dnes je 13.7.2024

Input:

§ 99 - Vyjadrenia

7.9.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.4 Štvrtý oddiel

8.4.1 § 99 – Vyjadrenia

doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Mgr. Laura Fotopolusová

§ 99

Vyjadrenia

(1) Orgány štátnej správy odpadového hospodárstva sa vyjadrujú k:

a) zriadeniu spaľovne odpadov alebo zariadenia na spoluspaľovanie odpadov, alebo k ich zmenám ako podklad na udelenie súhlasu podľa osobitného predpisu,127)

b) výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva, a to:

1. k dokumentácii v územnom konaní, okrem jednoduchých stavieb a drobných stavieb, 128)

2. k projektovej dokumentácii v stavebnom konaní,129) ak sa neuskutočnilo územné konanie, okrem jednoduchých stavieb a drobných stavieb,

3. k navrhovanému spôsobu nakladania s odpadom v konaní o odstránení stavby,130)

4. k dokumentácii v konaní o povolení terénnych úprav,131) ak sa pri ich uskutočňovaní predpokladá použitie stavebného odpadu a odpadu z demolácie podľa § 77 ods. 1,

5. k dokumentácii v