dnes je 10.7.2020

Input:

Identifikačné listy nebezpečných odpadov sk. 17

28.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.4.1.17 Identifikačné listy nebezpečných odpadov sk. 17

Ing. Peter Gallovič

Stiahnuť vzor


IDENTIFIKAČNÝ LIST NEBEZPEČNÉHO ODPADU

1. Názov odpadu: Zmesi alebo samostatné úlomky betónu, tehál, škridiel, obkladového materiálu a keramiky obsahujúce nebezpečné látky  
2. Kód odpadu: 17 01 06  
3. Fyzikálne a chemické vlastnosti odpadu: Odpad tuhej konzistencie s obsahom nebezpečných látok viazaných na uvedené zložky.  
4. Nebezpečné vlastnosti odpadu: HP 14 – Ekotoxický, HP 15 - Odpad, ktorý môže vykazovať nebezpečnú vlastnosť uvedenú v predchádzajúcom texte, ktorú pôvodný odpad nevykazoval.  
5. Odporúčané spôsoby zhodnocovania alebo zneškodňovania: Skládkovanie (D1).  
6. Opatrenia pri haváriách a požiaroch: Pri havárii môže kontaminovať pôdu, povrchové a podzemné vody.  
6.1. Pri rozsypaní, rozliatí, úniku plynov a pod.: Pri väčšom množstve a za pôsobenie vody môže spôsobiť nežiaducu kontamináciu pôdy, povrchovej a podzemnej vody, preto sa nesmie skladovať na voľnom priestranstve.  
6.2. Vhodné hasiace prostriedky: Pri požiari treba použiť dýchacie prístroje a hasiace prístroje A – B – C.  
6.3. Prvá pomoc: Zasiahnuté miesto treba umyť s tečúcou vodou a ošetriť reparačným krémom.  
7. Ďalšie údaje: Zberná nádoba s odpadom musí byť označená týmto listom.  
8. Pôvodca odpadu (názov, sídlo):
Telefón:
e-mail:  
9. Spracoval:
Meno a priezvisko:
Telefón:
Adresa organizácie:
e-mail:
Dátum:

....................................................................................
Podpis, meno a priezvisko, odtlačok pečiatky  


1. Názov odpadu: Sklo, plasty a drevo obsahujúce nebezpečné látky alebo kontaminované nebezpečnými látkami  
2. Kód odpadu: 17 02 04  
3. Fyzikálne a chemické vlastnosti odpadu: Odpad tuhej konzistencie s obsahom nebezpečných látok viazaných na uvedené zložky.  
4. Nebezpečné vlastnosti odpadu: HP 14 – Ekotoxický, HP 15 - Odpad, ktorý môže vykazovať nebezpečnú vlastnosť uvedenú v predchádzajúcom texte, ktorú pôvodný odpad nevykazoval.  
5. Odporúčané spôsoby zhodnocovania alebo zneškodňovania: R1 Využitie najmä ako palivo alebo na získavanie energie iným spôsobom.  
6. Opatrenia pri haváriách a požiaroch: Odpad po znečistení zeminy alebo podlahy prevádzky sa vloží do zbernej nádoby a uniknutá LŚV sa sorbuje do savých materiálov a pozbiera do zbernej nádoby. Zamedziť treba prístupu otvoreného ohňa do blízkosti uniknutej škodliviny.  
6.1. Pri rozsypaní, rozliatí, úniku plynov a pod.: Pri úniku kvapalnej časti odpadu, treba odpad sorbovať do savých materiálov, ktorý sa uloží do PE vreca. Pri väčšom úniku treba vytvoriť dostatočne veľký priestor, ktorý sa ohradí napr. zeminou. Kontaminovaná zemina sa tiež uloží do zbernej nádoby.  
6.2. Vhodné hasiace prostriedky: Pri požiari treba použiť dýchacie prístroje. Na hasenie sú vhodné hasiace prístroje A – B – C.  
6.3. Prvá pomoc: Postihnutý sa prenesie na čerstvý vzduch a lekársky ošetrí. Zasiahnuté oči treba vymývať tečúcou vodou 15 minút. Nasiaknutý oblek a obuv treba vyzliecť a vyzuť. Zasiahnutú pokožku treba umyť vodou a neutrálnym mydlom. Pri požití sa nesmie vyvolať zvracanie.  
7. Ďalšie údaje: Zberná nádoba s odpadom musí byť označená týmto listom.  
8. Pôvodca odpadu (názov, sídlo):
Telefón:
e-mail:  
9. Spracoval:
Meno a priezvisko:
Telefón:
Adresa organizácie:
e-mail:
Dátum:

....................................................................................
Podpis, meno a priezvisko, odtlačok pečiatky  


1. Názov odpadu: Bitúmenové zmesi obsahujúce uhoľný decht  
2. Kód odpadu: 17 03 01  
3. Fyzikálne a chemické vlastnosti odpadu: Tuhá alebo kvapalná zmes uhľovodíkov obsahujúca uhoľný decht.  
4. Nebezpečné vlastnosti odpadu: HP 3 – Horľavý, HP 4 – Dráždivý, HP 5 - Toxický pre špecifický cieľový orgán (STOT)/aspiračne toxický, HP 14 – Ekotoxický.  
5. Odporúčané spôsoby zhodnocovania alebo zneškodňovania:R1 Využitie najmä ako palivo alebo na získavanie energie iným spôsobom, D10 Spaľovanie na pevnine.  
6. Opatrenia pri haváriách a požiaroch: Postupovať podľa havarijného plánu a predpisov požiarnej ochrany.  
6.1. Pri rozsypaní, rozliatí, úniku plynov a pod.: Miesto lokalizovať a zabrániť ďalšiemu úniku, odpad zasypať absorpčným materiálom (napr. VAPEX). Odpad a absorpčný materiál následne umiestniť do nepriepustnej a uzatvárateľnej nádoby, ktorá je zabezpečená proti atmosférickým vplyvom.  
6.2. Vhodné hasiace prostriedky: Pena, prášok, oxid uhličitý.  
6.3. Prvá pomoc: Zasiahnuté miesto dôkladne opláchnuť vodou a použiť umývací prostriedok. Po opláchnutí ošetriť krémom. Zasiahnuté oči vypláchnuť vodou, po vdýchnutí preniesť na čerstvý vzduch. Po požití vyvolať opakované zvracanie a podať živočíšne uhlie rozmiešané v pitnej vode (4 tabletky na ¼ litra vody). Pri problémoch vyhľadať lekára.  
7. Ďalšie údaje: Zhromažďovať v nepriepustnej a uzatvárateľnej nádobe zabezpečenej proti atmosférickým vplyvom. Zabrániť úniku odpadu do ovzdušia. Pri manipulácii použiť dýchací prístroj, ochranný odev, ochranné okuliare, ochranné rukavice, nefajčiť, nejesť a nepiť.  
8. Pôvodca odpadu (názov, sídlo):
Telefón:
e-mail:  
9. Spracoval:
Meno a priezvisko:
Telefón:
Adresa organizácie:
e-mail:
Dátum:

....................................................................................
Podpis, meno a priezvisko, odtlačok pečiatky  


1. Názov odpadu: Kovový odpad kontaminovaný nebezpečnými látkami  
2. Kód odpadu: 17 04 09  
3. Fyzikálne a chemické vlastnosti odpadu: kovový odpad obsahujúci zvyšok kvapalných alebo tuhých škodlivín, ktoré majú niektoré vlastnosti spôsobujúce nebezpečnosť odpadu. Podľa druhu škodliviny sa mení obsah prchavých látok, bod vzplanutia, horľavosť a iné vlastnosti.  
4. Nebezpečné vlastnosti odpadu: Možnosť kontaminácie pôdy, povrchových a podzemných vôd pri styku s vodou a pri nesprávnom pracovnom postupe. Má ekotoxické účinky a môže nežiaduce zaťažiť životné prostredie jedovatými účinkami na biotické systémy.  
5. Odporúčané spôsoby zhodnocovania alebo zneškodňovania: Skládkovanie (D1)  
6. Opatrenia pri haváriách a požiaroch: Odpad sa vloží do zbernej nádoby a uniknutá škodlivina sa sorbuje do savých materiálov, ktoré sa potom zozbierajú a vložia do zbernej nádoby. Pri požiari treba zamedziť kontaktu s otvoreným ohňom. Kontaminovaná pôda sa asanuje. Treba zabrániť vniknutiu odpadu do kanalizácie.  
6.1. Pri rozsypaní, rozliatí, úniku plynov a pod.: Odpad treba zozbierať a vložiť do zbernej nádoby. Pri väčšom úniku alebo havárie kvapalnej škodliviny treba vytvoriť dostatočne veľký priestor, ktorý sa ohradí savým materiálom. Vzniknutý odpad sa zozbiera a vloží do zbernej nádoby. Kovovú časť odpadu zneškodní oprávnená organizácia.  
6.2. Vhodné hasiace prostriedky: Pre hasenie požiaru treba použiť hasiace prístroje A – B – C. Horľavosť závisí od prítomnosti horľavých škodlivín. Pri požiari treba použiť dýchacie prístroje.  
6.3. Prvá pomoc: Postihnutý sa prenesie na čerstvý vzduch a lekársky sa ošetrí. Zasiahnuté oči treba vymyť s tečúcou čistou vodou cca 15 minút. Zasiahnutú pokožku treba umyť vodou, neutrálnym mydlom a ošetriť reparačným krémom. Nasiaknutý oblek a obuv treba vyzliecť a vyzuť.  
7. Ďalšie údaje: Zberná nádoba s odpadom je označená týmto listom a varovným symbolom. Ďalej treba postupovať podľa opatrení na prípad havárie s nebezpečnými odpadmi.  
8. Pôvodca odpadu (názov, sídlo):
Telefón:
e-mail:  
9. Spracoval:
Meno a priezvisko:
Telefón:
Adresa organizácie:
e-mail:
Dátum:

....................................................................................
Podpis, meno a priezvisko, odtlačok pečiatky  


1. Názov odpadu: Zemina a kamenivo obsahujúce nebezpečné látky  
2. Kód odpadu: 17 05 03  
3. Fyzikálne a chemické vlastnosti odpadu: Zemina a kamenivo obsahujúce nebezpečné látky rôznorodého zloženia, alebo s inými škodlivinami.  
4. Nebezpečné vlastnosti odpadu: HP 5 - Toxický pre špecifický cieľový orgán (STOT)/aspiračne toxický, HP 14 Ekotoxický.  
5. Odporúčané spôsoby zhodnocovania alebo zneškodňovania:D2 Úprava pôdnymi procesmi (napr. biodegradácia kvapalných alebo kalových odpadov v pôde).  
6. Opatrenia pri haváriách a požiaroch: Postupovať podľa havarijného plánu a predpisov požiarnej ochrany. Nutné použitie predpísaných ochranných prostriedkov a zabezpečenie priestoru manipulácie a zhromažďovania odpadov proti únikom odpadu do prostredia.  
6.1. Pri rozsypaní, rozliatí, úniku plynov a pod.: Miesto lokalizovať a zabrániť ďalšiemu úniku.  
6.2. Vhodné hasiace prostriedky: Pri hasení použiť práškové, penové alebo suché hasiace prostriedky.  
6.3. Prvá pomoc: Zasiahnuté miesto opláchnuť vodou, umyť mydlom. Zasiahnuté oči vypláchnuť vodou. Po vdýchnutí preniesť na čerstvý vzduch. Pri náhodnom požití vyvolať zvracanie. Bezodkladne vyhľadať lekára.  
7. Ďalšie údaje:.  
8. Pôvodca odpadu (názov, sídlo):
Telefón:
e-mail:  
9. Spracoval:
Meno a priezvisko:
Telefón:
Adresa organizácie:
e-mail:
Dátum:

....................................................................................
Podpis, meno a priezvisko, odtlačok pečiatky  


1. Názov odpadu: Štrk zo železničného zvršku obsahujúci nebezpečné látky  
2. Kód odpadu: 17 05 07