dnes je 21.9.2020

Input:

Identifikačné listy nebezpečných odpadov sk. 13

27.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.4.1.13 Identifikačné listy nebezpečných odpadov sk. 13

Ing. Peter Gallovič

Stiahnuť vzor


IDENTIFIKAČNÝ LIST NEBEZPEČNÉHO ODPADU

1. Názov odpadu: Hydraulické oleje obsahujúce PCB    
2. Kód odpadu: 13 01 01    
3. Fyzikálne a chemické vlastnosti odpadu: Olejovitá kvapalina nerozpustná vo vode, viskózna, hnedého až tmavohnedého zafarbenia.    
4. Nebezpečné vlastnosti odpadu: HP 3 – Horľavý, HP 6 - Akútna toxicita, HP 7 - Karcinogénny, HP 11 - Mutagénny, HP 14 - Ekotoxický.    
5. Odporúčané spôsoby zhodnocovania alebo zneškodňovania:R9 Prečisťovanie oleja alebo jeho iné opätovné použitie, D 10 Spaľovanie na pevnine.    
6. Opatrenia pri haváriách a požiaroch: Postupovať podľa havarijného plánu a predpisov požiarnej ochrany.    
6.1. Pri rozsypaní, rozliatí, úniku plynov a pod.: Miesto lokalizovať a zabrániť ďalšiemu úniku, kvapalný odpad zasypať absorpčným materiálom (napr. VAPEX). Odpad a absorpčný materiál následne umiestniť do nepriepustnej, kyselinovzdornej a uzatvárateľnej nádoby, ktorá je zabezpečená proti atmosférickým vplyvom.    
6.2. Vhodné hasiace prostriedky: Pri hasení použiť penu, suché hasiace prostriedky, práškové hasiace prostriedky.    
6.3. Prvá pomoc:
Zasiahnuté miesto dôkladne opláchnuť vodou a použiť umývací prostriedok. Po opláchnutí ošetriť krémom. Zasiahnuté oči vypláchnuť vodou, po vdýchnutí preniesť na čerstvý vzduch. Po požití vyvolať opakované zvracanie a podať živočíšne uhlie rozmiešané v pitnej vode (4 tabletky na ¼ litra vody). Pri obtiažach vyhľadať lekára.    
7. Ďalšie údaje: Zhromažďovať v nepriepustnej a uzatvárateľnej nádobe zabezpečenej proti atmosférickým vplyvom. Zabrániť úniku do okolitého prostredia. Pri manipulácii použiť ochranný odev, ochranné okuliare, ochranné rukavice, nefajčiť, nejesť a nepiť.    
8. Pôvodca odpadu (názov, sídlo):
Telefón:
e-mail:    
9. Spracoval:
Meno a priezvisko:
Telefón:
Adresa organizácie:
e-mail:
Dátum:

....................................................................................
Podpis, meno a priezvisko, odtlačok pečiatky    


1. Názov odpadu: Chlórované emulzie    
2. Kód odpadu: 13 01 04    
3. Fyzikálne a chemické vlastnosti odpadu: Viskózna kvapalná zmes s obsahom chlóru s vodou, s prídavkom emulgátoru, s charakteristickým zápachom.    
4. Nebezpečné vlastnosti odpadu: HP 4 - Dráždivý - spôsobujúci podráždenie kože a poškodenie oka, HP5 - Toxický pre špecifický cieľový orgán (STOT)/aspiračne toxický, HP 14 - Ekotoxický    
5. Odporúčané spôsoby zhodnocovania alebo zneškodňovania:D9 Fyzikálno-chemická úprava    
6. Opatrenia pri haváriách a požiaroch: Postupovať podľa havarijného plánu a predpisov požiarnej ochrany.    
6.1. Pri rozsypaní, rozliatí, úniku plynov a pod.: Miesto lokalizovať a zabrániť ďalšiemu úniku, kvapalný odpad zasypať absorpčným materiálom (napr. VAPEX). Odpad a absorpčný materiál následne umiestniť do nepriepustnej, kyselinovzdornej a uzatvárateľnej nádoby, ktorá je zabezpečená proti atmosférickým vplyvom.    
6.2. Vhodné hasiace prostriedky: Pri hasení použiť penu, suché hasiace prostriedky, práškové hasiace prostriedky.    
6.3. Prvá pomoc:
Zasiahnuté miesto opláchnuť vodou a použiť umývací prostriedok. Po opláchnutí ošetriť krémom. Zasiahnuté oči vypláchnuť vodou, po vdýchnutí preniesť na čerstvý vzduch. Pri náhodnom požití ústa vypláchnuť vodou a vypiť väčšie množstvo vlažnej vody, možno pridať jedlú sódu. Vyvolať opakované zvracanie a podať živočíšne uhlie rozmiešané v pitnej vode (4 tabletky na ¼ litra vody). Bezodkladne vyhľadať lekársku pomoc    
7. Ďalšie údaje: Zhromažďovať v nepriepustnej a uzatvárateľnej nádobe zabezpečenej proti atmosférickým vplyvom. Pri manipulácii s odpadom zabrániť úniku odpadu do okolitého prostredia, použiť dýchací prístroj, ochranný odev, ochranné okuliare, ochranné rukavice, nefajčiť, nejesť a nepiť.    
8. Pôvodca odpadu (názov, sídlo):
Telefón:
e-mail:    
9. Spracoval:
Meno a priezvisko:
Telefón:
Adresa organizácie:
e-mail:
Dátum:

....................................................................................
Podpis, meno a priezvisko, odtlačok pečiatky    


1. Názov odpadu: Chlórované minerálne hydraulické oleje    
2. Kód odpadu: 13 01 10    
3. Fyzikálne a chemické vlastnosti odpadu: Kvapalný odpad obsahujúci minerálne oleje (rôzne druhy uhľovodíkov), rôzne prísady a inhibítory. Obsahuje splodiny oxidačne – tepelných procesov. Odpadový olej je ľahší ako voda a má svetlé až čierne sfarbenie charakteristického zápachu. Má horľavé vlastnosti.    
4. Nebezpečné vlastnosti odpadu: Znížené fyzikálne – chemické účinky horľavín IV. triedy nebezpečnosti. Horľavina s ekotoxickým účinkom. Možnosť kontaminácie pôdy, povrchových a podzemných vôd pri nesprávnom pracovnom postupe.    
5. Odporúčané spôsoby zhodnocovania alebo zneškodňovania: R9 Prečisťovanie oleja alebo jeho iné opätovné použitie, D 10 Spaľovanie na pevnine.    
6. Opatrenia pri haváriách a požiaroch: Odpad sa vloží do zbernej nádoby a uniknutý olej sa nasiakne do savých materiálov, ktoré sa potom zozbierajú a vložia do zbernej nádoby. Pri požiari treba zamedziť kontaktu s otvoreným ohňom.    
6.1. Pri rozsypaní, rozliatí, úniku plynov a pod.: Odpad treba zozbierať a vložiť do zbernej nádoby. Pri väčšom úniku alebo havárie odpadového oleja treba vytvoriť dostatočne veľký priestor, ktorý sa ohradí savým materiálom. Vzniknutý odpad sa zozbiera a vloží do zbernej nádoby.    
6.2. Vhodné hasiace prostriedky: Pre hasenie požiaru treba použiť hasiace prístroje A – B – C. Pri požiari treba použiť dýchacie prístroje.    
6.3. Prvá pomoc: Postihnutý sa prenesie na čerstvý vzduch a lekársky sa ošetrí. Zasiahnuté oči treba vymyť s tečúcou čistou vodou cca 15 minút. Zasiahnutú pokožku treba umyť vodou, neutrálnym mydlom a ošetriť reparačným krémom. Nasiaknutý oblek a obuv treba vyzliecť a vyzuť. Pri požití treba vyvolať zvracanie, vypláchnuť ústa vodou, vypiť väčšie množstvo vody a okamžite vyhľadať lekárske ošetrenie.    
7. Ďalšie údaje: Zberná nádoba je označená týmto listom a varovným symbolom.    
8. Pôvodca odpadu (názov, sídlo):
Telefón:
e-mail:    
9. Spracoval:
Meno a priezvisko:
Telefón:
Adresa organizácie:
e-mail:
Dátum:

....................................................................................
Podpis, meno a priezvisko, odtlačok pečiatky    


1. Názov odpadu: Syntetické hydraulické oleje    
2. Kód odpadu: 13 01 11    
3. Fyzikálne a chemické vlastnosti odpadu: Olejovitá kvapalina hnedého až tmavohnedého zafarbenia, nerozpustná vo vode, viskózna. Má horľavé vlastnosti.    
4. Nebezpečné vlastnosti odpadu: HP 3 - Horľavý, HP 6 - Akútna toxicita, HP 7 - Karcinogénny, HP 11 - Mutagénny, HP 14 - Ekotoxický.    
5. Odporúčané spôsoby zhodnocovania alebo zneškodňovania:R9 Prečisťovanie oleja alebo jeho iné opätovné použitie, D 10 Spaľovanie na pevnine.    
6. Opatrenia pri haváriách a požiaroch: Odpad sa vloží do zbernej nádoby a uniknutý olej sa nasiakne do savých materiálov, ktoré sa potom zozbierajú a vložia do zbernej nádoby. Pri požiari treba zamedziť kontaktu s otvoreným ohňom.    
6.1. Pri rozsypaní, rozliatí, úniku plynov a pod.: Odpad treba zozbierať a vložiť do zbernej nádoby. Pri väčšom úniku alebo havárie odpadového oleja treba vytvoriť dostatočne veľký priestor, ktorý sa ohradí savým materiálom. Vzniknutý odpad sa zozbiera a vloží do zbernej nádoby.    
6.2. Vhodné hasiace prostriedky: Pri hasení použiť penu, suché hasiace prostriedky, práškové hasiace prostriedky.    
6.3. Prvá pomoc: Zasiahnuté miesto dôkladne opláchnuť vodou a použiť umývací prostriedok. Po opláchnutí ošetriť krémom. Zasiahnuté oči vypláchnuť vodou, po vdýchnutí preniesť na čerstvý vzduch. Po požití vyvolať opakované zvracanie a podať živočíšne uhlie rozmiešané v pitnej vode (4 tabletky na ¼ litra vody). Pri obtiažach vyhľadať lekára.    
7. Ďalšie údaje: Zhromažďovať v nepriepustnej a uzatvárateľnej nádobe zabezpečenej proti atmosférickým vplyvom. Zabrániť úniku odpadu do okolitého prostredia. Pri manipulácii použiť dýchací prístroj, ochranný odev, ochranné okuliare, ochranné rukavice, nefajčiť, nejesť a nepiť.    
8. Pôvodca odpadu (názov, sídlo):
Telefón:
e-mail:    
9. Spracoval:
Meno a priezvisko:
Telefón:
Adresa organizácie:
e-mail:
Dátum:

....................................................................................
Podpis, meno a priezvisko, odtlačok pečiatky    


1. Názov odpadu: Nechlórované minerálne motorové, prevodové a mazacie oleje    
2. Kód odpadu: 13 02 05    
3. Fyzikálne a chemické vlastnosti odpadu: Oleje nerozpustné vo vode, svetlej až tmavohnedej farby, viskózne.    
4. Nebezpečné vlastnosti odpadu: HP 3 - Horľavý, HP 6 - Akútna toxicita, HP 14 - Ekotoxický.    
5. Odporúčané spôsoby zhodnocovania alebo zneškodňovania:R9 Prečisťovanie oleja alebo jeho iné opätovné použitie, D 10 Spaľovanie na pevnine.    
6. Opatrenia pri haváriách a požiaroch: Odpad sa vloží do zbernej nádoby a uniknutý olej sa nasiakne do savých materiálov, ktoré sa potom zozbierajú a vložia do zbernej nádoby. Pri požiari treba zamedziť kontaktu s otvoreným ohňom.    
6.1. Pri rozsypaní, rozliatí, úniku plynov a pod.: Odpad treba zozbierať a vložiť do zbernej nádoby. Pri väčšom úniku alebo havárie odpadového oleja treba vytvoriť dostatočne veľký priestor, ktorý sa ohradí savým materiálom. Vzniknutý odpad sa zozbiera a vloží do zbernej nádoby.    
6.2. Vhodné hasiace prostriedky: Pri hasení použiť penu, suché hasiace prostriedky, práškové hasiace prostriedky.    
6.3. Prvá pomoc: Zasiahnuté miesto dôkladne opláchnuť vodou a použiť umývací prostriedok. Po opláchnutí ošetriť krémom. Zasiahnuté oči vypláchnuť vodou, po vdýchnutí preniesť na čerstvý vzduch. Po požití vyvolať opakované zvracanie a podať živočíšne uhlie rozmiešané v pitnej vode (4 tabletky na ¼ litra vody). Pri obtiažach vyhľadať lekára.    
7. Ďalšie údaje: Zhromažďovať v nepriepustnej a uzatvárateľnej nádobe zabezpečenej proti atmosférickým vplyvom. Zabrániť úniku odpadu do okolitého prostredia. Pri manipulácii použiť dýchací prístroj, ochranný odev, ochranné okuliare, ochranné rukavice, nefajčiť, nejesť a nepiť.    
8. Pôvodca odpadu (názov, sídlo):
Telefón:
e-mail:    
9. Spracoval:
Meno a priezvisko:
Telefón:
Adresa organizácie:
e-mail:
Dátum:

....................................................................................
Podpis, meno a priezvisko, odtlačok pečiatky    


1. Názov odpadu: Syntetické motorové, prevodové a mazacie oleje    
2. Kód odpadu: 13 02 06    
3. Fyzikálne a chemické vlastnosti odpadu: Olejovitá kvapalina nerozpustná vo vode, svetlej až tmavohnedej farby, s charakteristickým zápachom.    
4. Nebezpečné vlastnosti odpadu: HP 3 - Horľavý, HP 6 - Akútna toxicita, HP 14 - Ekotoxický.    
5. Odporúčané spôsoby zhodnocovania alebo zneškodňovania:R9 Prečisťovanie oleja alebo jeho iné opätovné použitie, D 10 Spaľovanie na pevnine.    
6. Opatrenia pri haváriách a požiaroch: Odpad sa vloží do zbernej nádoby a uniknutý olej sa nasiakne do savých materiálov, ktoré sa potom zozbierajú a vložia do zbernej nádoby. Pri požiari treba zamedziť kontaktu s otvoreným ohňom.    
6.1. Pri rozsypaní, rozliatí, úniku plynov a pod.: Odpad treba zozbierať a vložiť do zbernej nádoby. Pri väčšom úniku alebo havárie odpadového oleja treba vytvoriť dostatočne veľký priestor, ktorý sa ohradí savým materiálom. Vzniknutý odpad sa zozbiera a vloží do zbernej nádoby.    
6.2. Vhodné hasiace prostriedky: Pri hasení použiť penu, suché hasiace prostriedky, práškové hasiace prostriedky.    
6.3. Prvá pomoc: Zasiahnuté miesto dôkladne opláchnuť vodou a použiť umývací prostriedok. Po opláchnutí ošetriť krémom. Zasiahnuté oči vypláchnuť vodou, po vdýchnutí preniesť na čerstvý vzduch. Po požití vyvolať opakované zvracanie a podať živočíšne uhlie rozmiešané v pitnej vode (4 tabletky na ¼ litra vody). Pri problémoch vyhľadať lekára.    
7. Ďalšie údaje: Zhromažďovať v nepriepustnej a uzatvárateľnej nádobe zabezpečenej proti atmosférickým vplyvom. Zabrániť úniku odpadu do okolitého prostredia. Pri manipulácii použiť dýchací prístroj, ochranný odev, ochranné okuliare, ochranné rukavice, nefajčiť, nejesť a nepiť.    
8. Pôvodca odpadu (názov, sídlo):
Telefón:
e-mail:    
9. Spracoval:
Meno a priezvisko:
Telefón:
Adresa organizácie:
e-mail:
Dátum:

....................................................................................
Podpis, meno a priezvisko, odtlačok pečiatky    


1. Názov odpadu: Iné motorové, prevodové a mazacie oleje    
2. Kód odpadu: 13 02 08    
3. Fyzikálne a chemické vlastnosti odpadu: Olejovitá kvapalina nerozpustná vo vode, svetlej až tmavohnedej farby, viskózna s charakteristickým zápachom.    
4. Nebezpečné vlastnosti odpadu: HP 3 - Horľavý, HP 6 - Akútna toxicita, HP 14 - Ekotoxický.    
5. Odporúčané spôsoby zhodnocovania alebo zneškodňovania:R9 Prečisťovanie oleja alebo jeho iné opätovné použitie, D 10 Spaľovanie na pevnine.    
6. Opatrenia pri haváriách a požiaroch: Odpad sa vloží do zbernej nádoby a uniknutý olej sa nasiakne do savých materiálov, ktoré sa potom zozbierajú a vložia do zbernej nádoby. Pri požiari treba zamedziť kontaktu s otvoreným ohňom.    
6.1. Pri rozsypaní, rozliatí, úniku plynov a pod.: Odpad treba zozbierať a vložiť do zbernej nádoby. Pri väčšom úniku alebo havárie odpadového oleja treba vytvoriť dostatočne veľký priestor, ktorý sa ohradí savým materiálom. Vzniknutý odpad sa zozbiera a vloží do zbernej nádoby.    
6.2. Vhodné hasiace prostriedky: Pri hasení použiť penu, suché hasiace prostriedky, práškové hasiace prostriedky.    
6.3. Prvá pomoc: Zasiahnuté miesto dôkladne opláchnuť vodou a použiť umývací prostriedok. Po opláchnutí ošetriť krémom. Zasiahnuté oči vypláchnuť vodou, po vdýchnutí preniesť na čerstvý vzduch. Po požití vyvolať opakované zvracanie a podať živočíšne uhlie rozmiešané v pitnej vode (4 tabletky na ¼ litra vody). Pri obtiažach vyhľadať lekára.    
7. Ďalšie údaje: Zhromažďovať v nepriepustnej a uzatvárateľnej nádobe zabezpečenej proti atmosférickým vplyvom. Zabrániť úniku odpadu do okolitého prostredia. Pri manipulácii použiť dýchací prístroj, ochranný odev, ochranné okuliare, ochranné rukavice, nefajčiť, nejesť a nepiť.    
8. Pôvodca odpadu (názov, sídlo):
Telefón:
e-mail:    
9. Spracoval:
Meno a priezvisko:
Telefón:
Adresa organizácie:
e-mail:
Dátum:

....................................................................................
Podpis, meno a priezvisko, odtlačok pečiatky    


1. Názov odpadu: Izolačné oleje alebo oleje obsahujúce PCB    
2. Kód odpadu: 13 03 01    
3. Fyzikálne a chemické vlastnosti odpadu: Olejovitá kvapalina nerozpustná vo vode, svetlej až tmavohnedej farby, viskózna.    
4. Nebezpečné vlastnosti odpadu: HP 3 - Horľavý, HP 6 - Akútna toxicita, HP 7 - Karcinogénny, HP 11 - Mutagénny, HP 14 - Ekotoxický.    
5. Odporúčané spôsoby zhodnocovania alebo zneškodňovania:R9 Prečisťovanie oleja alebo jeho iné opätovné použitie, D 10 Spaľovanie na pevnine.    
6. Opatrenia pri haváriách a požiaroch: Odpad sa vloží do zbernej nádoby a uniknutý olej sa nasiakne do savých materiálov, ktoré sa potom zozbierajú a vložia do zbernej nádoby. Pri požiari treba zamedziť kontaktu s otvoreným ohňom.    
6.1. Pri rozsypaní, rozliatí, úniku plynov a pod.: Odpad treba zozbierať a vložiť do zbernej nádoby. Pri väčšom úniku alebo havárie odpadového oleja treba vytvoriť dostatočne veľký priestor, ktorý sa ohradí savým materiálom. Vzniknutý odpad sa zozbiera a vloží do zbernej nádoby.    
6.2. Vhodné hasiace prostriedky: Pri hasení použiť penu, suché hasiace prostriedky, práškové hasiace prostriedky.    
6.3. Prvá pomoc: Zasiahnuté miesto dôkladne opláchnuť vodou a použiť umývací prostriedok. Po opláchnutí ošetriť krémom. Zasiahnuté oči vypláchnuť vodou, po vdýchnutí preniesť na čerstvý vzduch. Po požití vyvolať opakované zvracanie a podať živočíšne uhlie rozmiešané v pitnej vode (4 tabletky na ¼ litra vody). Pri problémoch vyhľadať lekára.    
7. Ďalšie údaje: Zhromažďovať v nepriepustnej a uzatvárateľnej nádobe zabezpečenej proti atmosférickým vplyvom. Zabrániť úniku odpadu do okolitého prostredia. Pri manipulácii použiť dýchací prístroj, ochranný odev, ochranné okuliare, ochranné rukavice, nefajčiť, nejesť a nepiť.    
8. Pôvodca odpadu (názov, sídlo):
Telefón:
e-mail: