dnes je 22.3.2023

Input:

Identifikačné listy nebezpečných odpadov sk. 15

27.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.4.1.15 Identifikačné listy nebezpečných odpadov sk. 15

Ing. Peter Gallovič

Stiahnuť vzor


IDENTIFIKAČNÝ LIST NEBEZPEČNÉHO ODPADU

1. Názov odpadu: Absorbenty, filtračné materiály (vrátane olejových filtrov inak nešpecifikovaných), handry na čistenie, ochranné odevy kontaminované nebezpečnými látkami    
2. Kód odpadu: 15 02 02    
3. Fyzikálne a chemické vlastnosti odpadu: Nešpecifikované absorbenty, filtračné materiály, handry na čistenie a ochranné odevy znečistené nebezpečnými látkami (rozpúšťadlami, olejmi, mazivami a pod.)    
4. Nebezpečné vlastnosti odpadu: HP 3 – Horľavý, HP 5 - Toxický pre špecifický cieľový orgán (STOT)/aspiračne toxický, HP 6 - Akútna toxicita, HP 14 – Ekotoxický, HP 15 - Odpad, ktorý môže vykazovať nebezpečnú vlastnosť uvedenú v predchádzajúcom texte, ktorú pôvodný odpad nevykazoval.