dnes je 21.9.2020

Input:

Identifikačné listy nebezpečných odpadov sk. 19

28.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.4.1.19 Identifikačné listy nebezpečných odpadov sk. 19

Ing. Peter Gallovič

Stiahnuť vzor


IDENTIFIKAČNÝ LIST NEBEZPEČNÉHO ODPADU

1. Názov odpadu: Popol a škvara obsahujúce nebezpečné látky    
2. Kód odpadu: 19 01 11    
3. Fyzikálne a chemické vlastnosti odpadu: Nezhorené zvyšky horľavých tuhých látok (paliva), hlavne dreva, uhlia, rašeliny, prípadne produktov z nich vyrobených (napr. brikety, drť, piliny, mletý uhoľný prach).    
4. Nebezpečné vlastnosti odpadu: HP 4 - Dráždivý - spôsobujúci podráždenie kože a poškodenie oka, HP 5 - Toxický pre špecifický cieľový orgán (STOT)/aspiračne toxický, HP 14 - Ekotoxický.    
5. Odporúčané spôsoby zhodnocovania alebo zneškodňovania: D1 Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme.    
6. Opatrenia pri haváriách a požiaroch: Postupovať podľa havarijného plánu a predpisov požiarnej ochrany.    
6.1. Pri rozsypaní, rozliatí, úniku plynov a pod.: Pri vysypaní odpad zhromaždiť v náhradných obaloch alebo kontajneroch.    
6.2. Vhodné hasiace prostriedky: Odpad je nehorľavý.    
6.3. Prvá pomoc: Zasiahnuté miesto dôkladne opláchnuť vodou a použiť umývací prostriedok. Po vdýchnutí preniesť na čerstvý vzduch. Po požití vyvolať opakované zvracanie a podať živočíšne uhlie rozmiešané v pitnej vode (4 tabletky na ¼ litra vody). Pri problémoch vyhľadať lekára.    
7. Ďalšie údaje: Zhromažďovať v nepriepustnej a uzatvárateľnej nádobe zabezpečenej proti atmosférickým vplyvom. Zabrániť prístupu nepovoleným osobám. Pri manipulácii použiť dýchací prístroj, ochranný odev, ochranné okuliare, ochranné rukavice, nefajčiť, nejesť a nepiť.    
8. Pôvodca odpadu (názov, sídlo):
Telefón:
e-mail:    
9. Spracoval:
Meno a priezvisko:
Telefón:
Adresa organizácie:
e-mail:
Dátum:

....................................................................................
Podpis, meno a priezvisko, odtlačok pečiatky    


1. Názov odpadu: Popolček obsahujúci nebezpečné látky    
2. Kód odpadu: 19 01 13    
3. Fyzikálne a chemické vlastnosti odpadu: Tuhý jemný odpad. Podľa použitého uhlia obsahuje ťažké kovy a nuklidy.    
4. Nebezpečné vlastnosti odpadu: HP 4 - Dráždivý - spôsobujúci podráždenie kože a poškodenie oka, HP 5 - Toxický pre špecifický cieľový orgán (STOT)/aspiračne toxický, HP 14 - Ekotoxický.    
5. Odporúčané spôsoby zhodnocovania alebo zneškodňovania:D1 Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme    
6. Opatrenia pri haváriách a požiaroch: Postupovať podľa havarijného plánu a predpisov požiarnej ochrany.    
6.1. Pri rozsypaní, rozliatí, úniku plynov a pod.: Pri vysypaní odpad zhromaždiť v náhradných obaloch alebo kontajneroch.    
6.2. Vhodné hasiace prostriedky: Odpad je nehorľavý.    
6.3. Prvá pomoc: Zasiahnuté miesto dôkladne opláchnuť vodou a použiť umývací prostriedok. Po vdýchnutí preniesť na čerstvý vzduch. Po požití vyvolať opakované zvracanie a podať živočíšne uhlie rozmiešané v pitnej vode (4 tabletky na ¼ litra vody). Pri problémoch vyhľadať lekára.    
7. Ďalšie údaje: Zhromažďovať v nepriepustnej a uzatvárateľnej nádobe zabezpečenej proti atmosférickým vplyvom. Zabrániť prístupu nepovoleným osobám. Pri manipulácii použiť dýchací prístroj, ochranný odev, ochranné okuliare, ochranné rukavice, nefajčiť, nejesť a nepiť.    
8. Pôvodca odpadu (názov, sídlo):
Telefón:
e-mail:    
9. Spracoval:
Meno a priezvisko:
Telefón:
Adresa organizácie:
e-mail:
Dátum:

....................................................................................
Podpis, meno a priezvisko, odtlačok pečiatky    


1. Názov odpadu: Odpady označené ako nebezpečné, čiastočne stabilizované    
2. Kód odpadu: 19 03 04    
3. Fyzikálne a chemické vlastnosti odpadu: Tuhý odpad s obsahom škodlivín rôzneho zloženia.    
4. Nebezpečné vlastnosti odpadu: HP 4 - Dráždivý - spôsobujúci podráždenie kože a poškodenie oka, HP 5 - Toxický pre špecifický cieľový orgán (STOT)/aspiračne toxický, HP 14 - Ekotoxický.    
5. Odporúčané spôsoby zhodnocovania alebo zneškodňovania:D1 Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme.    
6. Opatrenia pri haváriách a požiaroch: Postupovať podľa havarijného plánu a predpisov požiarnej ochrany.    
6.1. Pri rozsypaní, rozliatí, úniku plynov a pod.: Pri vysypaní odpad zhromaždiť v náhradných obaloch alebo kontajneroch.    
6.2. Vhodné hasiace prostriedky: Odpad je prevažne nehorľavý. V prípade horenia hasiť vodou.    
6.3. Prvá pomoc: Zasiahnuté miesto dôkladne opláchnuť vodou a použiť umývací prostriedok. Po vdýchnutí preniesť na čerstvý vzduch. Po požití vyvolať opakované zvracanie a podať živočíšne uhlie rozmiešané v pitnej vode (4 tabletky na ¼ litra vody). Pri problémoch vyhľadať lekára.