dnes je 7.7.2020

Input:

Identifikačné listy nebezpečných odpadov sk. 11

27.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.4.1.11 Identifikačné listy nebezpečných odpadov sk. 11

Ing. Peter Gallovič, Ing. Matej Šiculiak

Stiahnuť vzor


IDENTIFIKAČNÝ LIST NEBEZPEČNÉHO ODPADU

1. Názov odpadu: Kyslé moriace roztoky    
2. Kód odpadu: 11 01 05    
3. Fyzikálne a chemické vlastnosti odpadu: Odpadový silný kyslý roztok, sfarbený podľa obsahu rozpustených solí kovov. Ide o vodný roztok anorganických kyselín.    
4. Nebezpečné vlastnosti odpadu: HP 4 - Dráždivý - spôsobujúci podráždenie kože a poškodenie oka, HP5 - Toxický pre špecifický cieľový orgán (STOT)/aspiračne toxický, HP 8 – Leptavý, HP 13 - Senzibilizujúci, HP 14 - Ekotoxický    
5. Odporúčané spôsoby zhodnocovania alebo zneškodňovania:R5 Recyklácia alebo spätné získavanie iných anorganických materiálov    
6. Opatrenia pri haváriách a požiaroch: Postupovať podľa havarijného plánu a predpisov požiarnej ochrany.    
6.1. Pri rozsypaní, rozliatí, úniku plynov a pod.: Miesto lokalizovať a zabrániť ďalšiemu úniku, kvapalný odpad zasypať absorpčným materiálom (napr. VAPEX). Odpad a absorpčný materiál následne umiestniť do nepriepustnej, kyselinovzdornej a uzatvárateľnej nádoby, ktorá je zabezpečená proti atmosférickým vplyvom.    
6.2. Vhodné hasiace prostriedky: V prípade požiaru hasiť práškovým hasiacim prístrojom. Nehasiť vodou.    
6.3. Prvá pomoc:
Zasiahnuté miesto dôkladne opláchnuť vodou a použiť umývací prostriedok. Po opláchnutí ošetriť krémom. Zasiahnuté oči vypláchnuť vodou, po vdýchnutí preniesť na čerstvý vzduch. Pri problémoch vyhľadať lekára.    
7. Ďalšie údaje: Zhromažďovať v nepriepustnej a uzatvárateľnej nádobe zabezpečenej proti atmosférickým vplyvom. Zabrániť úniku do okolitého prostredia. Pri manipulácii použiť ochranný odev, ochranné okuliare, ochranné rukavice, nefajčiť, nejesť a nepiť.    
8. Pôvodca odpadu (názov, sídlo):
Telefón:
e-mail:    
9. Spracoval:
Meno a priezvisko:
Telefón:
Adresa organizácie:
e-mail:
Dátum:

....................................................................................
Podpis, meno a priezvisko, odtlačok pečiatky    


1. Názov odpadu: Kyseliny inak nešpecifikované    
2. Kód odpadu: 11 01 06    
3. Fyzikálne a chemické vlastnosti odpadu: Odpadová kyselina bezfarebnej až nažltlej farby, rôznych koncentrácií s hustotou vyššou než 1 000 kg/m3. Pri riedení uvoľňuje značné množstvo tepla.    
4. Nebezpečné vlastnosti odpadu: HP 4 - Dráždivý - spôsobujúci podráždenie kože a poškodenie oka, HP5 - Toxický pre špecifický cieľový orgán (STOT)/aspiračne toxický, HP 8 – Leptavý, HP 13 - Senzibilizujúci, HP 14 – Ekotoxický    
5. Odporúčané spôsoby zhodnocovania alebo zneškodňovania:R5 Recyklácia alebo spätné získavanie iných anorganických materiálov    
6. Opatrenia pri haváriách a požiaroch: Postupovať podľa havarijného plánu a predpisov požiarnej ochrany.    
6.1. Pri rozsypaní, rozliatí, úniku plynov a pod.: Miesto lokalizovať a zabrániť ďalšiemu úniku, kvapalný odpad zasypať absorpčným materiálom (napr. VAPEX). Odpad a absorpčný materiál následne umiestniť do nepriepustnej, kyselinovzdornej a uzatvárateľnej nádoby, ktorá je zabezpečená proti atmosférickým vplyvom.    
6.2. Vhodné hasiace prostriedky: V prípade požiaru hasiť práškovým hasiacim prístrojom. Nehasiť vodou.    
6.3. Prvá pomoc:
Zasiahnuté miesto dôkladne opláchnuť vodou a použiť umývací prostriedok. Po opláchnutí ošetriť krémom. Zasiahnuté oči vypláchnuť vodou, po vdýchnutí preniesť na čerstvý vzduch. Pri problémoch vyhľadať lekára.    
7. Ďalšie údaje: Zhromažďovať v nepriepustnej a uzatvárateľnej nádobe zabezpečenej proti atmosférickým vplyvom. Zabrániť úniku do okolitého prostredia. Pri manipulácii použiť ochranný odev, ochranné okuliare, ochranné rukavice, nefajčiť, nejesť a nepiť.    
8. Pôvodca odpadu (názov, sídlo):
Telefón:
e-mail:    
9. Spracoval:
Meno a priezvisko:
Telefón:
Adresa organizácie:
e-mail:
Dátum:

....................................................................................
Podpis, meno a priezvisko, odtlačok pečiatky    


1. Názov odpadu: Kaly a filtračné koláče obsahujúce nebezpečné látky    
2. Kód odpadu: 11 01 09    
3. Fyzikálne a chemické vlastnosti odpadu: Vzniká zrážaním ťažkých kovov z odpadových vôd a z vyčerpaného kúpeľa pri povrchovej úprave kovových výrobkov a polotovarov. Sú to polymetalické zlúčeniny obsahujúce kovové hydroxidy, rôzne % vlhkosti a nezreagovaný hydroxid vápenatý. Koncentrácia hlavných neželezných kovov (Zn, Ni a Cr) sa pohybuje medzi 0,5 – 2 %.    
4. Nebezpečné vlastnosti odpadu: HP5 - Toxický pre špecifický cieľový orgán (STOT)/aspiračne toxický, HP 14 – Ekotoxický