dnes je 26.7.2021

Input:

Katalóg odpadov

15.6.2021, Zdroj: Verlag Dashöfer

 Katalóg odpadov so stiahnuteľnými najčastejšie využívanými IL NO

01

ODPADY POCHÁDZAJÚCE Z GEOLOGICKÉHO RIESKUMU, ŤAŽBY, ÚPRAVY A ĎALŠIEHO SPRACOVANIA NERASTOV A KAMEŇA

 

01 01

ODPADY Z ŤAŽBY NERASTOV

 

01 01 01

odpad z ťažby rudných nerastov

O

01 01 02

odpad z ťažby nerudných nerastov

O

01 03

ODPADY Z FYZIKÁLNEHO A CHEMICKÉHO SPRACOVANIA RUDNÝCH NERASTOV

 

01 03 04

kyslá hlušina zo spracovania sírnej rudy

N

01 03 05

iná hlušina obsahujúca nebezpečné látky

N

01 03 06

hlušina iná ako uvedená v 01 03 04 a 01 03 05

O

01 03 07

iné odpady obsahujúce nebezpečné látky z fyzikálneho a chemického spracovania rudných nerastov

N

01 03 08

prachový a práškový odpad iný ako uvedený v 01 03 07

O

01 03 09

červený kal z výroby oxidu hlinitého iný ako odpady uvedené v 01 03 10

O

01 03 10

červený kal z výroby oxidu hlinitého obsahujúci nebezpečné látky, iný ako odpad uvedený v 01 03 07

N

01 03 99

odpady inak nešpecifikované

 

01 04

ODPADY Z FYZIKÁLNEHO A CHEMICKÉHO SPRACOVANIA NERUDNÝCH NERASTOV

 

01 04 07

odpady obsahujúce nebezpečné látky z fyzikálneho a chemického spracovania nerudných nerastov

N

01 04 08

odpadový štrk a drvené horniny iné ako uvedené v 01 04 07

O

01 04 09

odpadový piesok a íly

O

01 04 10

prachový a práškový odpad iný ako uvedený v 01 04 07

O

01 04 11

odpady zo spracovania potaše a kamennej soli iné ako uvedené v 01 04 07

O

01 04 12

hlušina a iné odpady z prania a čistenia nerastov iné ako uvedené v 01 04 07 a v 01 04 11

O

01 04 13

odpady z rezania a pílenia kameňa iné ako uvedené v 01 04 07

O

01 04 99

odpady inak nešpecifikované

 

01 05

VRTNÉ KALY A INÉ VRTNÉ ODPADY

 

01 05 04

vrtné kaly a odpady z vodných vrtov

O

01 05 05

vrtné kaly a vrtné odpady obsahujúce olej

N

01 05 06

vrtné kaly a iné vrtné odpady obsahujúce nebezpečné látky

N

01 05 07

vrtné kaly a odpady z vrtov s obsahom barytu iné ako uvedené v 01 05 05 a 01 05 06

O

01 05 08

vrtné kaly a odpady z vrtov s obsahom chloridov iné ako uvedené v 01 05 05 a 01 05 06

O

01 05 99

odpady inak nešpecifikované

 

02

ODPADY Z POĽNOHOSPODÁRSTVA, ZÁHRADNÍCTVA, LESNÍCTVA, POĽOVNÍCTVA A RYBÁRSTVA, AKVAKULTÚRY A Z VÝROBY A SPRACOVANIA POTRAVÍN

 

02 01

ODPADY Z POĽNOHOSPODÁRSTVA, ZÁHRADNÍCTVA, AKVAKULTÚRY, LESNÍCTVA, POĽOVNÍCTVA A RYBÁRSTVA

 

02 01 01

kaly z prania a čistenia

O

02 01 02

odpadové živočíšne tkanivá

O

02 01 03

odpadové rastlinné pletivá

O

02 01 04

odpadové plasty okrem obalov

O

02 01 06

zvierací trus, moč a hnoj vrátane znečistenej slamy, kvapalné odpady, oddelene zhromažďované a spracúvané mimo miesta ich vzniku

O

02 01 07

odpady z lesného hospodárstva

O

02 01 08

agrochemické odpady obsahujúce nebezpečné látky

N

02 01 09

agrochemické odpady iné ako uvedené v 02 01 08

O

02 01 10

odpadové kovy

O

02 01 99

odpady inak nešpecifikované

 

02 02

ODPADY Z PRÍPRAVY A SPRACOVANIA MÄSA, RÝB A OSTATNÝCH POTRAVÍN ŽIVOČÍŠNEHO PÔVODU

 

02 02 01

kaly z prania a čistenia

O

02 02 02

odpadové živočíšne tkanivá

O

02 02 03

materiál nevhodný na spotrebu alebo spracovanie

O

02 02 04

kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku

O

02 02 99

odpady inak nešpecifikované

 

02 03

ODPADY Z ÚPRAVY A ZO SPRACOVANIA OVOCIA, ZELENINY, OBILNÍN, JEDLÝCH OLEJOV, KAKAA, KÁVY, ČAJU A TABAKU; ODPAD Z KONZERVÁRENSKÉHO A TABAKOVÉHO PRIEMYSLU, VÝROBY KVASNÍC A KVASNICOVÉHO EXTRAKTU, PRÍPRAVY MELASY A FERMENTÁCIE

 

02 03 01

kaly z prania, čistenia, lúpania, odstreďovania a separovania

O

02 03 02

odpady z konzervačných činidiel

O

02 03 03

odpady z extrakcie rozpúšťadlami

O

02 03 04

látky nevhodné na spotrebu alebo spracovanie

O

02 03 05

kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku

O

02 03 99

odpady inak nešpecifikované

 

02 04

ODPADY Z CUKROVARNÍCKEHO PRIEMYSLU

 

02 04 01

zemina z čistenia a prania repy

O

02 04 02

uhličitan vápenatý nevyhovujúcej kvality

O

02 04 03

kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku

O

02 04 99

odpady inak nešpecifikované

 

02 05

ODPADY Z MLIEKARSKÉHO PRIEMYSLU

 

02 05 01

látky nevhodné na spotrebu alebo spracovanie

O

02 05 02

kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku

O

02 05 99

odpady inak nešpecifikované

 

02 06

ODPADY Z PEKÁRSKEHO A CUKRÁRENSKÉHO PRIEMYSLU

 

02 06 01

materiály nevhodné na spotrebu alebo spracovanie

O

02 06 02

odpady z konzervačných činidiel

O

02 06 03

kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku

O

02 06 99

odpady inak nešpecifikované

 

02 07

ODPADY Z VÝROBY ALKOHOLICKÝCH A NEALKOHOLICKÝCH NÁPOJOV OKREM KÁVY, ČAJU A KAKAA

 

02 07 01

odpad z prania, čistenia a mechanického spracovania surovín

O

02 07 02

odpad z destilácie liehovín

O

02 07 03

odpad z chemického spracovania

O

02 07 04

materiál nevhodný na spotrebu alebo spracovanie

O

02 07 05

kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku

O

02 07 99

odpady inak nešpecifikované

 

03

ODPADY ZO SPRACOVANIA DREVA A Z VÝROBY PAPIERA, LEPENKY, CELULÓZY, REZIVA A NÁBYTKU

 

03 01

ODPADY ZO SPRACOVANIA DREVA A Z VÝROBY REZIVA A NÁBYTKU

 

03 01 01

odpadová kôra a korok

O

03 01 04

piliny, hobliny, odrezky, odpadové rezivo alebo drevotrieskové/drevovláknité dosky, dyhy obsahujúce nebezpečné látky

N

03 01 05

piliny, hobliny, odrezky, odpadové rezivo, drevotrieskové/ drevovláknité dosky, dyhy iné ako uvedené v 03 01 04

O

03 01 99

odpady inak nešpecifikované

 

03 02

PROSTRIEDKY NA OCHRANU DREVA INAK NEŠPECIFIKOVANÉ

 

03 02 01

nehalogénované organické prostriedky na ochranu dreva

N

03 02 02

organochlórované prostriedky na ochranu dreva

N

03 02 03

organokovové prostriedky na ochranu dreva

N

03 02 04

anorganické prostriedky na ochranu dreva

N

03 02 05

iné prostriedky na ochranu dreva obsahujúce nebezpečné látky

N

03 02 99

odpady inak nešpecifikované

 

03 03

ODPADY Z VÝROBY A SPRACOVANIA CELULÓZY, PAPIERA A LEPENKY

 

03 03 01

odpadová kôra a drevo

O

03 03 02

usadeniny a kaly zo zeleného výluhu z úpravy čierneho výluhu

O

03 03 05

kaly z odstraňovania tlačiarenských farieb pri recyklácii papiera (de-inking)

O

03 03 07

mechanicky oddelené výmety z drvenia odpadového papiera a lepenky

O

03 03 08

odpady z triedenia papiera a lepenky určených na recykláciu

O

03 03 09

odpad z vápennej usadeniny

O

03 03 10

výmety z vlákien, kaly z vlákien, plnív a náterov z mechanickej separácie

O

03 03 11

kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 03 03 10

O

03 03 99

odpady inak nešpecifikované

 

04

ODPADY Z KOŽIARSKEHO, KOŽUŠNÍCKEHO A TEXTILNÉHO PRIEMYSLU

 

04 01

ODPADY Z KOŽIARSKEHO A KOŽUŠNÍCKEHO PRIEMYSLU

 

04 01 01

odpadová glejovka a štiepenka

O

04 01 02

odpad z lúhovania

O

04 01 03

odpady z odmasťovania obsahujúce rozpúšťadlá bez kvapalnej fázy

N

04 01 04

činiaca brečka obsahujúca chróm

O

04 01 05

činiaca brečka neobsahujúca chróm

O

04 01 06

kaly najmä zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce chróm

O

04 01 07

kaly najmä zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku neobsahujúce chróm

O

04 01 08

odpadová vyčinená koža (holina, stružliny, odrezky, brúsny prach) obsahujúca chróm

O

04 01 09

odpady z vypracúvania a apretácie

O

04 01 99

odpady inak nešpecifikované

 

04 02

ODPADY Z TEXTILNÉHO PRIEMYSLU

 

04 02 09

odpad z kompozitných materiálov (impregnovaný textil, elastomér, plastomér)

O

04 02 10

organické látky prírodného pôvodu, napríklad tuky a vosky

O

04 02 14

odpad z apretácie obsahujúci organické rozpúšťadlá

N

04 02 15

odpad z apretácie iný ako uvedený v 04 02 14

O

04 02 16

farbivá a pigmenty obsahujúce nebezpečné látky

N

04 02 17

farbivá a pigmenty iné ako uvedené v 04 02 16

O

04 02 19

kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce nebezpečné látky

N

04 02 20

kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 04 02 19

O

04 02 21

odpady z nespracovaných textilných vlákien

O

04 02 22

odpady zo spracovaných textilných vlákien

O

04 02 99

odpady inak nešpecifikované

 

05

ODPADY ZO SPRACOVANIA ROPY, ČISTENIA ZEMNÉHO PLYNU A PYROLÝZNEHO SPRACOVANIA UHLIA

 

05 01

ODPADY ZO SPRACOVANIA ROPY

 

05 01 02

kaly z odsoľovania

N

05 01 03

kaly z dna nádrží

N

05 01 04

kaly z kyslej alkylácie

N

05 01 05

rozliate ropné látky

N

05 01 06

kaly obsahujúce olej z údržby prevádzok alebo zariadení

N

05 01 07

kyslé dechty

N

05 01 08

iné dechty

N

05 01 09

kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce nebezpečné látky

N

05 01 10

kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 05 01 09

O

05 01 11

odpady z čistenia palív zásadami

N

05 01 12

ropné látky obsahujúce kyseliny

N

05 01 13

kaly z napájacej vody pre kotly

O

05 01 14

odpady z chladiacich kolón

O

05 01 15

použité filtračné hlinky

N

05 01 16

odpady s obsahom síry z odsírovania ropy

O

05 01 17

bitúmen

O

05 01 99

odpady inak nešpecifikované

 

05 06

ODPADY Z PYROLÝZNEHO SPRACOVANIA UHLIA

 

05 06 01

kyslé dechty

N

05 06 03

ostatné dechty

N

05 06 04

odpad z chladiacich kolón

O

05 06 99

odpady inak nešpecifikované

 

05 07

ODPADY Z ČISTENIA A DOPRAVY ZEMNÉHO PLYNU

 

05 07 01

odpady obsahujúce ortuť

N

05 07 02

odpady obsahujúce síru

O

05 07 99

odpady inak nešpecifikované

 

06

OPADY Z ANORGANICKÝCH CHEMICKÝCH PROCESOV

 

Ozázky a odpovede

06 01

ODPADY Z VÝROBY, SPRACOVANIA, DISTRIBÚCIE A POUŽÍVANIA KYSELÍN

 

06 01 01

kyselina sírová a kyselina siričitá

N

06 01 02

kyselina chlorovodíková

N

06 01 03

kyselina fluorovodíková

N

06 01 04

kyselina fosforečná a kyselina fosforitá

N

06 01 05

kyselina dusičná a kyselina dusitá

N

06 01 06

iné kyseliny

N

06 01 99

odpady inak nešpecifikované

 

06 02

ODPADY Z VÝROBY, SPRACOVANIA, DISTRIBÚCIE A POUŽÍVANIA ZÁSAD

 

06 02 01

hydroxid vápenatý

N

06 02 03

hydroxid amónny

N

06 02 04

hydroxid sodný a hydroxid draselný

N

06 02 05

iné zásady

N

06 02 99

odpady inak nešpecifikované

 

06 03

ODPADY Z VÝROBY, SPRACOVANIA, DISTRIBÚCIE A POUŽÍVANIA SOLÍ, ICH ROZTOKOV A OXIDOV KOVOV

 

06 03 11

tuhé soli a roztoky obsahujúce kyanidy

N

06 03 13

tuhé soli a roztoky obsahujúce ťažké kovy

N

06 03 14

tuhé soli a roztoky iné ako uvedené v 06 03 11 a 06 03 13

O

06 03 15

oxidy kovov obsahujúce ťažké kovy

N

06 03 16

oxidy kovov iné ako uvedené v 06 03 15

O

06 03 99

odpady inak nešpecifikované

 

06 04

ODPADY OBSAHUJÚCE KOVY INÉ AKO UVEDENÉ V 06 03

 

06 04 03

odpady obsahujúce arzén

N

06 04 04

odpady obsahujúce ortuť

N

06 04 05

odpady obsahujúce iné ťažké kovy

N

06 04 99

odpady inak nešpecifikované

 

06 05

KALY ZO SPRACOVANIA KVAPALNÉHO ODPADU V MIESTE JEHO VZNIKU

 

06 05 02

kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce nebezpečné látky

N

06 05 03

kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 06 05 02

O

06 06

ODPADY Z VÝROBY, SPRACOVANIA, DISTRIBÚCIE A POUŽÍVANIA CHEMIKÁLIÍ OBSAHUJÚCICH SÍRU, ZO SÍRNYCH CHEMICKÝCH PROCESOV A Z ODSÍROVACÍCH PROCESOV

 

06 06 02

odpady obsahujúce nebezpečné sulfidy

N

06 06 03

odpady obsahujúce sulfidy iné ako uvedené v 06 06 02

O

06 06 99

odpady inak nešpecifikované

 

06 07

ODPADY Z VÝROBY, SPRACOVANIA, DISTRIBÚCIE A POUŽÍVANIA HALOGÉNOV A HALOGÉNOVÝCH CHEMICKÝCH PROCESOV

 

06 07 01

odpady z elektrolýzy obsahujúce azbest

N

06 07 02

aktívne uhlie z výroby chlóru

N

06 07 03

kal sulfátu bárnatého obsahujúci ortuť

N

06 07 04

roztoky a kyseliny, napríklad kontaktná kyselina

N

06 07 99

odpady inak nešpecifikované

 

06 08

ODPADY Z VÝROBY, SPRACOVANIA, DISTRIBÚCIE A POUŽÍVANIA KREMÍKA A JEHO DERIVÁTOV

 

06 08 02

odpady obsahujúce nebezpečné chlórsilány

N

06 08 99

odpady inak nešpecifikované

 

06 09

ODPADY Z VÝROBY, SPRACOVANIA, DISTRIBÚCIE A POUŽÍVANIA CHEMIKÁLIÍ OBSAHUJÚCICH FOSFOR A Z CHEMICKÝCH PROCESOV FOSFORU

 

06 09 02

troska obsahujúca fosfor

O

06 09 03

odpady z reakcií na báze vápnika obsahujúce nebezpečné látky alebo nimi kontaminované

N

06 09 04

odpady z reakcií na báze vápnika iné ako uvedené v 06 09 03

O

06 09 99

odpady inak nešpecifikované

 

06 10

ODPADY Z VÝROBY, SPRACOVANIA, DISTRIBÚCIE A POUŽÍVANIA CHEMIKÁLIÍ OBSAHUJÚCICH DUSÍK, CHEMICKÝCH PROCESOV DUSÍKA A VÝROBY HNOJÍV

 

06 10 02

odpady obsahujúce nebezpečné látky

N

06 10 99

odpady inak nešpecifikované

 

06 11

ODPADY Z VÝROBY ANORGANICKÝCH PIGMENTOV A KALÍV

 

06 11 01

odpady z reakcií výroby oxidu titaničitého na báze vápnika

O

06 11 99

odpady inak nešpecifikované

 

06 13

ODPADY Z ANORGANICKÝCH CHEMICKÝCH PROCESOV INAK NEŠPECIFIKOVANÉ

 

06 13 01

anorganické prostriedky na ochranu rastlín, prostriedky na ochranu dreva a iné biocídy

N

06 13 02

použité aktívne uhlie okrem 06 07 02

N

06 13 03

priemyselné sadze

O

06 13 04

odpady zo spracovania azbestu

N

06 13 05

sadze z pecí a komínov

N

06 13 99

odpady inak nešpecifikované

 

07

ODPADY Z ORGANICKÝCH CHEMICKÝCH PROCESOV

 

07 01

ODPADY Z VÝROBY, SPRACOVANIA, DISTRIBÚCIE A POUŽÍVANIA ZÁKLADNÝCH ORGANICKÝCH CHEMIKÁLIÍ

 

07 01 01

vodné premývacie kvapaliny a matečné lúhy

N

07 01 03

organické halogénované rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy

N

07 01 04

iné organické rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy

N

07 01 07

halogénované destilačné zvyšky a reakčné splodiny

N

07 01 08

iné destilačné zvyšky a reakčné splodiny

N

07 01 09

halogénované filtračné koláče a použité absorbenty

N

07 01 10

iné filtračné koláče a použité absorbenty

N

07 01 11

kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce nebezpečné látky

N

07 01 12

kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 07 01 11

O

07 01 99

odpady inak nešpecifikované

 

07 02

ODPADY Z VÝROBY, SPRACOVANIA, DISTRIBÚCIE A POUŽÍVANIA PLASTOV, SYNTETICKÉHO KAUČUKU A SYNTETICKÝCH VLÁKIEN

 

07 02 01

vodné premývacie kvapaliny a matečné lúhy

N

07 02 03

organické halogénované rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy

N

07 02 04

iné organické rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy

N

07 02 07

halogénované destilačné zvyšky a reakčné splodiny

N

07 02 08

iné destilačné zvyšky a reakčné splodiny

N

07 02 09

halogénované filtračné koláče a použité absorbenty

N

07 02 10

iné filtračné koláče a použité absorbenty

N

07 02 11

kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce nebezpečné látky

N

07 02 12

kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 07 02 11

O

07 02 13

odpadový plast

O

07 02 14

odpadové prísady (aditíva) obsahujúce nebezpečné látky

N

07 02 15

odpadové prísady iné ako uvedené v 07 02 14

O

07 02 16

odpady obsahujúce nebezpečné silikóny

N

07 02 17

odpady obsahujúce silikóny iné ako uvedené v 07 02 16

O

07 02 99

odpady inak nešpecifikované

 

07 03

ODPADY Z VÝROBY, SPRACOVANIA, DISTRIBÚCIE A POUŽÍVANIA ORGANICKÝCH FARBÍV A PIGMENTOV OKREM 06 11

 

07 03 01

vodné premývacie kvapaliny a matečné lúhy

N

07 03 03

organické halogénované rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy

N

07 03 04

iné organické rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy

N

07 03 07

halogénované destilačné zvyšky a reakčné splodiny

N

07 03 08

iné destilačné zvyšky a reakčné splodiny

N

07 03 09

halogénované filtračné koláče a použité absorbenty

N

07 03 10

iné filtračné koláče a použité absorbenty

N

07 03 11

kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce nebezpečné látky

N

07 03 12

kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 07 03 11

O

07 03 99

odpady inak nešpecifikované

 

07 04

ODPADY Z VÝROBY, SPRACOVANIA, DISTRIBÚCIE A POUŽÍVANIA ORGANICKÝCH VÝROBKOV NA OCHRANU RASTLÍN (OKREM 02 01 08 A 02 01 09), ODPADY Z VÝROBY, SPRACOVANIA, DISTRIBÚCIE A POUŽÍVANIA PROSTRIEDKOV NA OCHRANU DREVA (OKREM 03 02) A INÝCH BIOCÍDOV

07 04 01

vodné premývacie kvapaliny a matečné lúhy

N

07 04 03

organické halogénované rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy

N

07 04 04

iné organické rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy

N

07 04 07

halogénované destilačné zvyšky a reakčné splodiny

N

07 04 08

iné destilačné zvyšky a reakčné splodiny

N

07 04 09

halogénované filtračné koláče a použité absorbenty

N

07 04 10

iné filtračné koláče a použité absorbenty

N

07 04 11

kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce nebezpečné látky

N

07 04 12

kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 07 04 11

O

07 04 13

tuhé odpady obsahujúce nebezpečné látky

N

07 04 99

odpady inak nešpecifikované

 

07 05

ODPADY Z VÝROBY, SPRACOVANIA, DISTRIBÚCIE A POUŽÍVANIA FARMACEUTICKÝCH VÝROBKOV

 

07 05 01

vodné premývacie kvapaliny a matečné lúhy

N

07 05 03

organické halogénované rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy

N

07 05 04

iné organické rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy

N

07 05 07

halogénované destilačné zvyšky a reakčné splodiny

N

07 05 08

Iné destilačné zvyšky a reakčné splodiny

N

07 05 09

halogénované filtračné koláče a použité absorbenty

N

07 05 10

Iné filtračné koláče a použité absorbenty

N

07 05 11

kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce nebezpečné látky

N

07 05 12

kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 07 05 11

O

07 05 13

tuhé odpady obsahujúce nebezpečné látky

N

07 05 14

tuhé odpady iné ako uvedené v 07 05 13

O

07 05 99

odpady inak nešpecifikované

 

07 06

ODPADY Z VÝROBY, SPRACOVANIA, DISTRIBÚCIE A POUŽÍVANIA TUKOV, MAZÍV, MYDIEL, DETERGENTOV, DEZINFEKČNÝCH A KOZMETICKÝCH PROSTRIEDKOV

 

07 06 01

vodné premývacie kvapaliny a matečné lúhy

N

07 06 03

organické halogénované rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy

N

07 06 04

iné organické rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy

N

07 06 07

halogénované destilačné zvyšky a reakčné splodiny

N

07 06 08

iné destilačné zvyšky a reakčné splodiny

N

07 06 09

halogénované filtračné koláče a použité absorbenty

N

07 06 10

iné filtračné koláče a použité absorbenty

N

07 06 11

kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce nebezpečné látky

N

07 06 12

kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 07 06 11

O

07 06 99

odpady inak nešpecifikované

 

07 07

ODPADY Z VÝROBY, SPRACOVANIA, DISTRIBÚCIE A POUŽÍVANIA ČISTÝCH CHEMIKÁLIÍ A CHEMICKÝCH VÝROBKOV INAK NEŠPECIFIKOVANÝCH

 

07 07 01

vodné premývacie kvapaliny a matečné lúhy

N

07 07 03

organické halogénované rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy

N

07 07 04

iné organické rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy

N

07 07 04

07 07 07

halogénované destilačné zvyšky a reakčné splodiny

N

07 07 08

iné destilačné zvyšky a reakčné splodiny

N

07 07 09

halogénované filtračné koláče a použité absorbenty

N

07 07 10

iné filtračné koláče a použité absorbenty

N

07 07 11

kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce nebezpečné látky

N

07 07 12

kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 07 07 11

O

07 07 99

odpady inak nešpecifikované

 

08

ODPADY Z VÝROBY, SPRACOVANIA, DISTRIBÚCIE A POUŽÍVANIA NÁTEROVÝCH HMÔT (FARIEB, LAKOV A SMALTOV), LEPIDIEL, TESNIACICH MATERIÁLOV A TLAČIARENSKÝCH FARIEB

 


08 01

ODPADY Z VÝROBY, SPRACOVANIA, DISTRIBÚCIE A POUŽÍVANIA A ODSTRAŇOVANIA FARIEB A LAKOV

08 01 11

odpadové farby a laky obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky

N

08 01 12

odpadové farby a laky iné ako uvedené v 08 01 11

O

08 01 13

kaly z farby alebo laku obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky

N

08 01 14

kaly z farby alebo laku iné ako uvedené v 08 01 13

O

08 01 15

vodné kaly obsahujúce farby alebo laky, ktoré obsahujú organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky

N

08 01 16

vodné kaly obsahujúce farby alebo laky, iné ako uvedené v 08 01 15

O

08 01 17

odpady z odstraňovania farby alebo laku obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky

N

08 01 18

odpady z odstraňovania farby alebo laku iné ako uvedené v 08 01 17

O

08 01 19

vodné suspenzie obsahujúce farby alebo laky, ktoré obsahujú organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky

N

08 01 20

vodné suspenzie obsahujúce farby alebo laky iné ako uvedené v 08 01 19

O

08 01 21

odpadový odstraňovač farby alebo laku

N

08 01 99

odpady inak nešpecifikované

 

08 02

ODPADY Z VÝROBY, SPRACOVANIA, DISTRIBÚCIE A POUŽÍVANIA INÝCH NÁTEROVÝCH HMÔT VRÁTANE KERAMICKÝCH MATERIÁLOV

 

08 02 01

odpadové náterové prášky

O

08 02 02

vodné kaly obsahujúce keramické materiály

O

08 02 03

vodné suspenzie obsahujúce keramické materiály

O

08 02 99

odpady inak nešpecifikované

 

08 03

ODPADY Z VÝROBY, SPRACOVANIA, DISTRIBÚCIE A POUŽÍVANIA TLAČIARENSKÝCH FARIEB

 

08 03 07

vodné kaly obsahujúce tlačiarenskú farbu

O

08 03 08

vodný kvapalný odpad obsahujúci tlačiarenskú farbu

O

08 03 12

odpadová tlačiarenská farba obsahujúca nebezpečné látky

N

08 03 13

odpadová tlačiarenská farba iná ako uvedená v 08 03 12

O

08 03 14

kaly z tlačiarenskej farby obsahujúce nebezpečné látky

N

08 03 15

kaly z tlačiarenskej farby iné ako uvedené v 08 03 14

O

08 03 16

odpadové leptavé roztoky

N

08 03 17

odpadový toner do tlačiarne obsahujúci nebezpečné látky

N

08 03 18

odpadový toner do tlačiarne iný ako uvedený v 08 03 17

O

08 03 19

disperzný olej

N

08 03 99

odpady inak nešpecifikované

 

08 04

ODPADY Z VÝROBY, SPRACOVANIA, DISTRIBÚCIE A POUŽÍVANIA LEPIDIEL A TESNIACICH MATERIÁLOV VRÁTANE VODOTESNIACICH VÝROBKOV

 

08 04 09

odpadové lepidlá a tesniace materiály obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky

N

08 04 10

odpadové lepidlá a tesniace materiály iné ako uvedené v 08 04 09

O

08 04 11

kaly z lepidiel a tesniacich materiálov obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky

N

08 04 12

kaly z lepidiel a tesniacich materiálov iné ako uvedené v 08 04 11

O

08 04 13

vodné kaly obsahujúce lepidla alebo tesniace materiály, ktoré obsahujú organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky

N

08 04 14

vodné kaly obsahujúce lepidlá alebo tesniace materiály iné ako uvedené v 08 04 13

O

08 04 15

vodný kvapalný odpad obsahujúci lepidlá alebo tesniace materiály, ktoré obsahujú organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky

N

08 04 16

vodný kvapalný odpad obsahujúci lepidlá alebo tesniace materiály iný ako uvedený v 08 04 15

O

08 04 17

živičný olej

N

08 04 99

odpady inak nešpecifikované

 

08 05

ODPADY INAK NEŠPECIFIKOVANÉ V 08

 

08 05 01

odpadové izokyanáty

N

09

ODPADY Z FOTOGRAFICKÉHO PRIEMYSLU

 

09 01

ODPADY Z FOTOGRAFICKÉHO PRIEMYSLU

 

09 01 01

roztoky vodorozpustných vývojok a aktivátorov

N

09 01 02

roztoky vodorozpustných vývojok ofsetových dosiek

N

09 01 03

roztoky vývojok rozpustných v rozpúšťadlách

N

09 01 04

roztoky ustaľovačov

N

09 01 05

bieliace roztoky a roztoky bieliacich ustaľovačov

N

09 01 06

odpady zo spracovania fotografických odpadov v mieste ich vzniku obsahujúce striebro

N

09 01 07

fotografický film a papiere obsahujúce striebro alebo zlúčeniny striebra

O

09 01 08

fotografický film a papiere neobsahujúce striebro alebo zlúčeniny striebra

O

09 01 10

fotoaparáty na jedno použitie bez batérií

O

09 01 11

fotoaparáty na jedno použitie s batériami zaradenými do 16 06 01, 16 06 02 alebo 16 06 03

N

09 01 12

fotoaparáty na jedno použitie s batériami iné ako uvedené v 09 01 11

O

09 01 13

vodný kvapalný odpad z regenerácie striebra v mieste regenerácie iný ako uvedený v 09 01 06

N

09 01 99

odpady inak nešpecifikované

 

10

ODPADY Z TEPELNÝCH PROCESOV

 

10 01

ODPADY Z ELEKTRÁRNÍ A INÝCH SPAĽOVACÍCH ZARIADENÍ OKREM 19

 

10 01 01

popol, škvara a prach z kotlov okrem prachu z kotlov uvedeného v 10 01 04

O

10 01 02

popolček z uhlia

O

10 01 03

popolček z rašeliny a neošetreného dreva

O

10 01 04

popolček a prach z kotlov zo spaľovania oleja

N

10 01 05

tuhé reakčné splodiny z odsírovania dymových plynov na báze vápnika

O

10 01 06

popol z neošetreného dreva

O

10 01 07

reakčné splodiny z odsírovania dymových plynov na báze vápnika vo forme kalu

O

10 01 09

kyselina sírová

N

10 01 13

popolček z emulgovaných uhľovodíkov použitých ako palivo

N

10 01 14

popol, škvara a prach z kotlov zo spoluspaľovania odpadov obsahujúce nebezpečné látky

N

10 01 15

popol, škvara a prach z kotlov zo spoluspaľovania odpadov iné ako uvedené v 10 01 14

O

10 01 16

popolček zo spoluspaľovania odpadov obsahujúci nebezpečné látky

N

10 01 17

popolček zo spoluspaľovania odpadov iný ako uvedený v 10 01 16

O

10 01 18

odpady z čistenia plynu obsahujúce nebezpečné látky

N

10 01 19

odpady z čistenia plynu iné ako uvedené v 10 01 05, 10 01 07 a 10 01 18

O

10 01 20

kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce nebezpečné látky

N

10 01 21

kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 10 01 20

O

10 01 22

vodné kaly z čistenia kotlov obsahujúce nebezpečné látky

N

10 01 23

vodné kaly z čistenia kotlov iné ako uvedené v 10 01 22

O

10 01 24

piesky z fluidnej vrstvy

O

10 01 25

odpady zo skladovania a úpravy paliva pre uhoľné elektrárne

O

10 01 26

odpady z úpravy chladiacej vody

O

10 01 99

odpady inak nešpecifikované

 

10 02

ODPADY ZO ŽELEZIARSKEHO A OCELIARSKEHO PRIEMYSLU

 

10 02 01

odpad zo spracovania trosky

O

10 02 02

nespracovaná troska

O

10 02 07

tuhé odpady z čistenia plynu obsahujúce nebezpečné látky

N

10 02 08

tuhé odpady z čistenia plynu iné ako uvedené v 10 02 07

O

10 02 10

okuje z valcovania

O

10 02 11

odpady z úpravy chladiacej vody obsahujúce olej

N

10 02 12

odpady z úpravy chladiacej vody iné ako uvedené v 10 02 11

O

10 02 13

kaly a filtračné koláče z čistenia plynu obsahujúce nebezpečné látky

N

10 02 14

kaly a filtračné koláče z čistenia plynov iné ako uvedené v 10 02 13

O

10 02 15

iné kaly a filtračné koláče

O

10 02 99

odpady inak nešpecifikované

 

10 03

ODPADY Z TERMICKEJ METALURGIE HLINÍKA

 

10 03 02

anódový šrot

O

10 03 04

trosky z prvého tavenia

N

10 03 05

odpadový oxid hlinitý

O

10 03 08

soľné trosky z druhého tavenia

N

10 03 09

čierne stery z druhého tavenia

N

10 03 15

peny, ktoré sú horľavé alebo ktoré pri styku s vodou uvoľňujú horľavé plyny v nebezpečných množstvách

N

10 03 16

peny iné ako uvedené v 10 03 15

O

10 03 17

odpady obsahujúce decht z výroby anód

N

10 03 18

odpady obsahujúce uhlík z výroby anód iné ako uvedené v 10 03 17

O

10 03 19

prach z dymových plynov obsahujúci nebezpečné látky

N

10 03 20

prach z dymových plynov iný ako uvedený v 10 03 19

O

10 03 21

iné tuhé znečisťujúce látky a prach vrátane prachu z guľových mlynov obsahujúce nebezpečné látky

N

10 03 22

iné tuhé znečisťujúce látky a prach vrátane prachu z guľových mlynov iné ako uvedené v 10 03 21

O

10 03 23

tuhé odpady z čistenia plynu obsahujúce nebezpečné látky

N

10 03 24

tuhé odpady z čistenia plynu iné ako uvedené v 10 03 23

O

10 03 25

kaly a filtračné koláče z čistenia plynu obsahujúce nebezpečné látky

N

10 03 26

kaly a filtračné koláče z čistenia plynu iné ako uvedené v 10 03 25

O

10 03 27

odpady z úpravy chladiacej vody obsahujúce olej

N

10 03 28

odpady z úpravy chladiacej vody iné ako uvedené v 10 03 27

O

10 03 29

odpady z úpravy soľných trosiek a čiernych sterov obsahujúce nebezpečné látky

N

10 03 30

odpady z úpravy soľných trosiek a čiernych sterov iné ako uvedené v 10 03 29

O

10 03 99

odpady inak nešpecifikované

 

10 04

ODPADY Z TERMICKEJ METALURGIE OLOVA

 

10 04 01

trosky z prvého a druhého tavenia

N

10 04 02

stery a peny z prvého a druhého tavenia

N

10 04 03

arzeničnan vápenatý

N

10 04 04

prach z dymových plynov

N

10 04 05

iné tuhé znečisťujúce látky a prach

N

10 04 06

tuhé odpady z čistenia plynov

N

10 04 07

kaly a filtračné koláče z čistenia plynov

N

10 04 09

odpady z úpravy chladiacej vody obsahujúce olej

N

10 04 10

odpady z úpravy chladiacej vody iné ako uvedené v 10 04 09

O

10 04 99

odpady inak nešpecifikované

 

10 05

ODPADY Z TERMICKEJ METALURGIE ZINKU

 

10 05 01

trosky z prvého a druhého tavenia

O

10 05 03

prach z dymových plynov

N

10 05 04

iné tuhé znečisťujúce látky a prach

O

10 05 05

tuhý odpad z čistenia plynov

N

10 05 06

kaly a filtračné koláče z čistenia plynov

N

10 05 08

odpady z úpravy chladiacej vody obsahujúce olej

N

10 05 09

odpady z úpravy chladiacej vody iné ako uvedené v 10 05 08

O

10 05 10

stery a peny, ktoré sú horľavé alebo ktoré pri styku s vodou uvoľňujú horľavé plyny v nebezpečných množstvách

N

10 05 11

stery a peny iné ako uvedené v 10 05 10

O

10 05 99

odpady inak nešpecifikované

 

10 06

ODPADY Z TERMICKEJ METALURGIE MEDI

 

10 06 01

trosky z prvého a druhého tavenia

O

10 06 02

stery a peny z prvého a druhého tavenia

O

10 06 03

prach z dymových plynov

N

10 06 04

iné tuhé znečisťujúce látky a prach

O

10 06 06

tuhé odpady z čistenia plynov

N

10 06 07

kaly a filtračné koláče z čistenia plynu

N

10 06 09

odpady z úpravy chladiacej vody obsahujúce olej

N

10 06 10

odpady z úpravy chladiacej vody iné ako uvedené v 10 06 09

O

10 06 99

odpady inak nešpecifikované

 

10 07

ODPADY Z TERMICKEJ METALURGIE STRIEBRA, ZLATA A PLATINY

 

10 07 01

trosky z prvého a druhého tavenia

O

10 07 02

stery a peny z prvého a druhého tavenia

O

10 07 03

tuhé odpady z čistenia plynov

O

10 07 04

iné tuhé znečisťujúce látky a prach

O

10 07 05

kaly a filtračné koláče z čistenia plynov

O

10 07 07

odpady z úpravy chladiacej vody obsahujúce olej

N

10 07 08

odpady z úpravy chladiacej vody iné ako uvedené v 10 07 07

O

10 07 99

odpady inak nešpecifikované

 

10 08

ODPADY Z TERMICKEJ METALURGIE INÝCH NEŽELEZNÝCH KOVOV

 

10 08 04

tuhé znečisťujúce látky a prach

O

10 08 08

soľná troska z prvého a druhého tavenia

N

10 08 09

iné trosky

O

10 08 10

stery a peny, ktoré sú horľavé alebo ktoré pri styku s vodou uvoľňujú horľavé plyny v nebezpečných množstvách

N

10 08 11

stery a peny iné ako uvedené v 10 08 10

O

10 08 12

odpady obsahujúce decht z výroby anód

N

10 08 13

odpady obsahujúce uhlík z výroby anód iné ako uvedené v 10 08 12

O

10 08 14

anódový šrot

O

10 08 15

prach z dymových plynov obsahujúci nebezpečné látky

N

10 08 16

prach z dymových plynov iný ako uvedený v 10 08 15

O

10 08 17

kaly a filtračné koláče z čistenia dymových plynov obsahujúce nebezpečné látky

N

10 08 18

kaly a filtračné koláče z čistenia dymových plynov iné ako uvedené v 10 08 17

O

10 08 19

odpady z úpravy chladiacej vody obsahujúce olej

N

10 08 20

odpady z úpravy chladiacej vody iné ako uvedené v 10 08 19

O

10 08 99

odpady inak nešpecifikované

 

10 09

ODPADY ZO ZLIEVANIA ŽELEZNÝCH KOVOV

 

10 09 03

pecná troska

O

10 09 05

odlievacie jadrá a formy nepoužité na odlievanie obsahujúce nebezpečné látky

N

10 09 06

odlievacie jadrá a formy nepoužité na odlievanie iné ako uvedené v 10 09 05

O

10 09 07

odlievacie jadrá a formy použité na odlievanie obsahujúce nebezpečné látky

N

10 09 08

odlievacie jadrá a formy použité na odlievanie iné ako uvedené v 10 09 07

O

10 09 09

prach z dymových plynov obsahujúci nebezpečné látky

N

10 09 10

prach z dymových plynov iný ako uvedený v 10 09 09

O

10 09 11

iné tuhé znečisťujúce látky obsahujúce nebezpečné látky

N

10 09 12

iné tuhé znečisťujúce látky iné ako uvedené v 10 09 11

O

10 09 13

odpadové spojivá obsahujúce nebezpečné látky

N

10 09 14

odpadové spojivá iné ako uvedené v 10 09 13

O

10 09 15

odpad z prostriedkov na indikáciu trhlín obsahujúci nebezpečné látky

N

10 09 16

odpad z prostriedkov na indikáciu trhlín iný ako uvedený v 10 09 15

O

10 09 99

odpady inak nešpecifikované

 

10 10

ODPADY ZO ZLIEVANIA NEŽELEZNÝCH KOVOV

 

10 10 03

pecná troska

O

10 10 05

odlievacie jadrá a formy nepoužité na odlievanie obsahujúce nebezpečné látky

N

10 10 06

odlievacie jadrá a formy nepoužité na odlievanie iné ako uvedené v 10 10 05

O

10 10 07

odlievacie jadrá a formy použité na odlievanie obsahujúce nebezpečné látky

N

10 10 08

odlievacie jadrá a formy použité na odlievanie iné ako uvedené v 10 10 07

O

10 10 09

prach z dymových plynov obsahujúci nebezpečné látky

N

10 10 10

prach z dymových plynov iný ako uvedený v 10 10 09

O

10 10 11

iné tuhé znečisťujúce látky obsahujúce nebezpečné látky

N

10 10 12

iné tuhé znečisťujúce látky iné ako uvedené v 10 10 11

O

10 10 13

odpadové spojivá obsahujúce nebezpečné látky

N

10 10 14

odpadové spojivá iné ako uvedené v 10 10 13

O

10 10 15

odpad z prostriedkov na indikáciu trhlín obsahujúci nebezpečné látky

N

10 10 16

odpad z prostriedkov na indikáciu trhlín iný ako uvedený v 10 10 15

O

10 10 99

odpady inak nešpecifikované

 

10 11

ODPADY Z VÝROBY SKLA A SKLENÝCH VÝROBKOV

 

10 11 03

odpadové vláknité materiály na báze skla

O

10 11 05

tuhé znečisťujúce látky a prach

O

10 11 09

odpad zo surovinovej zmesi pred tepelným spracovaním obsahujúci nebezpečné látky

N

10 11 10

odpad zo surovinovej zmesi pred tepelným spracovaním iný ako uvedený v 10 11 09

O

10 11 11

sklený odpad v malých časticiach a sklený prach obsahujúce ťažké kovy, napríklad katódové tuby

N

10 11 12

odpadové sklo iné ako uvedené v 10 11 11

O

10 11 13

kal z leštenia a brúsenia skla obsahujúci nebezpečné látky

N

10 11 14

kal z leštenia a brúsenia skla iný ako uvedený v 10 11 13

O

10 11 15

tuhé odpady z čistenia dymových plynov obsahujúce nebezpečné látky

N

10 11 16

tuhé odpady z čistenia dymových plynov iné ako uvedené v 10 1 1 15

O

10 11 17

kaly a filtračné koláče z čistenia dymových plynov obsahujúce nebezpečné látky

N

10 11 18

kaly a filtračné koláče z čistenia dymových plynov iné ako uvedené v 10 11 17

O

10 11 19

tuhé odpady zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce nebezpečné látky

N

10 11 20

tuhé odpady zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 10 11 19

O

10 11 99

odpady inak nešpecifikované

 

10 12

OBKLADAČIEK A DLAŽDÍC

 

10 12 01

odpad zo surovinovej zmesi pred tepelným spracovaním

O

10 12 03

tuhé znečisťujúce látky a prach

O

10 12 05

kaly a filtračné koláče z čistenia plynov

O

10 12 06

vyradené formy

O

10 12 08

odpadová keramika, odpadové tehly, odpadové obkladačky a dlaždice a odpadová kamenina po tepelnom spracovaní

O

10 12 09

tuhé odpady z čistenia plynov obsahujúce nebezpečné látky

N

10 12 10

tuhé odpady z čistenia plynov iné ako uvedené v 10 12 09

O

10 12 11

odpady z glazúry obsahujúce ťažké kovy

N

10 12 12

odpady z glazúry iné ako uvedené v 10 12 11

O

10 12 13

kal zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku

O

10 12 99

odpady inak nešpecifikované

 

10 13

ODPADY Z VÝROBY CEMENTU, VÁPNA A SADRY A VÝROBKOV Z NICH

 

10 13 01

odpad zo surovinovej zmesi pred tepelným spracovaním

O

10 13 04

odpady z pálenia a hasenia vápna

O

10 13 06

tuhé znečisťujúce látky a prach iné ako uvedené v 10 13 12 a 10 13 13

O

10 13 07

kaly a filtračné koláče z čistenia plynov

O

10 13 09

odpady z výroby azbestocementu obsahujúce azbesty

N

10 13 10

odpady z výroby azbestocementu iné ako uvedené v 10 13 09

O

10 13 11

odpady z kompozitných materiálov na báze cementu iné ako uvedené v 10 13 09 a 10 13 10

O

10 13 12

tuhé odpady z čistenia plynu obsahujúce nebezpečné látky

N

10 13 13

tuhé odpady z čistenia plynu iné ako uvedené v 10 13 12

O

10 13 14

odpadový betón a betónový kal

O

10 13 99

odpady inak nešpecifikované

 

10 14

ODPADY Z KREMATÓRIÍ

 

10 14 01

odpady z čistenia plynu obsahujúce ortuť

N

11

ODPADY Z CHEMICKEJ POVRCHOVEJ ÚPRAVY KOVOV A NANÁŠANIA KOVOV A INÝCH MATERIÁLOV; ODPADY Z HYDROMETALURGIE NEŽELEZNÝCH KOVOV

 

11 01

ODPADY Z CHEMICKEJ POVRCHOVEJ ÚPRAVY KOVOV A NANÁŠANIA KOVOV A INÝCH MATERIÁLOV, NAPRÍKLAD GALVANIZOVANIE, POZINKOVANIE, MORENIE, LEPTANIE, FOSFÁTOVANIE, ALKALICKÉ ODMASŤOVANIE A ANODIZÁCIA

 

11 01 05

kyslé moriace roztoky

N

11 01 06

kyseliny inak nešpecifikované

N

11 01 07

alkalické moriace roztoky

N

11 01 08

kaly z fosfátovania

N

11 01 09

kaly a filtračné koláče obsahujúce nebezpečné látky

N

11 01 10

kaly a filtračné koláče iné ako uvedené v 11 01 09

O

11 01 11

vodné oplachovacie kvapaliny obsahujúce nebezpečné látky

N

11 01 12

vodné oplachovacie kvapaliny iné ako uvedené v 11 01 11

O

11 01 13

odpady z odmasťovania obsahujúce nebezpečné látky

N

11 01 14

odpady z odmasťovania iné ako uvedené v 11 01 13

O

11 01 15

eluáty a kaly z membránových alebo iontomeničových systémov obsahujúce nebezpečné látky

N

11 01 16

nasýtené alebo použité iontomeničové živice

N

11 01 98

iné odpady obsahujúce nebezpečné látky

N

11 01 99

odpady inak nešpecifikované

 

11 02

ODPADY Z PROCESOV HYDROMETALURGIE NEŽELEZNÝCH KOVOV

 

11 02 02

kaly z hydrometalurgie zinku vrátane jarositu a goethitu

N

11 02 03

odpady z výroby anód pre vodné elektrolytické procesy

O

11 02 05

odpady z procesov hydrometalurgie medi obsahujúce nebezpečné látky

N

11 02 06

odpady z procesov hydrometalurgie medi iné ako uvedené v 11 02 5

O

11 02 07

iné odpady obsahujúce nebezpečné látky

N

11 02 99

odpady inak nešpecifikované

 

11 03

KALY A TUHÉ LÁTKY Z POPÚŠŤACÍCH PROCESOV

 

11 03 01

odpady obsahujúce kyanidy

N

11 03 02

iné odpady

N

11 05

ODPADY Z GALVANICKÝCH PROCESOV

 

11 05 01

tvrdý zinok

O

11 05 02

zinkový popol

O

11 05 03

tuhé odpady z čistenia plynu

N

11 05 04

použité tavivo

N

11 05 99

odpady inak nešpecifikované

 

12

ODPADY Z TVAROVANIA, FYZIKÁLNEJ A MECHANICKEJ ÚPRAVY POVRCHOV KOVOV A PLASTOV

 

Otázky a odpovede

12 01

ODPADY Z TVAROVANIA A FYZIKÁLNEJ A MECHANICKEJ ÚPRAVY POVRCHOV KOVOV A PLASTOV

 

12 01 01

piliny a triesky zo železných kovov

O

12 01 02

prach a zlomky zo železných kovov

O

12 01 03

piliny a triesky z neželezných kovov

O

12 01 04

prach a zlomky z neželezných kovov

O

12 01 05

hobliny a triesky z plastov

O

12 01 06

minerálne rezné oleje obsahujúce halogény okrem emulzií a roztokov

N

12 01 07

minerálne rezné oleje neobsahujúce halogény okrem emulzií a roztokov

N

12 01 08

rezné emulzie a roztoky obsahujúce halogény

N

12 01 09

rezné emulzie a roztoky neobsahujúce halogény

N

12 01 10

syntetické rezné oleje

N

12 01 12

použité vosky a tuky

N

12 01 13

odpady zo zvárania

O

12 01 14

kaly z obrábania obsahujúce nebezpečné látky

N

12 01 15

kaly z obrábania iné ako uvedené v 12 01 14

O

12 01 16

odpadový pieskovací materiál obsahujúci nebezpečné látky

N

12 01 17

odpadový pieskovací materiál iný ako uvedený v 12 01 16

O

12 01 18

kovový kal z brúsenia, honovania a lapovania obsahujúci olej

N

12 01 19

biologicky ľahko rozložiteľný strojový olej

N

12 01 20

použité brúsne nástroje a brúsne materiály obsahujúce nebezpečné látky

N

12 01 21

použité brúsne nástroje a brúsne materiály iné ako uvedené v 12 01 20

O

12 01 99

odpady inak nešpecifikované

 

12 03

ODPADY Z PROCESOV ODMASŤOVANIA VODOU A PAROU OKREM 11

 

12 03 01

vodné pracie kvapaliny

N

12 03 02

odpady z odmasťovania parou

N

13

ODPADY Z OLEJOV A KVAPALNÝCH PALÍV OKREM JEDLÝCH OLEJOV A ODPADOV UVEDENÝCH V SKUPINÁCH 05, 12 A 19

 

13 01

ODPADOVÉ HYDRAULICKÉ OLEJE

 

13 01 01

hydraulické oleje obsahujúce PCB

N

13 01 04

chlórované emulzie

N

13 01 05

nechlórované emulzie

N

13 01 09

chlórované minerálne hydraulické oleje

N

13 01 10

nechlórované minerálne hydraulické oleje

N

13 01 11

syntetické hydraulické oleje

N

13 01 12

biologicky ľahko rozložiteľné hydraulické oleje

N

13 01 13

iné hydraulické oleje

N

13 02

ODPADOVÉ MOTOROVÉ, PREVODOVÉ A MAZACIE OLEJE

 

13 02 04

chlórované minerálne motorové, prevodové a mazacie oleje

N

13 02 05

nechlórované minerálne motorové, prevodové a mazacie oleje

N

13 02 06

syntetické motorové, prevodové a mazacie oleje

N

13 02 07

biologicky ľahko rozložiteľné motorové, prevodové a mazacie oleje

N

13 02 08

iné motorové, prevodové a mazacie oleje

N

13 03

ODPADOVÉ IZOLAČNÉ OLEJE A OLEJE NA PRENOS TEPLA A INÉ KVAPALINY

 

13 03 01

Izolačné oleje alebo oleje obsahujúce PCB

N

13 03 06

chlórované minerálne izolačné a teplonosné oleje iné ako uvedené v 13 03 01

N

13 03 07

nechlórované minerálne izolačné a teplonosné oleje

N

13 03 08

syntetické izolačné a teplonosné oleje

N

13 03 09

biologicky ľahko rozložiteľné izolačné a teplonosné oleje

N

13 03 10

iné izolačné a teplonosné oleje

N

13 04

ODPADOVÉ OLEJE Z PREVÁDZKY LODÍ

 

13 04 01

odpadové oleje z prevádzky lodí vnútrozemskej plavby

N

13 04 02

odpadové oleje z prístavných kanálov

N

13 04 03

odpadové oleje z prevádzky iných lodí

N

13 05

ODPADY Z ODLUČOVAČOV OLEJA Z VODY

 

13 05 01

tuhé látky z lapačov piesku a odlučovačov oleja z vody

N

13 05 02

kaly z odlučovačov oleja z vody

N

13 05 03

kaly z lapačov nečistôt

N

13 05 06

olej z odlučovačov oleja z vody

N

13 05 07

voda obsahujúca olej z odlučovačov oleja z vody

N

13 05 08

zmesi odpadov z lapačov piesku a odlučovačov oleja z vody

N

13 07

ODPADY Z KVAPALNÝCH PALÍV

 

13 07 01

vykurovací olej a motorová nafta

N

13 07 02

benzín

N

13 07 03

iné palivá vrátane zmesí

N

13 08

OLEJOVÉ ODPADY INAK NEŠPECIFIKOVANÉ

 

13 08 01

kaly alebo emulzie z odsoľovacích zariadení

N

13 08 02

iné emulzie

N

13 08 99

odpady inak nešpecifikované

N

14

ODPADOVÉ ORGANICKÉ ROZPÚŠŤADLÁ, CHLADIACE LÁTKY A HNACIE MÉDIÁ OKREM 07 A 08

 

14 06

ODPADOVÉ ORGANICKÉ ROZPÚŠŤADLÁ, CHLADIACE LÁTKY A HNACIE MÉDIÁ PIEN A AEROSÓLOV

 

14 06 01

chlórfluórované uhľovodíky, HCFC, HFC

N

14 06 02

iné halogénované rozpúšťadlá a zmesi rozpúšťadiel

N

14 06 03

iné rozpúšťadlá a zmesi rozpúšťadiel

N

14 06 03

14 06 04

kaly alebo tuhé odpady obsahujúce halogénované rozpúšťadlá

N

14 06 05

kaly alebo tuhé odpady obsahujúce iné rozpúšťadlá

N

15

ODPADOVÉ OBALY, ABSORBENTY, HANDRY NA ČISTENIE, FILTRAČNÝ MATERIÁL A OCHRANNÉ ODEVY INAK NEŠPECIFIKOVANÉ

 

Otázky a odpovede

15 01

OBALY VRÁTANE ODPADOVÝCH OBALOV Z TRIEDENÉHO ZBERU KOMUNÁLNYCH ODPADOV