dnes je 21.9.2020

Input:

Identifikačné listy nebezpečných odpadov sk. 16

28.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.4.1.16 Identifikačné listy nebezpečných odpadov sk. 16

Ing. Peter Gallovič

Stiahnuť vzor


IDENTIFIKAČNÝ LIST NEBEZPEČNÉHO ODPADU

1. Názov odpadu: Olejové filtre  
2. Kód odpadu: 16 01 07  
3. Fyzikálne a chemické vlastnosti odpadu: Filtre obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami – horľavinami, toxickými a pod.  
4. Nebezpečné vlastnosti odpadu: HP 3 – Horľavý, HP 5 - Toxický pre špecifický cieľový orgán (STOT)/aspiračne toxický, HP 14 – Ekotoxický, HP 15 - Odpad, ktorý môže vykazovať nebezpečnú vlastnosť uvedenú v predchádzajúcom texte, ktorú pôvodný odpad nevykazoval.  
5. Odporúčané spôsoby zhodnocovania alebo zneškodňovania: R1 Využitie najmä ako palivo alebo na získavanie energie iným spôsobom, D10 Spaľovanie na pevnine.  
6. Opatrenia pri haváriách a požiaroch: Postupovať podľa havarijného plánu a predpisov požiarnej ochrany.  
6.1. Pri rozsypaní, rozliatí, úniku plynov a pod.: Miesto lokalizovať a zabrániť ďalšiemu úniku, odpad zasypať absorpčným materiálom (napr. VAPEX). Odpad a absorpčný materiál následne umiestniť do nepriepustnej a uzatvárateľnej nádoby, ktorá je zabezpečená proti atmosférickým vplyvom.  
6.2. Vhodné hasiace prostriedky: Pri hasení použiť práškové hasiace prostriedky.  
6.3. Prvá pomoc: Zasiahnuté miesto dôkladne opláchnuť vodou a použiť umývací prostriedok. Po opláchnutí ošetriť krémom. Zasiahnuté oči vypláchnuť vodou, po vdýchnutí preniesť na čerstvý vzduch. Po požití vyvolať opakované zvracanie a podať živočíšne uhlie rozmiešané v pitnej vode (4 tabletky na ¼ litra vody). Pri problémoch vyhľadať lekára.  
7. Ďalšie údaje: Zhromažďovať v nepriepustnej a uzatvárateľnej nádobe zabezpečenej proti atmosférickým vplyvom. Zabrániť úniku odpadu do ovzdušia. Pri manipulácii použiť dýchací prístroj, ochranný odev, ochranné okuliare, ochranné rukavice, nefajčiť, nejesť a nepiť.  
8. Pôvodca odpadu (názov, sídlo):
Telefón:
e-mail:  
9. Spracoval:
Meno a priezvisko:
Telefón:
Adresa organizácie:
e-mail:
Dátum:

....................................................................................
Podpis, meno a priezvisko, odtlačok pečiatky  


1. Názov odpadu: Brzdové kvapaliny  
2. Kód odpadu: 16 01 13  
3. Fyzikálne a chemické vlastnosti odpadu: Kvapalina používaná ako médium do uzavretých hydraulických brzdových systémov. Horľavina IV. triedy. Toxická ako pre ľudí, tak pre životné prostredie.  
4. Nebezpečné vlastnosti odpadu: HP 3 – Horľavý, HP 5 - Toxický pre špecifický cieľový orgán (STOT)/aspiračne toxický, HP 6 - Akútna toxicita, HP 14 – Ekotoxický, HP 15 - Odpad, ktorý môže vykazovať nebezpečnú vlastnosť uvedenú v predchádzajúcom texte, ktorú pôvodný odpad nevykazoval.  
5. Odporúčané spôsoby zhodnocovania alebo zneškodňovania: R1 Využitie najmä ako palivo alebo na získavanie energie iným spôsobom, D10 Spaľovanie na pevnine.  
6. Opatrenia pri haváriách a požiaroch: Postupovať podľa havarijného plánu a predpisov požiarnej ochrany.  
6.1. Pri rozsypaní, rozliatí, úniku plynov a pod.: Uniknutý prípravok lokalizovať, odčerpať a mechanicky odstrániť. Zbytky zasypať vhodným absorbčným materiálom ako piesok, vápenný prach, POP vlákno, VAPEX, EKOSORB a iný. Kontaminovaný absorbent uložiť do dobre uzatvorených nádob a zlikvidovať v spaľovni odpadov. Pri úniku veľkého množstva prípravku informujte hasičov alebo príslušné kompetentné orgány.  
6.2. Vhodné hasiace prostriedky: Pri hasení použiť práškové hasiace prostriedky.  
6.3. Prvá pomoc:
Zasiahnuté miesto dôkladne opláchnuť vodou a použiť umývací prostriedok. Po opláchnutí ošetriť krémom. Zasiahnuté oči vypláchnuť vodou, po vdýchnutí preniesť na čerstvý vzduch. Po požití vyvolať opakované zvracanie a podať živočíšne uhlie rozmiešané v pitnej vode (4 tabletky na ¼ litra vody). Pri problémoch vyhľadať lekára.  
7. Ďalšie údaje: Zhromažďovať v nepriepustnej a uzatvárateľnej nádobe zabezpečenej proti atmosférickým vplyvom. Pri manipulácii s odpadom zabrániť úniku odpadu do okolitého prostredia, použiť dýchací prístroj, ochranný odev, ochranné okuliare, ochranné rukavice, nefajčiť, nejesť a nepiť.  
8. Pôvodca odpadu (názov, sídlo):
Telefón:
e-mail:  
9. Spracoval:
Meno a priezvisko:
Telefón:
Adresa organizácie:
e-mail:
Dátum:

....................................................................................
Podpis, meno a priezvisko, odtlačok pečiatky  


1. Názov odpadu: Nemrznúce kvapaliny obsahujúce nebezpečné látky  
2. Kód odpadu: 16 01 14  
3. Fyzikálne a chemické vlastnosti odpadu: Horľavá zmes nemrznúcich zmesí na báze alkoholov. Jedná sa o zmes alkoholu, vody, detergentu, parfumu a farbiva. Môže sa jednať aj o riedené zmesi. Produkt je podľa zákona č. 67/2010 Z. z. o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh (chemický zákon) klasifikovaný ako horľavý. Odmasťuje a vysušuje pokožku a pri opakovanom kontakte môže vyvolať známky podráždenia pokožky. Nie je nebezpečný pre životné prostredie.  
4. Nebezpečné vlastnosti odpadu: HP 3 – Horľavý, HP 4 – Dráždivý, HP 5 - Toxický pre špecifický cieľový orgán (STOT)/aspiračne toxický, HP 14 – Ekotoxický.  
5. Odporúčané spôsoby zhodnocovania alebo zneškodňovania:R1 Využitie najmä ako palivo alebo na získavanie energie iným spôsobom, D10 Spaľovanie na pevnine.  
6. Opatrenia pri haváriách a požiaroch: Postupovať podľa havarijného plánu a predpisov požiarnej ochrany.  
6.1. Pri rozsypaní, rozliatí, úniku plynov a pod.: Miesto lokalizovať a zabrániť ďalšiemu úniku, odpad zasypať absorpčným materiálom (napr. VAPEX). Odpad a absorpčný materiál následne umiestniť do nepriepustnej a uzatvárateľnej nádoby, ktorá je zabezpečená proti atmosférickým vplyvom.  
6.2. Vhodné hasiace prostriedky: Pena, prášok, oxid uhličitý.  
6.3. Prvá pomoc: Zasiahnuté miesto dôkladne opláchnuť vodou a použiť umývací prostriedok. Po opláchnutí ošetriť krémom. Zasiahnuté oči vypláchnuť vodou, po vdýchnutí preniesť na čerstvý vzduch. Po požití vyvolať opakované zvracanie a podať živočíšne uhlie rozmiešané v pitnej vode (4 tabletky na ¼ litra vody). Pri problémoch vyhľadať lekára.  
7. Ďalšie údaje: Zhromažďovať v nepriepustnej a uzatvárateľnej nádobe zabezpečenej proti atmosférickým vplyvom. Zabrániť úniku odpadu do ovzdušia. Pri manipulácii použiť dýchací prístroj, ochranný odev, ochranné okuliare, ochranné rukavice, nefajčiť, nejesť a nepiť  
8. Pôvodca odpadu (názov, sídlo):
Telefón:
e-mail:  
9. Spracoval:
Meno a priezvisko:
Telefón:
Adresa organizácie:
e-mail:
Dátum:

....................................................................................
Podpis, meno a priezvisko, odtlačok pečiatky  


1. Názov odpadu: Vyradené zariadenia obsahujúce alebo znečistené PCB iné ako uvedené v 16 02 09  
2. Kód odpadu: 16 02 10  
3. Fyzikálne a chemické vlastnosti odpadu: Elektrické a elektronické zariadenia obsahujúce polychlórované bifenyly, polychlórované terfenyly, monometyl-tetrachlordifenylmetán, monometyl- dichloro-difenylmetán, monometyl-dibromo-difenylmetán alebo zmes obsahujúcu aspoň jednu z týchto látok v množstve väčšom ako 0,005 percenta hmotnosti (ďalej len “polychlórované bifenyly”) alebo zariadenie, ktoré obsahovalo polychlórované bifenyly, napr. nádoby obsahujúce zvyšky náplne, a ktoré nebolo dekontaminované.  
4. Nebezpečné vlastnosti odpadu: HP 4 - Dráždivý - spôsobujúci podráždenie kože a poškodenie oka, HP 5 - Toxický pre špecifický cieľový orgán (STOT)/aspiračne toxický, HP 6 - Akútna toxicita, HP 7 - Karcinogénny, HP 10 - Toxický pre reprodukciu, HP 12 - Uvoľňujúci akútne toxické plyny, HP 14 – Ekotoxický, HP 15 - Odpad, ktorý môže vykazovať nebezpečnú vlastnosť uvedenú v predchádzajúcom texte, ktorú pôvodný odpad nevykazoval.  
5. Odporúčané spôsoby zhodnocovania alebo zneškodňovania: Polychlórované odpady sa musia dekontaminovať v špecializovaných zariadeniach. Odporúčaným spôsobom remediácie polychlórovaných bifenylov sú fyzikálno-chemické alebo biologické metódy. Teda činnosti D9 alebo D8 Prílohy č. 2 k zákonu č. 79/2015 Z. z. o odpadoch.Alternatívne je možné tieto odpady likvidovať formou vysoko-teplotného spaľovania v rade spaľovacích zariadení a alternatívnymi postupmi (napr. spaľovanie PCB-kontaminovaných olejov v rotačných cementárenských peciach resp. HTFW reaktoroch) – činnosti D10 alebo D13.  
6. Opatrenia pri haváriách a požiaroch: Pri likvidácii havarijnej situácie sa odporúča použiť špeciálne prostriedky na likvidáciu polychlórovaných bifenylov ako POP vlákna, VAPEX, EXPERLIT, EUROSORB a pod. Pre ochranu spodných a povrchových vôd treba dodržiavať ustanovenia technických noriem STN 75 3415, STN 75 3418, STN 75 7220, STN 83 8107 1111111a STN 83 0917. Nepovolané osoby musia okamžite opustiť ohrozené priestory. Miesto výronu a okolie, ktoré môže byt zasiahnuté, označiť (napr. páskou) a uviesť symboly nebezpečia. Pokiaľ sa výron vyskytne v uzavretých priestoroch, treba zabezpečiť navyše aj dôkladné vetranie. Pri požiari vznikajú vysoko nebezpečné splodiny (napr. plynný chlór, polychlórované dibenzofurány a iné dioxíny)! Je preto veľmi dôležité používať špeciálny protichemický ochranný odev a vhodný izolačný vnútorný dýchací prístroj.  
6.1. Pri rozsypaní, rozliatí, úniku plynov a pod.: Pri malých únikoch (< ako 1 sud): zabrániť ďalšiemu unikaniu zábranami z piesku alebo zeminy, resp. použitím absorbčného činidla (POP vlákno, VAPEX a pod.). Kontaminovanú zeminu a absorbent dať do uzatvárateľného kontajnera a dať odborne zlikvidovať.Pri veľkých únikoch (> ako 1 sud): odsať špeciálnou technikou, zabrániť ďalšiemu unikaniu zábranami z piesku alebo zeminy, resp. použitím absorbčného činidla (POP vlákno, VAPEX a pod.). Kontaminovanú zeminu a absorbent dať do uzatvárateľného kontajnera a dať odborne zlikvidovať. Nesplachovať do verejnej kanalizácie. V prípade, že sa produkt dostane do výlevky alebo kanalizácie, okamžite o tom informovať príslušnú inštitúciu. Podobne postupovať pri úniku do vodných zdrojov, kontaminovaní pôdy alebo vegetácie. Ak pri havarijných situáciách dôjde k úniku materiálu do povrchových vôd, treba zabrániť ďalšiemu znečisteniu napr. odčerpávaním nahromadeného materiálu.  
6.2. Vhodné hasiace prostriedky: Pena . Suchý prášok, CO2  
6.3. Prvá pomoc:
Pri nadýchaní: Preniesť postihnutého na čerstvý vzduch, pri dýchacích ťažkostiach poskytnúť kyslík, ak nedýcha, poskytnúť umelé dýchanie, vyhľadať lekára.
Pri styku s pokožkou: Okamžite zobliecť znečistený odev a obuv, opláchnuť vodou a umyť mydlom a vodou minimálne 15 minúť, ak pretrváva podráždenie, vyhľadať lekára 
Pri zasiahnutí očí: Otvorené oči okamžite vyplachovať 15 minút pod tečúcou vodou, vyhľadať lekára,
Pri požití: Vypláchnuť ústa veľkým množstvom vody a vyhľadať lekára.  
7. Ďalšie údaje: Zabráňte vdychovaniu prachu, pár, hmly alebo plynov, zabráňte kontaktu s pokožkou a očami. Zaistiť dostatočnú ventiláciu a lokálne odsávanie na pracoviskách. Počas práce nejesť, nepiť a nefajčiť. Skladovať na chladnom a suchom mieste v tesne uzatvorených obaloch oddelene od horľavých látok.  
8. Pôvodca odpadu (názov, sídlo):
Telefón:
e-mail:  
9. Spracoval:
Meno a priezvisko:
Telefón:
Adresa organizácie:
e-mail:
Dátum:

....................................................................................
Podpis, meno a priezvisko, odtlačok pečiatky  


1. Názov odpadu: Vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky, HCFC, HFC  
2. Kód odpadu: 16 02 11  
3. Fyzikálne a chemické vlastnosti odpadu: Nádoby s plynmi pod tlakom, pri zahriatí môžu vybuchnúť.  
4. Nebezpečné vlastnosti odpadu: HP 1 - Výbušný, HP 3 – Horľavý, HP 4 – Dráždivý, HP 5 - Toxický pre špecifický cieľový orgán (STOT)/aspiračne toxický, HP 14 – Ekotoxický.  
5. Odporúčané spôsoby zhodnocovania alebo zneškodňovania: Nevypúšťajte do miest, kde by mohlo prísť k nahromadeniu plynu a vytvoreniu nebezpečnej koncentrácie. Nevypúšťajte do atmosféry. V prípade pochybností je nutná konzultácia s dodávateľom plynu. Spôsoby zneškodňovania kontaminovaného obalu zabezpečuje výrobca.  
6. Opatrenia pri haváriách a požiaroch: Odstráňte tlakovú nádobu alebo ju ochlaďte vodou z bezpečnej vzdialenosti. Ak je to možné, zastavte únik. Použite nezávislé dýchacie prístroje a protichemický ochranný odev.  
6.1. Pri rozsypaní, rozliatí, úniku plynov a pod.: Evakuovať priestor. Zabezpečte dostatočné vetranie. Používajte samostatný dýchací prístroj a protichemický ochranný odev. Pokúsiť sa zastaviť únik plynu. Zabráňte vniknutiu do uzatvorených a pivničných priestorov, alebo do iných miest, kde by nahromadenie plynu bolo nebezpečné.  
6.2. Vhodné hasiace prostriedky: Je možné použiť všetky hasiace prostriedky.  
6.3. Prvá pomoc: Pri nadýchnutí: Vo vysokej koncentrácii dusivý. Príznakmi môže byť strata orientácie alebo bezvedomie. Postihnutý si nemusí uvedomovať, že sa dusí. Pri nízkej koncentrácii môže pôsobiť narkoticky. Príznakmi môžu byť závrate, bolesť hlavy, nevoľnosť, príp. strata koordinácie. Obeť vybavenú samostatným dýchacím prístrojom presuňte do nekontaminovaného priestoru. Udržujte v teple a v kľude. Privolajte lekára. Ak prestane dýchať, poskytnite umelé dýchanie.
Pri styku s kožou: Pri omrzlinách umývajte najmenej 15 min. vodou, zakryte sterilnou gázou, privolajte lekára.
Pri zasiahnutí očí: Okamžite oplachovať najmenej 15 min. vodou, privolať lekára.
Pri požití: Nepovažuje sa za možný spôsob expozície.  
7. Ďalšie údaje: Zaistite riadne uzemnenie nádoby. Zabráňte spätnému vniknutiu vody do nádoby. Zabráňte spätnému prúdeniu do nádoby. Používajte len zariadenia, ktoré sú určené priamo pre tento produkt (teplota, tlak).Pri pochybnostiach kontaktujte dodávateľa plynu.  
8. Pôvodca odpadu (názov, sídlo): Telefón: e-mail:  
9. Spracoval: Meno a priezvisko: Telefón: Adresa organizácie: e-mail:Dátum:....................................................................................Podpis, meno a priezvisko, odtlačok pečiatky  


1. Názov odpadu: Vyradené zariadenia obsahujúce nebezpečné časti iné ako uvedené v 16 02 09 až 16 02 12  
2. Kód odpadu: 16 02 13  
3. Fyzikálne a chemické vlastnosti odpadu: Kusový odpad obsahujúci plynné, kvapalné alebo prchavé látky (napr. luminofor). Chemicky nereaktívne.  
4. Nebezpečné vlastnosti odpadu: HP 4 – Dráždivý, HP 5 - Toxický pre špecifický cieľový orgán (STOT)/aspiračne toxický, HP 14 - Ekotoxický.  
5. Odporúčané spôsoby zhodnocovania alebo zneškodňovania: Spracovanie v autorizovanom zariadení. Odpad je nutné odovzdať na odstránenie špecializovanej firme s oprávnením k tejto činnosti, príp. v rámci zberu nebezpečných odpadov v obciach. Absorpčný materiál použitý na sanáciu likvidovať ako nebezpečný odpad. Kontaminovaný obal je nutné likvidovať ako nebezpečný odpad, alebo po dôkladnom vypláchnutí je možné dať na recykláciu  
6. Opatrenia pri haváriách a požiaroch: Postupovať podľa havarijného plánu a predpisov požiarnej ochrany. Nutné použitie predpísaných ochranných prostriedkov a zabezpečenie priestoru manipulácie a zhromažďovania odpadov proti únikom odpadu do prostredia.  
6.1. Pri rozsypaní, rozliatí, úniku plynov a pod.: Pri úniku ihneď zahájiť sanačné práce. Zostatky pozbierať, uložiť do nepriepustných nádob, uzavrieť a transportovať na zneškodnenie.  
6.2. Vhodné hasiace prostriedky: Pri hasení použiť práškové, penové alebo suché hasiace prostriedky.  
6.3. Prvá pomoc: Zasiahnuté miesto opláchnuť vodou, umyť mydlom. Zasiahnuté oči vypláchnuť vodou. Po vdýchnutí preniesť na čerstvý vzduch. Pri náhodnom požití vyvolať zvracanie. Bezodkladne vyhľadať lekára.  
7. Ďalšie údaje: Nebezpečné zložky z elektrických a elektronických zariadení môžu zahrňovať akumulátory a batérie uvedené v 16 06 a označené ako nebezpečné; ortuťové spínače, sklo z katódových žiaričov obrazoviek) a iné aktivované sklo, atď.  
8. Pôvodca odpadu (názov, sídlo):
Telefón:
e-mail:  
9. Spracoval:
Meno a priezvisko:
Telefón:
Adresa organizácie:
e-mail:
Dátum:

....................................................................................
Podpis, meno a priezvisko, odtlačok pečiatky  


1. Názov odpadu: Nebezpečné časti odstránené z vyradených zariadení  
2. Kód odpadu: 16 02 15  
3. Fyzikálne a chemické vlastnosti odpadu: Nebezpečné časti odstránené z vyradených elektrických a elektronických zariadení.  
4. Nebezpečné vlastnosti odpadu: HP 4 – Dráždivý, HP 14 - Ekotoxický.  
5. Odporúčané spôsoby zhodnocovania alebo zneškodňovania: Vhodným spôsobom zhodnocovania je R7 Spätné získavanie komponentov používaných pri odstraňovaní znečistenia. Vhodným spôsobom zneškodňovania je skládkovanie (D1).  
6. Opatrenia pri haváriách a požiaroch: Pri úniku kvapalnej zložky treba zabrániť kontaminácii pôdy, povrchových a podzemných vôd.  
6.1. Pri rozsypaní, rozliatí, úniku plynov a pod.: V prípade uvoľnenia škodliviny do nezabezpečeného podložia je potrebné škodlivinu zozbierať spolu s aj kontaminovanou zeminou a uložiť do zbernej nádoby.  
6.2. Vhodné hasiace prostriedky: Pri hasení použiť práškové, penové alebo suché hasiace prostriedky.  
6.3. Prvá pomoc: Zasiahnuté miesto treba umyť mydlom, v prípade horenia a otravy treba vyniesť postihnutého na čerstvý vzduch, oživovať a privolať lekársku pomoc. Tieto látky majú narkotizačný účinok a pri dlhotrvajúcej expozícii nízkych koncentrácii spôsobujú stavy podobné alkoholizmu.  
7. Ďalšie údaje: Zberná nádoba je označená týmto listom a varovným symbolom.  
8. Pôvodca odpadu (názov, sídlo):
Telefón:
e-mail:  
9. Spracoval:
Meno a priezvisko:
Telefón:
Adresa organizácie:
e-mail:
Dátum:

....................................................................................
Podpis, meno a priezvisko, odtlačok pečiatky  


1. Názov odpadu: Anorganické odpady obsahujúce nebezpečné látky  
2. Kód odpadu: 16 03 03  
3. Fyzikálne a chemické vlastnosti odpadu: Obaly s nebezpečnými anorganickými látkami z nepoužitých výrobkov, či nepoužitej výrobnej šarže.  
4. Nebezpečné vlastnosti odpadu: HP 3 - Horľavý, HP 4 – Dráždivý, HP 14 – Ekotoxický.  
5. Odporúčané spôsoby zhodnocovania alebo zneškodňovania: Vhodným spôsobom zhodnocovania je R1 Využitie najmä ako palivo alebo na získavanie energie iným spôsobom. Vhodným spôsobom zneškodňovania je skládkovanie (D1).  
6. Opatrenia pri haváriách a požiaroch: Postupovať podľa havarijného plánu a predpisov požiarnej ochrany. V prípade vniknutia do kanalizácie nutné dostatočné nariedenie odpadu vodou. Zabraňovať miešaniu s kyselinami.  
6.1. Pri rozsypaní, rozliatí, úniku plynov a pod.: Rozliaty odpad nechať nasiaknuť do vhodného sorpčného prostriedku (napr. univerzálne sorpčné materiály, sorpčné materiály na záchyt agresívnych látok) a uložiť do označenej uzatvárateľnej nádoby, zamedziť prienikom do kanalizácie a do vodných tokov, príp. zaistiť dostatočné nariedenie nadbytkom vody.  
6.2. Vhodné hasiace prostriedky: Pri hasení použiť práškové, penové alebo suché hasiace prostriedky.  
6.3. Prvá pomoc: Zasiahnuté miesto dôkladne opláchnuť vodou a použiť umývací prostriedok. Po opláchnutí ošetriť krémom. Zasiahnuté oči vypláchnuť vodou, po vdýchnutí preniesť na čerstvý vzduch. Po požití vyvolať opakované zvracanie a podať živočíšne uhlie rozmiešané v pitnej vode (4 tabletky na ¼ litra vody). Pri problémoch vyhľadať lekára.  
7. Ďalšie údaje: Zhromažďovať v nepriepustnej a uzatvárateľnej nádobe zabezpečenej proti atmosférickým vplyvom. Zabrániť úniku odpadu do ovzdušia. Pri manipulácii použiť dýchací prístroj, ochranný odev, ochranné okuliare, ochranné rukavice, nefajčiť, nejesť a nepiť.  
8. Pôvodca odpadu (názov, sídlo):
Telefón:
e-mail:  
9. Spracoval:
Meno a priezvisko:
Telefón:
Adresa organizácie:
e-mail:
Dátum:

....................................................................................
Podpis, meno a priezvisko, odtlačok pečiatky  


1. Názov odpadu: Iné motorové, prevodové a mazacie oleje  
2. Kód odpadu: 16 03 05  
3. Fyzikálne a chemické vlastnosti odpadu: Obaly znečistené nebezpečnými látkami alebo kontaminované – horľavinami, toxickými odpadmi a pod.  
4. Nebezpečné vlastnosti odpadu: HP 3 - Horľavý, HP 4 – Dráždivý, HP 14 – Ekotoxický.  
5. Odporúčané spôsoby zhodnocovania alebo zneškodňovania: Vhodným spôsobom zhodnocovania je R1 Využitie najmä ako palivo alebo na získavanie energie iným spôsobom. Vhodným spôsobom zneškodňovania je skládkovanie (D1).  
6. Opatrenia pri haváriách a požiaroch: Zabráňte kontaktu odpadu s pokožkou a jeho vniknutiu do očí. Použite olejuvzdorné rukavice z PVC alebo nitrilovej gumy, ochranný odev a obuv. Pre ochranu očí použite ochranné okuliare alebo celotvárový štít. Je pravdepodobné, že pri horení bude vznikať zložitá zmes vo vzduchu rozptýlených pevných a kvapalných častíc a plynu, vrátane oxidu uhoľnatého, oxidu síry a ďalších neidentifikovaných organických a anorganických zlúčenín.  
6.1. Pri rozsypaní, rozliatí, úniku plynov a pod.: Zabráňte rozšíreniu alebo vniknutiu produktu do kanalizácie, priekopy alebo vodných tokov vybudovaním ochranných bariér z piesku, zeminy alebo iných vhodných materiálov. Pokiaľ sa nedá rozšíreniu zabrániť, informujte miestne úrady. Prípadnú kvapalinu absorbujte pomocou piesku alebo zeminy. Nasiaknutý materiál zmeťte a uložte do vhodného, zreteľne označeného kontajnera určeného pre likvidáciu daného odpadu v súlade s miestnymi predpismi.  
6.2. Vhodné hasiace prostriedky: Pena a suché práškové prostriedky. Oxid uhličitý, piesok alebo zemina môžu byť použité iba na malé požiare.  
6.3. Prvá pomoc: Prvá pomoc pri nadýchnutí: V prípade závrate alebo žalúdočných nevoľností premiestnite postihnutého na čerstvý vzduch. Pokiaľ príznaky pretrvávajú, zabezpečte lekársku pomoc.
Prvá pomoc pri zasiahnutí pokožky: Odstráňte zasiahnutý odev a postihnutú časť pokožky umyte mydlom a vodou. Pokiaľ sa objaví trvalé podráždenie, vyhľadajte lekársku pomoc. V prípade poranenia vysokotlakovými olejovými zariadeniami zabezpečte lekársku pomoc okamžite, nečakajte na príznaky!
Prvá pomoc pri zasiahnutí očí: Vypláchnite zasiahnuté oko veľkým množstvom vody počas 10 min. a vyhľadajte lekársku pomoc.
Prvá pomoc pri požití: Vypláchnite ústa vodou a vyhľadajte lekársku pomoc. NEVYVOLÁVAJTE ZVRACANIE.  
7. Ďalšie údaje: Zhromažďovať v nepriepustnej a uzatvárateľnej nádobe zabezpečenej proti atmosférickým vplyvom. Zabrániť úniku odpadu do ovzdušia. Pri manipulácii použiť dýchací prístroj, ochranný odev, ochranné okuliare, ochranné rukavice, nefajčiť, nejesť a nepiť.  
8. Pôvodca odpadu (názov, sídlo):
Telefón:
e-mail:  
9. Spracoval:
Meno a priezvisko:
Telefón:
Adresa organizácie:
e-mail:
Dátum:

....................................................................................
Podpis, meno a priezvisko, odtlačok pečiatky  


1. Názov odpadu: Laboratórne chemikálie pozostávajúce z nebezpečných látok alebo obsahujúce nebezpečné látky, vrátane zmesí laboratórnych chemikálií  
2. Kód odpadu: 16 05 06  
3. Fyzikálne a chemické vlastnosti odpadu: Obaly znečistené nebezpečnými látkami alebo kontaminované – horľavinami, toxickými odpadmi a pod.  
4. Nebezpečné vlastnosti odpadu: HP 3 - Horľavý, HP 4 – Dráždivý, HP 6 - Akútna toxicita, HP 14 – Ekotoxický, ale aj mnohé ďalšie možné nebezpečné vlastnosti. Závisí od druhu laboratórnych chemikálií.  
5. Odporúčané spôsoby zhodnocovania alebo zneškodňovania:D10 Spaľovanie na pevnine, D9 Fyzikálno-chemická úprava  
6. Opatrenia pri haváriách a požiaroch: Zabráňte kontaktu odpadu s pokožkou a jeho vniknutiu do očí. Použite olejuvzdorné rukavice z PVC alebo nitrilovej gumy, ochranný odev a obuv. Pre ochranu očí použite ochranné okuliare alebo celotvárový štít. Je pravdepodobné, že pri horení bude vznikať zložitá zmes vo vzduchu rozptýlených pevných a kvapalných častíc a plynu, vrátane oxidu uhoľnatého, oxidu síry a ďalších neidentifikovaných organických a anorganických zlúčenín.  
6.1. Pri rozsypaní, rozliatí, úniku plynov a pod.: Miesto lokalizovať a zabrániť ďalšiemu úniku, odpad zasypať absorpčným materiálom (napr. VAPEX) ak je tekutý. Odpad a absorpčný materiál následne umiestniť do nepriepustnej a uzatvárateľnej nádoby, ktorá je zabezpečená proti atmosférickým vplyvom.  
6.2. Vhodné hasiace prostriedky: Pri hasení použiť práškové hasiace prostriedky.  
6.3. Prvá pomoc: Zasiahnuté miesto dôkladne opláchnuť vodou a použiť umývací prostriedok. Po opláchnutí ošetriť krémom. Zasiahnuté oči vypláchnuť vodou, po vdýchnutí preniesť na čerstvý vzduch. Po požití vyvolať opakované zvracanie a podať živočíšne uhlie rozmiešané v pitnej vode (4 tabletky na ¼ litra vody). Pri obtiažach vyhľadať lekára.  
7. Ďalšie údaje: Zhromažďovať v nepriepustnej a uzatvárateľnej nádobe zabezpečenej proti atmosférickým vplyvom. Zabrániť úniku odpadu do ovzdušia. Pri manipulácii použiť dýchací prístroj, ochranný odev, ochranné okuliare, ochranné rukavice, nefajčiť, nejesť a nepiť.  
8. Pôvodca odpadu (názov, sídlo):
Telefón:
e-mail:  
9. Spracoval:
Meno a priezvisko:
Telefón:
Adresa organizácie:
e-mail:
Dátum:

....................................................................................
Podpis, meno a priezvisko, odtlačok pečiatky  


1. Názov odpadu: Vyradené anorganické chemikálie pozostávajúce z nebezpečných látok alebo obsahujúce nebezpečné látky  
2. Kód odpadu: 16 05 07  
3. Fyzikálne a chemické vlastnosti odpadu: Obaly znečistené nebezpečnými látkami alebo kontaminované – horľavinami, toxickými odpadmi a pod.  
4. Nebezpečné vlastnosti odpadu: HP 1 - Výbušný, HP 3 - Horľavý, HP 4 – Dráždivý, HP 6 - Akútna toxicita, HP 14 – Ekotoxický, ale aj mnohé ďalšie možné nebezpečné vlastnosti. Závisí od druhu laboratórnych chemikálií.  
5. Odporúčané spôsoby zhodnocovania alebo zneškodňovania:D10 Spaľovanie na pevnine, D9 Fyzikálno-chemická úprava.  
6. Opatrenia pri haváriách a požiaroch: Postupovať podľa havarijného plánu a predpisov požiarnej ochrany.  
6.1. Pri rozsypaní, rozliatí, úniku plynov a pod.: Miesto lokalizovať a zabrániť ďalšiemu úniku, odpad zasypať absorpčným materiálom (napr. VAPEX) ak je tekutý. Odpad a absorpčný materiál následne umiestniť do nepriepustnej a uzatvárateľnej nádoby, ktorá je zabezpečená proti atmosférickým vplyvom  
6.2. Vhodné hasiace prostriedky: Pri hasení použiť práškové hasiace prostriedky.  
6.3. Prvá pomoc: Zasiahnuté miesto dôkladne opláchnuť vodou a použiť umývací prostriedok. Po opláchnutí ošetriť krémom. Zasiahnuté oči vypláchnuť vodou, po vdýchnutí preniesť na čerstvý vzduch. Po požití vyvolať opakované zvracanie a podať živočíšne uhlie rozmiešané v pitnej vode (4 tabletky na ¼ litra vody). Pri problémoch vyhľadať lekára.  
7. Ďalšie údaje: Zhromažďovať v nepriepustnej a uzatvárateľnej nádobe zabezpečenej proti atmosférickým vplyvom. Zabrániť úniku odpadu do ovzdušia. Pri manipulácii použiť dýchací prístroj, ochranný odev, ochranné okuliare, ochranné rukavice, nefajčiť, nejesť a nepiť.  
8. Pôvodca odpadu (názov, sídlo):
Telefón:
e-mail:  
9. Spracoval:
Meno a priezvisko:
Telefón:
Adresa organizácie:
e-mail:
Dátum:

....................................................................................
Podpis, meno a priezvisko, odtlačok pečiatky  


1. Názov odpadu: Vyradené organické chemikálie pozostávajúce z nebezpečných látok alebo obsahujúce nebezpečné látky  
2. Kód odpadu: 16 05 07  
3. Fyzikálne a chemické vlastnosti odpadu: Obaly znečistené nebezpečnými látkami alebo kontaminované – horľavinami, toxickými odpadmi a pod.  
4. Nebezpečné vlastnosti odpadu: HP 3 - Horľavý, HP 4 – Dráždivý, HP 6 - Akútna toxicita, HP 14 – Ekotoxický, ale aj mnohé ďalšie možné nebezpečné vlastnosti. Závisí od druhu laboratórnych chemikálií.  
5. Odporúčané spôsoby zhodnocovania alebo zneškodňovania: D10 Spaľovanie na pevnine, D9 Fyzikálno-chemická úprava  
6. Opatrenia pri haváriách a požiaroch: Postupovať podľa havarijného plánu a predpisov požiarnej ochrany..  
6.1. Pri rozsypaní, rozliatí, úniku plynov a pod.: Miesto lokalizovať a zabrániť ďalšiemu úniku, odpad zasypať absorpčným materiálom (napr. VAPEX) ak je tekutý. Odpad a absorpčný materiál následne umiestniť do nepriepustnej a uzatvárateľnej nádoby, ktorá je zabezpečená proti atmosférickým vplyvom.  
6.2. Vhodné hasiace prostriedky: Pri hasení použiť práškové hasiace prostriedky.  
6.3. Prvá pomoc: Zasiahnuté miesto dôkladne opláchnuť vodou a použiť umývací prostriedok. Po opláchnutí ošetriť krémom. Zasiahnuté oči vypláchnuť vodou, po vdýchnutí preniesť na čerstvý vzduch. Po požití vyvolať opakované zvracanie a podať živočíšne uhlie rozmiešané v pitnej vode (4 tabletky na ¼ litra vody). Pri problémoch vyhľadať lekára.  
7. Ďalšie údaje: Zhromažďovať v nepriepustnej a uzatvárateľnej nádobe zabezpečenej proti atmosférickým vplyvom. Zabrániť úniku odpadu do ovzdušia. Pri manipulácii použiť dýchací prístroj, ochranný odev, ochranné okuliare, ochranné rukavice, nefajčiť, nejesť a nepiť.  
8. Pôvodca odpadu (názov, sídlo):
Telefón:
e-mail: