dnes je 29.7.2021

Input:

Identifikačné listy nebezpečných odpadov sk. 08

24.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.4.1.8 Identifikačné listy nebezpečných odpadov sk. 08

Ing. Peter Gallovič, Dr. Peter Krasinec, PhD., MBA

Stiahnuť vzor


IDENTIFIKAČNÝ LIST NEBEZPEČNÉHO ODPADU

1. Názov odpadu: Odpadové farby a laky obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky  
2. Kód odpadu: 08 01 11  
3. Fyzikálne a chemické vlastnosti odpadu: Kvapalný odpad s obsahom rôznych farieb a lakov so zvyškami organických rozpúšťadiel alebo inými nebezpečnými látkami.  
4. Nebezpečné vlastnosti odpadu: HP 3 - Horľavý, HP 4 - Dráždivý - spôsobujúci podráždenie kože a poškodenie oka, HP5 - Toxický pre špecifický cieľový orgán (STOT)/aspiračne toxický, HP 14 – Ekotoxický, HP 15 - Odpad, ktorý môže vykazovať nebezpečnú vlastnosť uvedenú v predchádzajúcom texte, ktorú pôvodný odpad nevykazoval.  
5. Odporúčané spôsoby zhodnocovania alebo zneškodňovania: Spôsobom na zhodnocovanie odpadu je činnosť R1 Využitie najmä ako palivo alebo na získavanie energie iným spôsobom. Environmentálne prijateľným spôsobom zneškodňovania je D 10 Spaľovanie na pevnine a D4 Ukladanie do povrchových nádrží (napr. umiestnenie kvapalných alebo kalových odpadov do jám, odkalísk atď.)  
6. Opatrenia pri haváriách a požiaroch: Pri úniku odpadu treba zabrániť kontaminácii pôdy, povrchových a podzemných vôd.  
6.1. Pri rozsypaní, rozliatí, úniku plynov a pod.: Pri úniku treba odpad zozbierať a vložiť do zbernej nádoby. Pri úniku vodných výluhov zasiahnuté miesto treba posypať sorpčnou látkou a potom ju vložiť do zbernej nádoby.  
6.2. Vhodné hasiace prostriedky: Pri požiari treba použiť dýchacie prístroje a hasiace prístroje A - B – C.  
6.3. Prvá pomoc: Zasiahnuté miesto treba umyť s tečúcou vodou a mydlom a potom ošetriť reparačným krémom.  
7. Ďalšie údaje: Zberná nádoba musí byť označená týmto listom a varovným symbolom.  
8. Pôvodca odpadu (názov, sídlo):
Telefón:
e-mail:    
9. Spracoval:
Meno a priezvisko:
Telefón:
Adresa organizácie:
e-mail:
Dátum:

....................................................................................
Podpis, meno a priezvisko, odtlačok pečiatky    


1. Názov odpadu: Odpadová tlačiarenská farba obsahujúca nebezpečné látky  
2. Kód odpadu: 08 03 12  
3. Fyzikálne a chemické vlastnosti odpadu: Viskózna látka zložená z organických a anorganických pigmentov, živíc, rastlinných a minerálnych olejov.  
4. Nebezpečné vlastnosti odpadu: HP 3 – Horľavý, HP 4 - Dráždivý - spôsobujúci podráždenie kože a poškodenie oka, HP 13 - Senzibilizujúci, HP 14 – Ekotoxický, HP 15 - Odpad, ktorý môže vykazovať nebezpečnú vlastnosť uvedenú v predchádzajúcom texte, ktorú pôvodný odpad nevykazoval  
5. Odporúčané spôsoby zhodnocovania alebo zneškodňovania: Spôsobom na zhodnocovanie odpadu je činnosť R1 Využitie najmä ako palivo alebo na získavanie energie iným spôsobom Environmentálne prijateľným spôsobom zneškodňovania je D10 Spaľovanie na pevnine alebo D1 Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme (napr. skládka odpadov)  
6. Opatrenia pri haváriách a požiaroch: Pri úniku odpadu treba zabrániť kontaminácii pôdy, povrchových a podzemných vôd.  
6.1. Pri rozsypaní, rozliatí, úniku plynov a pod.: Pri úniku treba odpad zozbierať a vložiť do zbernej nádoby. Pri úniku vodných výluhov zasiahnuté miesto treba posypať sorpčnou látkou a potom ju vložiť do zbernej nádoby.  
6.2. Vhodné hasiace prostriedky: Oxid uhličitý (CO2), pena odolná voči alkoholu, hasiaci prášok, vodný postrek. Upozornenie: Tento odpad má nízky bod vzplanutia, nepoužívajte suché chemické hasiace prostriedky na kontrolu požiarov nitrometánu alebo nitroetánu. Nepoužívajte priami prúd.  
6.3. Prvá pomoc:
Pri nadýchaní: Premiestnite postihnutého na čerstvý vzduch a udržujte ho v pokoji. Ak je dýchanie nepravidelné, podajte kyslík a ak došlo k zástave dychu, zabezpečte umelé dýchanie
Pri kontakte s pokožkou: Odstráňte kontaminované oblečenie vrátane obuvi. Zasiahnuté časti pokožky umyté mydlom a opláchnite veľkým množstvom vody. Ak podráždenie pretrváva, privolajte lekára.
Pri kontakte s očami: Pri kontakte s očami pri násilne otvorených viečkach najmenej 20 minút vyplachujte vodou. Ak podráždenie pretrváva, privolajte lekára.
Pri požití: Okamžitý lekársky zásah. Nevyvolávajte zvracanie. Vypláchnite ústa vodou a potom vypite veľké množstvo vody.  
7. Ďalšie údaje: Extrémne horľavý odpad. Udržujte nádoby z odpadom mimo dosahu tepla a zdrojov vznietenia, hrozí riziko vznietenia. Zberná nádoba musí byť označená týmto listom a varovným symbolom.  
8. Pôvodca odpadu (názov, sídlo):
Telefón:
e-mail:    
9. Spracoval:
Meno a priezvisko:
Telefón:
Adresa organizácie:
e-mail:
Dátum:

....................................................................................
Podpis, meno a priezvisko, odtlačok pečiatky    


1. Názov odpadu: Kaly z farby alebo laku obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky  
2. Kód odpadu: 08 01 13  
3. Fyzikálne a chemické vlastnosti odpadu: Znečistené kalové sedimenty z polygrafickej výroby s obsahom rôznych farieb a lakov so zvyškami organických rozpúšťadiel alebo inými nebezpečnými látkami.  
4. Nebezpečné vlastnosti odpadu: HP 3 - Horľavý, HP 4 - Dráždivý - spôsobujúci podráždenie kože a poškodenie oka, HP5 - Toxický pre špecifický cieľový orgán (STOT)/aspiračne toxický, HP 14 – Ekotoxický, HP 15 - Odpad, ktorý môže vykazovať nebezpečnú vlastnosť uvedenú v predchádzajúcom texte, ktorú pôvodný odpad nevykazoval  
5. Odporúčané spôsoby zhodnocovania alebo zneškodňovania: Spôsobom na zhodnocovanie odpadu je činnosť R1 Využitie najmä ako palivo alebo na získavanie energie iným spôsobom Environmentálne prijateľným spôsobom zneškodňovania je D 10 Spaľovanie na pevnine a D1 Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme (napr. skládka odpadov).  
6. Opatrenia pri haváriách a požiaroch: Pri úniku odpadu treba zabrániť kontaminácii pôdy, povrchových a podzemných vôd.  
6.1. Pri rozsypaní, rozliatí, úniku plynov a pod.: Pri úniku treba odpad zozbierať a vložiť do zbernej nádoby. Pri úniku vodných výluhov zasiahnuté miesto treba posypať sorpčnou látkou a potom ju vložiť do zbernej nádoby.  
6.2. Vhodné hasiace prostriedky: Pri požiari treba použiť dýchacie prístroje a hasiace prístroje A - B – C.  
6.3. Prvá pomoc:
Zasiahnuté miesto treba umyť s tečúcou vodou a mydlom a potom ošetriť reparačným krémom.  
7. Ďalšie údaje: Zberná nádoba musí byť označená týmto listom a varovným symbolom.  
8. Pôvodca odpadu (názov, sídlo):
Telefón:
e-mail:    
9. Spracoval:
Meno a priezvisko:
Telefón:
Adresa organizácie:
e-mail:
Dátum:

....................................................................................
Podpis, meno a priezvisko, odtlačok pečiatky    


1. Názov odpadu: Kaly z tlačiarenskej farby obsahujúce nebezpečné látky  
2. Kód odpadu: 08 03 14  
3. Fyzikálne a chemické vlastnosti odpadu: Kal tlačiarenských farieb pastovitej konzistencie s obsahom zostatkov halogenovaných rozpúšťadiel. Možnosť obsahu ťažkých kovov a ropných látok.  
4. Nebezpečné vlastnosti odpadu: HP 3 – Horľavý, HP 4 - Dráždivý - spôsobujúci podráždenie kože a poškodenie oka, HP 13 - Senzibilizujúci, HP 14 – Ekotoxický, HP 15 - Odpad, ktorý môže vykazovať nebezpečnú vlastnosť uvedenú v predchádzajúcom texte, ktorú pôvodný odpad nevykazoval  
5. Odporúčané spôsoby zhodnocovania alebo zneškodňovania: Spôsobom na zhodnocovanie odpadu je činnosť R1 Využitie najmä ako palivo alebo na získavanie energie iným spôsobom Environmentálne prijateľným spôsobom zneškodňovania je D10 Spaľovanie na pevnine alebo D1 Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme (napr. skládka odpadov)  
6. Opatrenia pri haváriách a požiaroch: Pri úniku odpadu treba zabrániť kontaminácii pôdy, povrchových a podzemných vôd.  
6.1. Pri rozsypaní, rozliatí, úniku plynov a pod.: Pri úniku treba odpad zozbierať a vložiť do zbernej nádoby. Pri úniku vodných výluhov zasiahnuté miesto treba posypať sorpčnou látkou a potom ju vložiť do zbernej nádoby.  
6.2. Vhodné hasiace prostriedky: Oxid uhličitý (CO2), pena odolná voči alkoholu, hasiaci prášok, vodný postrek. Upozornenie: Tento odpad má nízky bod vzplanutia, nepoužívajte suché chemické hasiace prostriedky na kontrolu požiarov nitrometánu alebo nitroetánu. Nepoužívajte priami prúd.  
6.3. Prvá pomoc:
Pri nadýchaní: Premiestnite postihnutého na čerstvý vzduch a udržujte ho v pokoji. Ak je dýchanie nepravidelné, podajte kyslík a ak došlo k zástave dychu, zabezpečte umelé dýchanie
Pri kontakte s pokožkou: Odstráňte kontaminované oblečenie vrátane obuvi. Zasiahnuté časti pokožky umyté mydlom a opláchnite veľkým množstvom vody. Ak podráždenie pretrváva, privolajte lekára.
Pri kontakte s očami: Pri kontakte s očami pri násilne otvorených viečkach najmenej 20 minút vyplachujte vodou. Ak podráždenie pretrváva, privolajte lekára.
Pri požití: Okamžitý lekársky zásah. Nevyvolávajte zvracanie. Vypláchnite ústa vodou a potom vypite veľké množstvo vody.  
7. Ďalšie údaje: Extrémne horľavý odpad. Udržujte nádoby z odpadom mimo dosahu tepla a zdrojov vznietenia, hrozí riziko vznietenia. Zberná nádoba musí byť označená týmto listom a varovným symbolom.  
8. Pôvodca odpadu (názov, sídlo):
Telefón:
e-mail:    
9. Spracoval:
Meno a priezvisko:
Telefón:
Adresa organizácie:
e-mail:
Dátum:

....................................................................................
Podpis, meno a priezvisko, odtlačok pečiatky    


1. Názov odpadu: Vodné kaly obsahujúce farby alebo laky, ktoré obsahujú organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky  
2. Kód odpadu: 08 01 15  
3. Fyzikálne a chemické vlastnosti odpadu: Vodná disperzia pastovitého až sirupovitého charakteru s obsahom rôznych farieb a lakov so zvyškami organických rozpúšťadiel alebo inými nebezpečnými látkami.  
4. Nebezpečné vlastnosti odpadu: HP 4 - Dráždivý - spôsobujúci podráždenie kože a poškodenie oka, HP 6 - Akútna toxicita, HP5 - Toxický pre špecifický cieľový orgán (STOT)/aspiračne toxický, HP 14 – Ekotoxický, HP 15 - Odpad, ktorý môže vykazovať nebezpečnú vlastnosť uvedenú v predchádzajúcom texte, ktorú pôvodný odpad nevykazoval  
5. Odporúčané spôsoby zhodnocovania alebo zneškodňovania: Spôsobom na zhodnocovanie odpadu je činnosť R1 Využitie najmä ako palivo alebo na získavanie energie iným spôsobom Environmentálne prijateľným spôsobom zneškodňovania je D9 Fyzikálno-chemická úprava nešpecifikovaná v tejto prílohe, pri ktorej vznikajú zlúčeniny alebo zmesi, ktoré sú zneškodnené niektorou z činností D1 až D12 (napr. odparovanie, sušenie, kalcinácia) a následne D10 Spaľovanie na pevnine alebo D1 Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme (napr. skládka odpadov)  
6. Opatrenia pri haváriách a požiaroch: Pri úniku odpadu treba zabrániť kontaminácii pôdy, povrchových a podzemných vôd.  
6.1. Pri rozsypaní, rozliatí, úniku plynov a pod.: Pri úniku treba odpad zozbierať a vložiť do zbernej nádoby. Pri úniku vodných výluhov zasiahnuté miesto treba posypať sorpčnou látkou a potom ju vložiť do zbernej nádoby.