prevádzkového poriadku

1. zariadenia na zneškodňovanie odpadov,

2. zariadenia na zhodnocovanie odpadov okrem zariadenia na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu zo zelene, ak jeho ročná kapacita neprevyšuje 100 ton a zariadenia na zmenšovanie objemu komunálnych odpadov, ak jeho ročná kapacita neprevyšuje 50 ton, a

3. mobilného zariadenia na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov,

f. nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrátane ich prepravy, ak nie je súčasťou súhlasu podľa iných ustanovení tohto odseku, a to v prípade, ak pôvodca odpadu alebo držiteľ odpadu ročne nakladá v súhrne s väčším množstvom ako 1 tona alebo ak prepravca prepravuje ročne väčšie množstvo ako 1 tona nebezpečných odpadov,

g. zhromažďovanie nebezpečných odpadov u pôvodcu odpadu, ak zhromažďuje väčšie množstvo ako 1 tona nebezpečných odpadov ročne,

h. zhodnocovanie odpadov alebo zneškodňovanie odpadov mobilným zariadením; v tom prípade sa ustanovenia písmen a) až c) nepoužijú,

i. zhromažďovanie odpadov držiteľom odpadu bez predchádzajúceho triedenia, ak vzhľadom na následný spôsob ich zhodnocovania alebo zneškodňovania nie je triedenie a oddelené zhromažďovanie možné alebo účelné,

j. uzavretie skládky odpadov alebo jej časti, vykonanie jej rekultivácie a jej následné monitorovanie,

k. dekontamináciu,

l. zneškodňovanie použitých polychlórovaných bifenylov alebo zariadení obsahujúcich

polychlórované bifenyly, ak nie je súčasťou súhlasu podľa písmen a), b) alebo f),

m. zneškodňovanie odpadov z výroby oxidu titaničitého,

n. odovzdávanie odpadov vhodných na využitie v domácnosti,

o. to, že látka alebo hnuteľná vec sa považuje za vedľajší produkt, a nie za odpad,

p. vykonávanie prípravy na opätovné použitie; v tomto prípade sa ustanovenia písmen b) a c) nepoužijú,

q. prevádzkovanie úložiska dočasného uskladnenia ortuti alebo úložiska trvalého uskladnenia odpadovej ortuti; v tomto prípade sa ustanovenie písmena a) nepoužije,

r. uzavretie úložiska dočasného uskladnenia ortuti alebo jeho časti, a jeho následné monitorovanie alebo uzavretie úložiska trvalého uskladnenia odpadovej ortuti alebo jeho časti a jeho následné monitorovanie,

s. využívanie odpadov na spätné zasypávanie,

t. zhromažďovanie odpadu dlhšie ako jeden rok pred jeho zneškodnením alebo dlhšie ako tri roky pred jeho zhodnotením.

u. prevádzkovanie prekládkovej stanice komunálneho odpadu,

v. skladovanie výkopovej zeminy pre pôvodcu odpadu,

w. prevádzkovanie zariadenia na recykláciu lodí,

x. schválenie plánu na recykláciu lode.


K odseku 1

V zmysle a nadväznosti na článok 23 rámcovej smernice členské štáty majú vyžadovať od každého zariadenia alebo podniku, ktorý má v úmysle vykonávať spracovanie odpadu, aby získal od príslušného orgánu povolenie a zároveň určuje minimálne požiadavky na obsah takýchto povolení.

V odseku 1 sa vymenúvajú činností, na ktoré sa vyžaduje vydanie súhlasu orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva. K zmene došlo v prípade súhlasu na zber a spracovanie starých vozidiel a súhlasu na zber a spracovanie odpadu z elektrozariadení, s tým že sa tieto súhlasy vypustili.

Medzi nové súhlasy patrí zavedenie súhlasu na využívanie odpadov na povrchovú úpravu terénu a na zhromažďovanie odpadu dlhšie ako jeden rok.

K zmene došlo aj v prípade súhlasu na nakladanie s nebezpečným odpadom. V pôvodnom súhlase na nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrátane ich prepravy, ak nie je súčasťou súhlasu podľa iných ustanovení tohto odseku sa upravilo ročné množstvo nebezpečných odpadov zo 100 kg na 1 tonu nebezpečných odpadov. Doplnil sa nový súhlas, ktorý sa týka pôvodcov odpadu, ktorý nebezpečný odpad iba zhromažďujú, ak zhromažďuje ročne väčšie množstvo ako 1 tonu. Úprava daného ustanovenia sa vykonala na základe skutočnosti, že pôvodcovia začali rušiť zmluvy s odberateľmi nebezpečných odpadov a daný nebezpečný odpad dávajú do kontajnerov na komunálny odpad.

Novelou zákona od 1.1.2018 sa dopĺňajú do odseku 1 písmená u) a v). Zavedenie súhlasu v písmene u) je potrebné z hľadiska existujúcej praxe. Pri nakladaní s komunálnym odpadom je snaha znižovania nákladov na dopravu, ktoré sa dosiahnu prekladaním komunálneho odpadu na prekládkových staniciach z menších vozidiel (2 - 3 tonových) do veľkých (20 - 24 tonových) a následná doprava do spaľovní resp. na skládku odpadov.

Zavedenie súhlasu v písmene v) je potrebné z hľadiska existujúcej praxe, keď pri výstavbe veľkých stavebných celkov vznikajú veľké objemy výkopovej zeminy (státisíce ton), ktorá sa má v budúcnosti použiť pri výstavbe ciest, cestných obchvatov a pod. a do času tejto výstavby je potrebné mať túto výkopovú zeminu uloženú, skladovanú.

(2) Súhlas podľa odseku 1 okrem súhlasu podľa odseku 1 písm. k), o) a p) obsahuje

a. druh a kategóriu odpadov, a ak ide o súhlas podľa odseku 1 písm. a) až c), f), g), l) až n) a s) až w) aj množstvo odpadov,

b. určenie miesta nakladania s odpadmi; to neplatí, ak ide o súhlas podľa odseku 1 písm. h), n), a o),

c. spôsob nakladania s odpadmi, alebo ak ide o súhlas podľa odseku 1 písm. n), účel, na ktorý sa odpady odovzdávajú,

d. dobu, na ktorú sa súhlas udeľuje,

e. pri zariadeniach aj spôsob ukončenia činnosti zariadenia a následná starostlivosť o miesto výkonu,

f. podľa potreby podmienky kontroly a monitorovania výkonu činnosti,

g. ďalšie podmienky výkonu činnosti, na ktorú sa súhlas udeľuje.


K odseku 2

Stanovuje sa povinný obsah súhlasu z hľadiska rozsahu údajov.

(3) Súhlas podľa odseku 1 písm. a) až d), f) okrem činnosti prepravy nebezpečného odpadu, h), i), q), s), u) až w) obsahuje okrem náležitostí podľa odseku 2 aj

a. technické požiadavky prevádzky zariadenia alebo miesta výkonu činnosti,

b. bezpečnostné opatrenia pri prevádzke zariadenia alebo pri výkone činnosti.


K odseku 3

Odsek 3 dopĺňa obsahové požiadavky na niektoré súhlasy.

(4) Súhlas podľa odseku 1 písm. h) okrem náležitostí podľa odsekov 2 a 3 obsahuje aj požiadavky na umiestnenie mobilného zariadenia, ak predmetom zhodnocovania alebo zneškodňovania bude nebezpečný odpad.


K odseku 4

Odsek 4 stanovuje obsahové náležitosti súhlasu na zhodnocovanie odpadov alebo zneškodňovanie odpadov mobilným zariadením.

(5) Súhlas na prevádzkovanie skládky odpadov okrem náležitostí podľa odsekov 2 a 3 ďalej obsahuje

a. triedu skládky odpadov,

b. podmienky prevádzkovania skládky odpadov, monitorovania skládky odpadov, postupov kontroly prevádzky skládky odpadov vrátane havarijného plánu,

c. parametre, ktoré sa majú merať, a látky, ktoré sa majú analyzovať v priesakových vodách a vo vzorkách z pozorovacích objektov,

d. schválenie projektovej dokumentácie na uzavretie skládky odpadov, jej rekultiváciu a monitorovanie skládky odpadov po jej uzavretí,

e. povinnosť podávať príslušnému okresnému úradu správu o druhoch a množstvách ukladaného odpadu a o výsledkoch monitorovania skládky odpadov každoročne do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka,

f. skutočnú výšku účelovej finančnej rezervy.


K odseku 5

Odsek 5 stanovuje obsahové náležitosti súhlasu na prevádzkovanie skládky odpadov nad rámec náležitostí podľa odsekov 2 a 3.

(6) Súhlas podľa odseku 1 písm. j) obsahuje aj lehotu, v ktorej je prevádzkovateľ skládky odpadov povinný

a. začať najneskôr s uzatváraním skládky odpadov alebo jej časti a s rekultiváciou skládky odpadov; táto lehota nesmie byť dlhšia ako šesť mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto súhlasu a

b. ukončiť uzatváranie skládky odpadov alebo jej časti a rekultiváciu skládky odpadov.


K odseku 6

Od 1.1.2018 sa upravuje odsek 6. Ide o doplnenie lehoty dokedy je prevádzkovateľ skládky povinný ukončiť rekultiváciu skládky vznikla z viacerých podnetov z praxe, kde dochádza k posúvaniu/predlžovaniu termínov a uzatvárania a rekultivácie skládok odpadov. Zosúladenie so zákonom č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

(7) Súhlas podľa odseku 1 písm. k) obsahuje

a. typ a počet zariadení obsahujúcich polychlórované bifenyly alebo druh, kategóriu a množstvo použitých polychlórovaných bifenylov, ktoré sa budú dekontaminovať,

b. určenie miesta a spôsobu dekontaminácie,

c. dobu, na ktorú sa súhlas udeľuje a spôsob ukončenia činnosti zariadenia, ktorým sa dekontaminácia vykonáva,

d. ďalšie podmienky výkonu činnosti, na ktorú sa súhlas udeľuje.


K odseku 7

Odsek 7 stanovuje obsahové náležitosti súhlasu na dekontamináciu.

(8) Súhlas na zneškodňovanie odpadu z výroby oxidu titaničitého činnosťou D15, ukladaním na skládku odpadov činnosťou D1 alebo činnosťou D3 uvedenými v prílohe č. 2 možno vydať, len ak

a. odpad nemôže byť zneškodnený vhodnejším spôsobom,

b. hodnotenie vplyvu na životné prostredie19) preukázalo, že zneškodňovanie nebude mať žiaden okamžitý ani neskorší škodlivý vplyv na podzemné vody, pôdu a ovzdušie,

c. zneškodňovanie nebude mať škodlivý vplyv na rekreačné aktivity, ťažbu surovín, rastliny a živočíchy, lokality, miesta alebo územia osobitného vedeckého významu22) alebo iné oprávnené využívanie dotknutého územia.


K odseku 8

Odsek 8 stanovuje obsahové náležitosti súhlasu na zneškodňovanie odpadu z výroby oxidu titaničitého činnosťou D15, ukladaním na skládku odpadov činnosťou D1 alebo činnosťou D3 uvedenými v prílohe č. 2.

(9) Súhlas podľa odseku 1 písm. o) obsahuje

a. opis vedľajšieho produktu a popis činnosti, pri ktorej vzniká,

b. dobu, na ktorú sa súhlas udeľuje,

c. požiadavku na informovanie ohľadne akejkoľvek zmeny týkajúcej sa plnenia podmienky podľa § 2 ods. 4 písm. b), ktorá vedie k zníženiu zabezpečenia použitia vedľajšieho produktu,

d. spôsob nakladania s vedľajším produktom alebo účel, na ktorý sa vedľajší produkt odovzdáva,

e. ďalšie podmienky, ktoré je potrebné dodržiavať pri výkone činnosti, na ktorú sa súhlas udeľuje.


K odseku 9

Odsek 9 stanovuje obsahové náležitosti súhlasu na to, že látka alebo hnuteľná vec sa považuje za vedľajší produkt, a nie za odpad.

(10) Súhlas podľa odseku 1 písm. p) obsahuje

a. druh, kategóriu odpadov a množstvo odpadov,

b. určenie miesta výkonu prípravy na opätovné použitie,

c. opis činností súvisiacich s prípravou na opätovné použitie,

d. technické požiadavky miesta výkonu prípravy na opätovné použitie,

e. bezpečnostné opatrenia pri výkone činností súvisiacich s prípravou na opätovné použitie,

f. dobu, na ktorú sa súhlas udeľuje,

g. spôsob použitia výrobkov alebo zložiek výrobkov, ktoré prešli prípravou na opätovné použitie,

h. ďalšie podmienky, ktoré je potrebné dodržiavať pri výkone činnosti, na ktorú sa súhlas udeľuje.


K odseku 10

Odsek 10 stanovuje obsahové náležitosti súhlasu na opätovné použitie.

(11) Súhlas podľa odseku 1 písm. p) sa neudeľuje na činnosť kontroly, testovania, opravy, regenerácie vrátane