dnes je 31.5.2020

Input:

Dotácie pre obce z Environmentálneho fondu - ochrana ovzdušia

6.2.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.5.10 Dotácie pre obce z Environmentálneho fondu – ochrana ovzdušia

doc. JUDr. Boris Balog, PhD.

Dotáciu v oblasti ochrany ovzdušia z Environmentálneho fondu môže získať obec na tieto činnosti -

Podpora výroby tepla a teplej vody prostredníctvom využívania nízkoemisných zdrojov

Podpora je určená na dosiahnutie zníženia množstva vypustených znečisťujúcich látok prostredníctvom zmeny spaľovaného paliva alebo zmeny technológie spaľovacieho procesu. Podporené budú projekty zamerané na verejnoprospešný účel (verejné budovy, školy, zdravotnícke zariadenia, sociálne a charitatívne zariadenia a pod.).

Maximálna výška žiadanej dotácie je 200.000,- € pri dodržaní podmienky minimálneho 5% spolufinancovania oprávnených nákladov projektu zo strany žiadateľa.

Podpora výroby tepla, teplej vody a elektrickej energie prostredníctvom využívania obnoviteľných zdrojov

Podpora je určená na budovanie zariadení na výrobu tepla, teplej vody a elektrickej energie pre vlastnú potrebu využívajúcich obnoviteľné zdroje. V rámci činností môže ísť o budovanie zariadení nahradzujúcich pôvodné zariadenia (napr. na spaľovanie tuhých, kvapalných a plynných palív alebo využívajúcich elektrickú energiu) alebo na budovanie nových zariadení. Ide o využívanie veternej, slnečnej, geotermálnej a vodnej energie a energie z biomasy. Využitie energie z biomasy môže byť podporené iba mimo oblastí so zhoršenou kvalitou ovzdušia, spôsobenou zvýšenou koncentráciou prachových častíc. Podporené budú najmä projekty zamerané na verejnoprospešný účel (verejné budovy, školy, zdravotnícke zariadenia, sociálne a charitatívne zariadenia a pod.).

Maximálna výška žiadanej dotácie je 200.000,- € pri dodržaní podmienky minimálneho 5% spolufinancovania oprávnených nákladov projektu zo strany žiadateľa.

Podpora projektov zameraných na zlepšenie kvality ovzdušia prostredníctvom adaptačných opatrení, najmä v oblastiach riadenia kvality ovzdušia

Podpora je určená samosprávam na financovanie