dnes je 16.5.2021

Input:

Individuálne plnenie vyhradených povinností

27.4.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.17.3 Individuálne plnenie vyhradených povinností

Ing. Peter Gallovič; Ing. Matej Šiculiak; doc. JUDr. Boris Balog, PhD.

Individuálne plnenie vyhradených povinností je vymedzené v § 29 zákona č. 79/2015 Z. z.

Výrobca vyhradeného výrobku, ktorý plní vyhradené povinnosti individuálne, je vo vzťahu k vyhradenému prúdu odpadu pochádzajúcemu z jeho vyhradeného výrobku okrem povinností podľa § 27 ods. 4 ďalej povinný:

 1. vytvoriť, prevádzkovať a udržiavať funkčný systém individuálneho nakladania s vyhradeným prúdom odpadu počas celej doby individuálneho plnenia si povinností,
 2. dodržiavať podmienky udelenej autorizácie,
 3. uzatvoriť zmluvu s koordinačným centrom príslušným podľa vyhradeného prúdu odpadu pochádzajúceho z jeho vyhradeného výrobku, ak je zriadené, a plniť povinnosti z nej vyplývajúce do 30 dní odo dňa zápisu koordinačného centra do Registra koordinačných centier alebo nadobudnutia účinnosti autorizácie na výkon činnosti individuálneho nakladania s vyhradeným prúdom odpadu; táto povinnosť sa nevzťahuje na výrobcu obalov, ktorý si plní vyhradené povinnosti individuálne,
 4. vykonávať propagačné a vzdelávacie aktivity v okrese, v ktorom zabezpečuje zber odpadu, so zameraním na konečného používateľa o nakladaní s vyhradeným prúdom odpadu, triedenom zbere komunálnych odpadov a prevencii vzniku odpadov,
 5. predložiť na vyžiadanie ministerstva a koordinačného centra doklady preukazujúce správnosť údajov a informácií poskytnutých podľa § 27 ods. 4 písm. h),
 6. bezodkladne informovať ministerstvo o tom, že nastali skutočnosti, ktoré vedú k ukončeniu výkonu jeho činnosti,
 7. doručiť ministerstvu každoročne najneskôr do 31. júla kalendárneho roku za predchádzajúci kalendárny rok Správu o funkčnosti systému individuálneho nakladania,
 8. uchovávať údaje, ktoré boli podkladom pre vypracovanie správy podľa písmena g), najmenej počas troch rokov od jej doručenia ministerstvu,
 9. oznámiť ministerstvu každú zmenu v systéme individuálneho nakladania s vyhradeným prúdom odpadu do 30 dní odo dňa vzniku zmeny a na vyžiadanie ministerstva oznámenú zmenu preukázať,
 10. plniť povinnosti, ktoré vyplývajú z rozdelenia zodpovednosti určeného koordinačným centrom vo vzťahu k presahujúcemu množstvu podľa § 31 ods. 11 písm. c) a z jeho určenia za osobu zodpovednú za zabezpečenie náhradného odvozu podľa § 31 ods. 11 písm. d); táto povinnosť sa nevzťahuje na výrobcu obalov, ktorý si plní vyhradené povinnosti individuálne,
 11. oznámiť presahujúce množstvá koordinačnému centru; na základe zmluvných podmienok podľa písmena c) môže tieto množstvá poskytnúť v prospech ostatných klientov koordinačného centra,
 12. predložiť na základe písomnej výzvy ministerstva údaje o spôsobe plnenia povinností ustanovených v písmenách a) až k),
 13. umožniť vykonanie štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve a poskytnúť pravdivé a úplné informácie súvisiace s plnením povinností podľa písmen a) až k),
 14. oznámiť koordinačnému centru do 25 dní po uplynutí kalendárneho štvrťroka množstvo batérií a akumulátorov, ktoré uviedol na trh v danom kalendárnom štvrťroku, a množstvo použitých batérií a akumulátorov, ktoré vyzbieral a spracoval v danom kalendárnom štvrťroku, v členení podľa § 42 ods. 3,
 15. podieľať sa na vytvorení finančnej garancie podľa § 31a, pričom úhradu príspevku tvoriaceho finančnú garanciu je povinný vykonať do 28. februára; táto povinnosť sa nevzťahuje na výrobcu obalov, ktorý si plní vyhradené povinnosti individuálne.

Ide o obdobné povinnosti, ako sú ustanovené v § 28, ktorých nositeľom je