dnes je 25.7.2024

Input:

Identifikačné listy nebezpečných odpadov sk. 08

24.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.4.1.8 Identifikačné listy nebezpečných odpadov sk. 08

Ing. Peter Gallovič, Dr. Peter Krasinec, PhD., MBA

Stiahnuť vzor


IDENTIFIKAČNÝ LIST NEBEZPEČNÉHO ODPADU

1. Názov odpadu: Odpadové farby a laky obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky  
2. Kód odpadu: 08 01 11  
3. Fyzikálne a chemické vlastnosti odpadu: Kvapalný odpad s obsahom rôznych farieb a lakov so zvyškami organických rozpúšťadiel alebo inými nebezpečnými látkami.  
4. Nebezpečné vlastnosti odpadu: HP 3 - Horľavý, HP 4 - Dráždivý - spôsobujúci podráždenie kože a poškodenie oka, HP5 - Toxický pre špecifický cieľový orgán (STOT)/aspiračne toxický, HP 14 – Ekotoxický, HP 15 - Odpad, ktorý môže vykazovať nebezpečnú vlastnosť uvedenú v predchádzajúcom texte, ktorú pôvodný odpad nevykazoval.