dnes je 8.12.2021

Input:

Čerpanie Environmentálneho fondu pre zber kuchynského bioodpadu v obciach na rok 2021

10.12.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2020.12.1.1 Čerpanie Environmentálneho fondu pre zber kuchynského bioodpadu v obciach na rok 2021

Ing. Juraj Poništ

Od 1. 1. 2021 budú obce podľa novely zákona o odpadoch povinné triediť kuchynský odpad, okrem toho kuchynského odpadu, ktorý pochádza od právnických osôb alebo fyzických osôb – podnikateľov. Obec môže pre zavedenie triedeného zberu a jeho následné nakladanie (napr. nákup kompostérov) čerpať prostriedky z Environmentálneho fondu.

Pre žiadosť o čerpanie týchto prostriedkov musí obec splniť nasledovné kritériá:

  • má usporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom a Environmentálnym fondom,

  • nemá daňové nedoplatky,

  • neporušila v predchádzajúcich troch rokoch zákaz nelegálneho zamestnávania podľa osobitného predpisu,

  • nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie.