dnes je 16.5.2021

Input:

Aké formy zberu kuchynského odpadu realizujú alebo plánujú realizovať obce a mestá

20.4.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2021.04.1.3 Aké formy zberu kuchynského odpadu realizujú alebo plánujú realizovať obce a mestá

Ing. Juraj Poništ

Povinnosť zberu bioodpadu a výnimky k nim podľa zákona

Podľa novely zákona o odpadoch č. 460/2019 Z. z. sú od 1. 1. 2021 mestá a obce povinné zaviesť triedený zber komunálneho odpadu pre biologicky rozložiteľný kuchynský odpad. Novela stanovuje 3 výnimky od tejto povinnosti.

Povinnosť zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu komunálneho odpadu pre biologicky rozložiteľný kuchynský odpad sa nevzťahuje na tú časť obce, ktorá:

1) má zabezpečené energetické zhodnotenie týchto odpadov v zariadení na zhodnocovanie odpadov činnosťou R1 uvedenou v prílohe č. 1,

2) preukáže, že 100 % domácností kompostuje vlastný odpad alebo

3) preukáže, že to neumožňujú technické problémy vykonávania zberu v historických centrách miest a v riedko osídlených oblastiach.

Formy zberu kuchynského bioodpadu

Tieto formy môžeme rozdeliť na dve základné cieľové skupiny:

1) formy zberu určené pre individuálnu bytovú výstavbu (IBV – rodinné domy),

2) formy zberu určené pre kombinovanú bytovú výstavbu (KBV – bytové domy).

Formy zberu určené pre individuálnu bytovú výstavbu

Obce a mestá, ktoré od 1. 1. zaviedli alebo plánujú zaviesť pre rodinné domy nasledovné formy zberu kuchynského bioodpadu (niektoré mestá a obce sa spoliehajú na výnimku pre udeľovaní sankcií z MŽP do 1. 7. 2021):

1) zber spolu s biologicky rozložiteľným odpadom zo záhrad rodinných domov. Obyvatelia majú k dispozícií 120 litrové hnedé nádoby – vývoz raz týždenne,

2) triediť kuchynský odpad do košíka na bioodpad s objemom desať litrov vybaveným kompostovateľným vreckom. Prevetrávaný košík zabezpečí predchádzanie vzniku hnilobných procesov a zápachu. Odpad v kompostovateľnom vrecku sa umiestni do 120 litrovej hnedej