dnes je 29.3.2020
Input:

§ 99 - Vyjadrenia

26.2.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.4 Štvrtý oddiel

8.4.1 § 99 – Vyjadrenia

Doc. JUDr. Boris Balog, PhD.

§ 99

Vyjadrenia

(1) Orgány štátnej správy odpadového hospodárstva sa vyjadrujú k:

a) zriadeniu spaľovne odpadov alebo zariadenia na spoluspaľovanie odpadov, alebo k ich zmenám ako podklad na udelenie súhlasu podľa osobitného predpisu,127)

b) výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva, a to:

1. k dokumentácii v územnom konaní, okrem jednoduchých stavieb a drobných stavieb, 128)

2. k projektovej dokumentácii v stavebnom konaní,129) ak sa neuskutočnilo územné konanie, okrem jednoduchých stavieb a drobných stavieb,

3. k navrhovanému spôsobu nakladania s odpadom v konaní o odstránení stavby,130)

4. k dokumentácii v konaní o povolení terénnych úprav,131) ak sa pri ich uskutočňovaní predpokladá použitie stavebného odpadu a odpadu z demolácie podľa § 77 ods. 1,

5. k dokumentácii v kolaudačnom konaní,132)okrem jednoduchých stavieb a drobných stavieb,

c) pripravovaným zmenám výroby súvisiacej so zmenou nakladania s odpadmi,

d) prepusteniu odpadov, ktoré vznikli pri spracovaní dovezeného materiálu v colnom režime aktívneho zušľachťovacieho styku, do colného režimu voľný obeh v Slovenskej republike,133)

e) územnoplánovacej dokumentácii pri jej prerokovaní.135)


K odseku 1

Odsek 1 ustanovuje rozsah konaní, v ktorých sa orgány štátnej správy odpadového hospodárstva sa vyjadrujú formou záväzného stanoviska.

Novelou zákona od 1. 1. 2018 sa v odseku 1 v prvom a druhom bode na konci pripájajú tieto slová: „okrem jednoduchých stavieb a drobných stavieb”. Ide o vyňatie výnimky z povinnosti vydávania vyjadrení okresným úradom k dokumentácii v kolaudačnom konaní.

Novelou zákona účinnou od 1. 1. 2019 sa v odseku 1, písm. b) bod 5. prepájajú slová „okrem jednoduchých stavieb a drobných stavieb“, čím sa zjednodušuje výstavba jednoduchých a drobných stavieb v odpadovom hospodárstve, pretože ku kolaudačnému konaniu už nebude potrebné doloženie vyjadrenia orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva.

(2) Orgán štátnej správy odpadového hospodárstva má v konaniach uvedených v odseku 1 postavanie dotknutého orgánu; vyjadrenia, ktoré sú výsledkom uvedených konaní, sa považujú