dnes je 21.9.2020

Input:

Identifikačné listy nebezpečných odpadov sk. 10

24.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.4.1.10 Identifikačné listy nebezpečných odpadov sk. 10

Ing. Peter Gallovič, Ing. Matej Šiculiak

Stiahnuť vzor


IDENTIFIKAČNÝ LIST NEBEZPEČNÉHO ODPADU

1. Názov odpadu: Popolček a prach z kotlov zo spaľovania oleja    
2. Kód odpadu: 10 01 04    
3. Fyzikálne a chemické vlastnosti odpadu: Sypký, prachový materiál šedivej až hnedavej farby, ľahký, zle nasiakavý.    
4. Nebezpečné vlastnosti odpadu: HP 4 - Dráždivý - spôsobujúci podráždenie kože a poškodenie oka, HP5 - Toxický pre špecifický cieľový orgán (STOT)/aspiračne toxický, HP 13 - Senzibilizujúci, HP 14 - Ekotoxický    
5. Odporúčané spôsoby zhodnocovania alebo zneškodňovania:D1 Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme (napr. skládka odpadov)    
6. Opatrenia pri haváriách a požiaroch: Postupovať podľa havarijného plánu a predpisov požiarnej ochrany.    
6.1. Pri rozsypaní, rozliatí, úniku plynov a pod.: V prípade úniku do vodných tokov alebo kanalizácie informujte príslušné úrady. Miesto lokalizovať a mechanicky zabrániť ďalšiemu úniku.    
6.2. Vhodné hasiace prostriedky: oxid uhličitý, pena, prášok, vodná hmla 
Pri požiari sa môže uvoľňovať oxid uhoľnatý (CO) a oxid uhličitý (CO2)
Použiť izolačný dýchací prístroj. Použiť ochranný výstroj.    
6.3. Prvá pomoc:
Inhalácia - vdýchnutie: Vyveďte postihnutého zo zaprášeného priestoru, ak je to potrebné, vyhľadajte lekársku pomoc
Kontakt s pokožkou: Umyte tečúcou vodou a mydlom. Pokožku ošetrite. Ihneď vyzlečte znečistený alebo nasiaknutý odev.
Kontakt s očami: Ihneď si vymývajte oči miernym prúdom vody alebo roztokom na vymývanie očí najmenej po dobu 15 minút. Očné viečka nechajte otvorené. Vyhľadajte lekársku pomoc. Nepretierajte si oči; mechanické namáhanie môže spôsobiť poškodenie rohovky.    
7. Ďalšie údaje: Zhromažďovať v nepriepustnej a uzatvárateľnej nádobe zabezpečenej proti atmosférickým vplyvom. Zabrániť úniku do okolitého prostredia. Pri manipulácii použiť ochranný odev, ochranné okuliare, ochranné rukavice, nefajčiť, nejesť a nepiť.    
8. Pôvodca odpadu (názov, sídlo):
Telefón:
e-mail:    
9. Spracoval:
Meno a priezvisko:
Telefón:
Adresa organizácie:
e-mail:
Dátum:

....................................................................................
Podpis, meno a priezvisko, odtlačok pečiatky    


1. Názov odpadu: Kyselina sírová    
2. Kód odpadu: 10 01 09    
3. Fyzikálne a chemické vlastnosti odpadu: Odpadová kyselina sírová je podľa stupňa koncentrácie až olejovitá kvapalina a podľa znečistenia až žltá kvapalina    
4. Nebezpečné vlastnosti odpadu: HP 6 - Akútna toxicita, HP 8 – Leptavý, HP 14 – Ekotoxický    
5. Odporúčané spôsoby zhodnocovania alebo zneškodňovania:R2 Spätné získavanie alebo regenerácia rozpúšťadiel    
6. Opatrenia pri haváriách a požiaroch: Pri požiari sa môže rozkladať za vzniku jedovatých plynov - oxidy síry. Reaguje exotermicky s vodou. Pri reakcii s kovmi uvoľňuje vodík. Nebezpečenstvo výbuchu. Zberajte kontaminovanú vodu použitú na hasenie oddelene. Táto sa nesmie vypúšťať do kanalizácie. Ochladzujte uzatvorené nádoby vystavené ohňu postrekom vodou. Použite nezávislý dýchací prístroj. Použite vhodný ochranný odev (kompletný protichemický ochranný odev).    
6.1. Pri rozsypaní, rozliatí, úniku plynov a pod.: Uvoľnený materiál zasypať vhodným absorbentom (Absodan, piesok, štrk, univerzálny absorpčný materiál). Nasiaknutý absorbent zozbierať a v uzavretej nádobe odviezť na určené miesto k likvidácií. Nenechajte vniknúť produkt do kanalizácie.    
6.2. Vhodné hasiace prostriedky: Použite spôsob hasenia požiaru odpovedajúci miestnej situácii a okoliu. Produkt sám nehorí.    
6.3. Prvá pomoc: 
Vdýchnutie: Pri úraze spôsobenom vdýchnutím látky postihnutého vyveďte na čerstvý vzduch a zabezpečte mu pokoj. Ak je dýchanie nepravidelné alebo ak došlo k zástave dychu, urobte umelé dýchanie. Okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.
Zasiahnutie očí: Okamžite vyplachujte veľkým množstvom vody aj pod viečkami po dobu najmenej 15 minút. Ihneď vyhľadať lekára. Ak je to možné, čo najskôr vyhľadajte pomoc na očnej klinike.
Zasiahnutie pokožky: Omývajte veľkým množstvom vody. Koncentrované kyseliny najskôr vytrieť suchou tkaninou alebo textíliou, pretože s vodou prudko reagujú za silného vývoja tepla. Okamžité lekárske ošetrenie je nutné, pretože neošetrené poleptanie pokožky sa pomaly a zle hojí.
Po požití: Nevyvolávať zvracanie, ihneď privolať lekársku pomoc. Vyplachovať ústa vodou a piť veľa vody. Nikdy nepodávajte nič do úst osobe v bezvedomí.
Pri požití ťažké poleptanie úst a hrdla a tiež nebezpečenstvo perforácie pažeráka a žalúdka    
7. Ďalšie údaje: Zhromažďovať v nepriepustnej a uzatvárateľnej nádobe zabezpečenej proti atmosférickým vplyvom. Zabrániť úniku do okolitého prostredia. Pri manipulácii použiť ochranný odev, ochranné okuliare, ochranné rukavice, nefajčiť, nejesť a nepiť.    
8. Pôvodca odpadu (názov, sídlo):
Telefón:
e-mail:    
9. Spracoval:
Meno a priezvisko:
Telefón:
Adresa organizácie:
e-mail:
Dátum:

....................................................................................
Podpis, meno a priezvisko, odtlačok pečiatky    


1. Názov odpadu: Popol, škvara a prach z kotlov zo spaľovania odpadov obsahujúcich nebezpečné látky    
2. Kód odpadu: 10 01 14    
3. Fyzikálne a chemické vlastnosti odpadu: Sypký, zrnitý materiál šedivej až hnedavej farby. Podľa použitého druhu odpadu a technologickej teploty spaľovania možno očakávať zvýšený obsah škodlivých látok.    
4. Nebezpečné vlastnosti odpadu: HP 4 - Dráždivý - spôsobujúci podráždenie kože a poškodenie oka, HP5 - Toxický pre špecifický cieľový orgán (STOT)/aspiračne toxický, HP 13 - Senzibilizujúci, HP 14 - Ekotoxický    
5. Odporúčané spôsoby zhodnocovania alebo zneškodňovania:D1 Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme (napr. skládka odpadov)    
6. Opatrenia pri haváriách a požiaroch: Postupovať podľa havarijného plánu a predpisov požiarnej ochrany.    
6.1. Pri rozsypaní, rozliatí, úniku plynov a pod.: V prípade úniku do vodných tokov alebo kanalizácie informujte príslušné úrady. Miesto lokalizovať a mechanicky zabrániť ďalšiemu úniku.    
6.2. Vhodné hasiace prostriedky: oxid uhličitý, pena, prášok, vodná hmla 
Pri požiari sa môže uvoľňovať oxid uhoľnatý (CO) a oxid uhličitý (CO2)
Použiť izolačný dýchací prístroj. Použiť ochranný výstroj.