dnes je 25.7.2024

Input:

Ohlásenia, Oznámenia a Hlásenia

1.7.2022, Zdroj: Verlag Dashöfer

Hlásenia a potvrdenia podľa nového zákona o odpadoch

 • Potvrdenie o prijatí použitých polychlórovaných bifenylov a zariadenia obsahujúceho polychlórované bifenyly do zariadenia na zneškodňovanie polychlórovaných bifenylov
 • Odpady, pri ktorých sa ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním podáva bez ohľadu na ich množstvo
 • Oznámenie o držbe zariadenia obsahujúceho polychlórované bifenyly
 • Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním
 • Oznámenie o zbere alebo výkupe odpadu
 • Ohlásenie o batériách a akumulátoroch a nakladaní s použitými batériami a akumulátormi
 • Ohlásenie o elektrozariadeniach a nakladaní s elektroodpadom
 • Ohlásenie o obaloch uvedených na trh v SR a plnení miery zhodnocovania a recyklácie odpadov z obalov
 • Ohlásenie o zbere odpadov z obalov
 • Ohlásenie o neobalových výrobkoch uvedených na trh v SR a miere zhodnocovania a recyklácie odpadov z neobalových výrobkov
 • Ohlásenie o vozidlách
 • Ohlásenie o pneumatikách a nakladaní