dnes je 21.9.2020

Input:

Identifikačné listy nebezpečných odpadov sk. 14

27.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.4.1.14 Identifikačné listy nebezpečných odpadov sk. 14

Ing. Peter Gallovič

Stiahnuť vzor


IDENTIFIKAČNÝ LIST NEBEZPEČNÉHO ODPADU

1. Názov odpadu: Chlórfluórované uhľovodíky, HCFC, HFC    
2. Kód odpadu: 14 06 01    
3. Fyzikálne a chemické vlastnosti odpadu: Kvapalná prchavá látka, ktorá môže obsahovať minerálne oleje a ďalšie organické nečistoty.    
4. Nebezpečné vlastnosti odpadu: HP 3 – Horľavý, HP 6 - Akútna toxicita, HP 14 - Ekotoxický.    
5. Odporúčané spôsoby zhodnocovania alebo zneškodňovania:R9 Prečisťovanie oleja alebo jeho iné opätovné použitie, D 10 Spaľovanie na pevnine.    
6. Opatrenia pri haváriách a požiaroch: Postupovať podľa havarijného plánu a predpisov požiarnej ochrany.    
6.1. Pri rozsypaní, rozliatí, úniku plynov a pod.: Zabrániť únikom do ovzdušia.    
6.2. Vhodné hasiace prostriedky: Pri hasení použiť penu, suché hasiace prostriedky, práškové hasiace prostriedky.    
6.3. Prvá pomoc: Pri vdýchnutí zabezpečiť premiestnenie na čerstvý vzduch.    
7. Ďalšie údaje: Zhromažďovať v hermeticky nepriepustnej a uzatvárateľnej nádobe zabezpečenej proti atmosférickým vplyvom. Zabrániť úniku odpadu do ovzdušia. Pri manipulácii použiť dýchací prístroj, ochranný odev, ochranné okuliare, ochranné rukavice, nefajčiť, nejesť a nepiť.    
8. Pôvodca odpadu (názov, sídlo):
Telefón:
e-mail:    
9. Spracoval:
Meno a priezvisko:
Telefón:
Adresa organizácie:
e-mail:
Dátum:

....................................................................................
Podpis, meno a priezvisko, odtlačok pečiatky    


1. Názov odpadu: Iné rozpúšťadlá a zmesi rozpúšťadiel    
2. Kód odpadu: 14 06 03    
3. Fyzikálne a chemické vlastnosti odpadu: Silne horľavá, prchavá látka, ktorá sa môže zapáliť aj za normálnych podmienok, pary sú väčšinou ťažšie ako vzduch.    
4. Nebezpečné vlastnosti odpadu: HP 3 – Horľavý, HP 6 - Akútna toxicita, HP 14 - Ekotoxický.    
5. Odporúčané spôsoby zhodnocovania alebo zneškodňovania:D9 Fyzikálno-chemická úprava.    
6. Opatrenia pri haváriách a požiaroch: Postupovať podľa havarijného plánu a predpisov požiarnej ochrany.    
6.1. Pri rozsypaní, rozliatí, úniku plynov a pod.: Zabrániť únikom do ovzdušia.    
6.2. Vhodné hasiace prostriedky: Pri hasení použiť práškové hasiace prostriedky.    
6.3. Prvá pomoc:
Pri vdýchnutí zabezpečiť premiestnenie na čerstvý vzduch.    
7. Ďalšie údaje: Zhromažďovať v nepriepustnej a uzatvárateľnej nádobe zabezpečenej proti atmosférickým vplyvom. Pri manipulácii s odpadom zabrániť úniku odpadu do okolitého prostredia, použiť dýchací prístroj, ochranný odev, ochranné okuliare, ochranné rukavice, nefajčiť, nejesť a nepiť.    
8. Pôvodca odpadu (názov, sídlo):
Telefón:
e-mail:    
9. Spracoval:
Meno a priezvisko:
Telefón:
Adresa organizácie:
e-mail:
Dátum:

....................................................................................
Podpis, meno a priezvisko, odtlačok pečiatky    


1. Názov odpadu: Kaly alebo tuhé dopady obsahujúce halogénované rozpúšťadlá    
2. Kód odpadu: 14 06 04    
3. Fyzikálne a chemické vlastnosti odpadu: Pevný či pastovitý kal, rôznej konzistencie s obsahom mechanických nečistôt, halogénových rozpúšťadiel a zvyškov ropných látok.    
4. Nebezpečné vlastnosti odpadu: HP 3 – Horľavý, HP 6 - Akútna toxicita, HP 14 - Ekotoxický.