dnes je 21.9.2020

Input:

Identifikačné listy nebezpečných odpadov sk. 09

24.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.4.1.9 Identifikačné listy nebezpečných odpadov sk. 09

Ing. Peter Gallovič, Ing. Matej Šiculiak

Stiahnuť vzor


IDENTIFIKAČNÝ LIST NEBEZPEČNÉHO ODPADU

1. Názov odpadu: Roztoky ustaľovačov    
2. Kód odpadu: 09 01 04    
3. Fyzikálne a chemické vlastnosti odpadu: Vodné roztoky obsahujúce zbytky chemikálií používaných pri ustaľovaní fotografických, filmových a reprodukčných materiálov a následné reakčné splodiny – predovšetkým anorganické soli, soli striebra a organické látky.    
4. Nebezpečné vlastnosti odpadu: HP 4 - Dráždivý - spôsobujúci podráždenie kože a poškodenie oka, HP5 - Toxický pre špecifický cieľový orgán (STOT)/aspiračne toxický, HP 14 – Ekotoxický, HP 15 - Odpad, ktorý môže vykazovať nebezpečnú vlastnosť uvedenú v predchádzajúcom texte, ktorú pôvodný odpad nevykazoval.    
5. Odporúčané spôsoby zhodnocovania alebo zneškodňovania: R 3 - Recyklácia alebo spätné získavanie organických látok, ktoré sa nepoužívajú ako rozpúšťadlá    
6. Opatrenia pri haváriách a požiaroch: Pri úniku odpadu treba zabrániť kontaminácii pôdy, povrchových a podzemných vôd.    
6.1. Pri rozsypaní, rozliatí, úniku plynov a pod.: Miesto lokalizovať a zabrániť ďalšiemu úniku, kvapalný odpad zasypať absorpčným materiálom (napr. VAPEX). Odpad a absorpčný materiál následne umiestniť do nepriepustnej, kyselinovzdornej a uzatvárateľnej nádoby, ktorá je zabezpečená proti atmosférickým vplyvom.    
6.2. Vhodné hasiace prostriedky: Pri hasení použiť práškové hasiace prostriedky a v nijakom prípade nie vodu.    
6.3. Prvá pomoc: Zasiahnuté miesto dôkladne opláchnuť vodou a použiť umývací prostriedok. Po opláchnutí ošetriť krémom. Zasiahnuté oči vypláchnuť vodou, po vdýchnutí preniesť na čerstvý vzduch. Pri problémoch vyhľadať lekára.    
7. Ďalšie údaje: Zhromažďovať v nepriepustnej a uzatvárateľnej nádobe zabezpečenej proti atmosférickým vplyvom. Zabrániť úniku do okolitého prostredia. Pri manipulácii použiť ochranný odev, ochranné okuliare, ochranné rukavice, nefajčiť, nejesť a nepiť.    
8. Pôvodca odpadu (názov, sídlo):
Telefón:
e-mail:    
9. Spracoval:
Meno a priezvisko:
Telefón:
Adresa organizácie:
e-mail:
Dátum:

....................................................................................
Podpis, meno a priezvisko, odtlačok pečiatky    


1. Názov odpadu: Roztoky vodorozpustných vývojok ofsetových dosiek    
2. Kód odpadu: 09 01 02    
3. Fyzikálne a chemické vlastnosti odpadu: Kvapalný odpad obsahujúci vodné roztoky a polárne organické látky.    
4. Nebezpečné vlastnosti odpadu: HP 6 - Akútna toxicita, HP 14 – Ekotoxický