dnes je 29.7.2021

Input:

Klasifikácia nebezpečných vecí

31.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.5.4.12 Klasifikácia nebezpečných vecí

Ing. Pavel Konečný, Ing. Jiří Miletín, doc. JUDr. Boris Balog, PhD.

Vymedzenie pojmu nebezpečné veci

Nebezpečné veci sú látky a predmety, pre ktorých povahu, vlastnosti alebo stav môže byť v súvislosti s ich prepravou ohrozená bezpečnosť osôb, zvierat a vecí alebo ohrozené životné prostredie. Takéto veci môžu predstavovať rôzne nebezpečenstvá, napríklad pre svoju výbušnosť, horľavosť, podporu horenia, schopnosť samo zapálenia, toxicitu, infekčnosť, rádioaktivitu, žieravosť, rakovinotvornosť alebo môžu inak ohrozovať životné prostredie a pod.

Pod pojmom nebezpečné veci je nutné chápať nielen látky, ako je napr. palivo pre spaľovacie motory, kyselina dusičná či hydroxid sodný, ale tiež predmety obsahujúce nebezpečné veci, ako napr. tlakové nádoby, náboje pre zbrane, plniče nafukovacích vakov, líthiové batérie, akumulátory apod. Látky potom môžu byť v skupenstve tuhom, kvapalnom či plynnom.

Dohoda ADR vymedzuje tiež pojem odpad, ktorý je zaradený medzi nebezpečné veci, ako látku, roztok, zmes alebo predmet, ktorý nemôže byť použitý ako taký a ktorý je prepravovaný k ďalšiemu spracovaniu, k uloženiu na skládku odpadov alebo k likvidácii spálením alebo iným spôsobom.

Tak ako je z tejto definície jasné, že Dohoda ADR pracuje pri zaraďovaní nebezpečných vecí s inými pojmami ako napríklad zákon o odpadoch. Preto nie je totožný pojem „nebezpečný odpad” podľa zákona o odpadoch s pojmom „nebezpečná vec ako odpad” podľa Dohody ADR. Podobne nejde porovnávať „chemickú látku” registrovanú podľa zákona o chemických látkach a „nebezpečnú vec” podľa Dohody ADR. Každý z týchto predpisov má svoje vlastné kritériá pre zaradenie a tiež čiastočne rozdielny spôsob triedenia nebezpečných vlastností.

Tabuľka A

Kľúčovou časťou predpisov je tabuľka A: Zoznam nebezpečných vecí.

Každý riadok v tabuľke A sa týka spravidla látky (látok) alebo predmetu (predmetov), ktoré sú zahrnuté pod určité UN číslo. Ak však látky alebo predmety, ktoré patria k rovnakému UN číslu, majú rozdielne chemické alebo fyzikálne vlastnosti a /alebo prepravné podmienky, môže byť pre toto UN číslo použitých viac po sebe idúcich riadkov.

Každý zo stĺpčekov tabuľky A je venovaný určitej téme. Priesečník stĺpcov a riadkov (bunka) obsahuje informácie týkajúce sa témy, o ktorej sa v tomto stĺpci hovorí , pre látku alebo predmet tohto riadku:

 • prvé štyri bunky slúžia k identifikácii,

 • nasledujúce bunky udávajú platné zvláštne ustanovenia, buď vo forme úplnej informácie, alebo vo forme kódu.

Jednotlivé bunky neobsahujú odvolávky na platné všeobecné ustanovenia. Pretože v ďalších častiach publikácie vysvetľujeme význam jednotlivých buniek, uvádzame ďalej stručný obsah jednotlivých stĺpcov tabuľky A.

Stĺpec (1) „UN číslo” 
Tento stĺpec obsahuje UN číslo.

Stĺpec (2) „Pomenovanie a popis veci” 
Tento stĺpec obsahuje pomenovanie látky alebo predmetu, napísané veľkými písmenami.

Stĺpec (3a) „Trieda” 
Tento stĺpec obsahuje číslo triedy, pod ktorú spadá nebezpečná látka alebo predmet.

Stĺpec (3b) „Klasifikačný kód” 
Tento stĺpec obsahuje klasifikačný kód nebezpečnej látky alebo predmetu:

 • pre nebezpečné látky alebo predmety triedy 1 zostáva kód z čísla podtriedy a písmena skupiny znášanlivosti,

 • pre nebezpečné látky alebo predmety triedy 2 zostává kód z číslice a písmena alebo písmen pre skupinu nebezpečných vlastností,

 • pre nebezpečné látky alebo predmety tried 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 a 9 má zvláštny význam,

 • nebezpečné látky alebo predmety triedy 7 nemajú klasifikačný kód.

Stĺpec (4) „Obalová skupina” 
Tento stĺpec obsahuje číslo (čísla) obalovej skupiny (I, II alebo III), ktorá je nebezpečnej látke priradená. Niektorým predmetom a látkam nie je priradená žiadna obalová skupina.

Stĺpec (5) „Bezpečnostné značky” 
Tento stĺpec obsahuje číslo vzoru bezpečnostných značiek / veľkých bezpečnostných značiek, ktoré sa musia umiestniť na kusy, kontajnery, cisternové kontajnery, premiestniteľné cisterny, MEGC a vozidlá.

Stĺpec (6) „Osobitné ustanovenie” 
Tento stĺpec obsahuje číselné kódy zvláštnych ustanovení, ktoré je nutné dodržať. Tieto ustanovenia postihujú široký okruh tém.

Stĺpec (7a) „Obmedzené množstvá” 
Tento stĺpec obsahuje maximálne množstvo na vnútorný obal pre obmedzené množstvo.

Stĺpec (7b) „Vyňaté množstvá” 
Tento stĺpec obsahuje alfanumerický kód pre vyňaté množstvo.

Stĺpec (8) „Obalové inštrukcie” 
Tento stĺpec obsahuje alfanumerické kódy príslušných pokynov pre balenie.

Stĺpec (9a) „Osobitné podmienky balenia” 
Tento stĺpec obsahuje alfanumerické kódy použiteľných zvláštnych ustanovení pre balenie.

Stĺpec (9b) „Ustanovenia na zmiešané balenie” 
Tento stĺpec obsahuje alfanumerické kódy vzťahujúce sa na spoločné balenie.

Stĺpec (10) „Prenosné cisterny a kontajnery na prepravu vo voľne loženom stave. Inštrukcie” 
Tento stĺpec obsahuje alfanumerický kód, ktorý je priradený pokynom pre premiestnenie cisterny. Môže tiež obsahovať alfanumerické kódy začínajúcim písmenom „BK”, vzťahujúci sa k druhom kontajnerov pre voľne ložené látky.

Stĺpec (11) „Prenosné cisterny a kontajnery na prepravu vo voľne loženom stave. Osobitné ustanovenia” 
Tento stĺpec obsahuje alfanumerické kódy zvláštnych ustanovení pre premiestniteľné cisterny, ktoré je nutné navyše dodržať.

Stĺpec (12) „Kódy cisterny pre cisterny ADR” 
Tento stĺpec obsahuje alfanumerické kódy odpovedajúce typu cisterny.

Stĺpec (13) „Osobitné ustanovenia pre cisterny ADR” 
Tento stĺpec obsahuje alfanumerické kódy zvláštnych ustanovení pre cisterny ADR, ktoré je nutné navyše dodržať.

Stĺpec (14) „Vozidlá pre prepravu v cisternách” 
Tento stĺpec obsahuje kód špecifikujúci vozidlo (FL, OX, AT), ktoré je treba použiť pre prepravu látky v cisterne.

Stĺpec (15) „Prepravné kategórie / (Kód obmedzujúci tunel)” 
Tento stĺpec obsahuje v hornej časti bunky číslicu udávajúcu prepravnú kategóriu, do ktorej látka alebo predmet patria, za účelom vyňatia z platnosti vzťahujúcej sa k množstvu prepravovanému dopravnou jednotkou (ako podlimitné množstvo). V spodnej časti bunky (v zátvorkách) obsahuje kód obmedzenia pre tunely, ktoré odkazujú na obmedzenie pre prejazd vozidiel prevážajúcich látky alebo predmety cestnými tunelmi.

Stĺpec (16) „Osobitné ustanovenie pre prepravu kusov” 
Tento stĺpec obsahuje alfanumerický(é) kód(y), začínajúce písmenom „V”, príslušných zvláštnych ustanoveniach (pokiaľ sú) pre prepravu v kusoch.

Stĺpec (17) „Osobitné ustanovenie pre prepravu vo voľne loženom stave” 
Tento stĺpec obsahuje alfanumerický(é) kód(y), začínajúce písmenami „VV”, príslušných zvláštnych ustanoveniach pre prepravu vo voľne loženom stave.

Stĺpec (18) „Osobitné ustanovenia pre nakládku, vykládku a manipuláciu” 
Tento stĺpec obsahuje alfanumerický(é) kód(y), začínajúce písmenami „CV”, príslušných zvláštnych ustanoveniach pre nakládku, vykládku a manipuláciu.

Stĺpec (19) „Osobitné ustanovenia pre prevoz” 
Tento stĺpec obsahuje alfanumerický(é) kód(y), začínajúci písmenom „S”, príslušných zvláštnych ustanoveniach pre prevoz.

Stĺpec (20) „Identifikačné číslo nebezpečnosti” Tento stĺpec obsahuje číslo, zložené z dvoch alebo troch číslic (v určitých prípadoch s predradeným písmenom „X”), pre látky a predmety tried 2 až 9 a pre látky a predmety triedy 1 klasifikačný kód.

Klasifikácia nebezpečných vecí

V ADR je nasledujúcich trinásť tried nebezpečných vecí:

Trieda    Názov triedy    
   Výbušné látky a predmety    
   Plyny    
   Horľavé kvapaliny    
4.1    Horľavé tuhé látky, samovoľne reagujúcelátky, polymerizujúce látky a znecitlivelo výbušné tuhé látky    
4.2    Samozápalné (pyroforické) látky    
4.3    Látky, ktoré v styku s vodou vyvíjajú horľavé plyny    
5.1    Látky podporujúca horenie    
5.2    Organické peroxidy    
6.1    Toxické látky    
6.2    Infekčné látky    
   Rádioaktívne látky    
   Žieravé látky    
   Iné nebezpečné látky a predmety    

Trieda je skupina nebezpečných vecí, ktoré majú rovnakú hlavnú nebezpečnú vlastnosť obsiahnutú v názve triedy.

Určité látky môžu byť priradené (pre účel balenia) na základe svojho stupňa nebezpečnosti do skupiny balenia. Tieto obalové skupiny majú nasledujúci význam:

obalová skupina I: látky s vysokým stupňom nebezpečenstva,

obalová skupina II: látky so stredným stupňom nebezpečenstva,

obalová skupina III: látky s nízkym stupňom nebezpečenstva.

Obalové skupiny sú priradené látkam triedy 3, 4.1 (okrem samovoľne sa rozkladajúcich látok), 4.2, 4.3, 5.1, 6.1, 8 a 9.

Každej látke či predmetu je priradené tiež identifikačné číslo látky alebo tiež UN číslo či UN kód. Toto číslo je vždy štvormiestne, začínajúce číslovkou:

0 . . .

1 . . .

2 . . .

3 . . .

Príklady: UN 1202 Nafta motorová, UN 1203 Benzín, UN 1263 Farba.

Je ekvivalentom čísla OSN priradeného látke či predmetu expertmi OSN. Čísiel je cca 3500 a okrem výbušných látok a predmetov triedy 1, pri ktorých vždy začína UN číslo číslovkou 0, sú čísla priradené látkam a predmetom náhodným výberom.

Nebezpečných látok a predmetov, ktoré by mohli byť zaradené podľa kritéria prílohy A Dohody ADR, je pritom cca 110 000. Zdanlivý rozpor medzi počtom nebezpečných látok a predmetov a počtom identifikačných čísel látok je vysvetlený tým, že niektoré látky či predmety môžu byť zaradené pod tzv. hromadným pomenovaním.

Spôsob priradenia látok a predmetov pod položky je vysvetlený na príklade triedy 3:

 1. Samostatné položky pre presne definované látky a predmety, napr.: 
  UN 1090 ACETON.
 2. Druhové skupinové položky pre presne definované skupiny látok alebo predmetov, napr.: 
  UN 1133 LEPIDLA.
 3. Špecifické položky (inde nemenované hromadné položky), zahrňujúce skupinu látok určitého chemického zloženia alebo predmetu patriacemu k určitej technickej skupine, napr.: 
  UN 1987 ALKOHOLY, J. N.
 4. Všeobecné položky (inde nemenované hromadné položky), zahrňujúce látky alebo predmety s jednou alebo viacerými nebezpečnými vlastnosťami, ako napr.: 
  UN 1993 LÁTKA HORĽAVÁ KAPALNÁ, J. N.

Položky 2, 3, 4 sa označujú ako hromadné pomenovanie.

Pre jednoznačnú identifikáciu nebezpečnej veci je nutné poznať UN číslo, číslo triedy a číslo obalovej skupiny. Každému UN číslu je v predpise ADR priradené oficiálne pomenovanie, ktoré sa v rade prípadov líši od obchodných názvov.


Položka    Umiestenie v tab. A 3.2.1 ADR    Príklad    
UN číslo s predradenými písmenami „UN”    Stĺpec (1)    UN 1203    
oficiálne pomenovanie, prípadne doplnené
technickým názvom v zátvorkách    
Stĺpec (2)    Benzín    
číslo vzoru bezpečnostnej značky (nikdy
číslo triedy). Pokiaľ je uvedených viac čísel
vzorov bezpečnostných značiek, tak sa čísla
nasledujúce za prvým číslom uvádzajú
do zátvorky    
Stĺpec (5)    3    
kde je to stanovené, obalová skupina
pre látku, ktorá môže predchádzať
písmená PG (napr. PG II ) alebo začiatočné
písmená zodpovedajúce slovám „Obalová
skupina” v jazykoch používaných pre zápisy
do prepravného dokladu (napr. OSII)    
Stĺpec (4)    II    
kód obmedzenia prejazdu tunelom, pokiaľ sa
pri preprave predpokladá, že dopravca
tunelom prejde. Kód musí byť uvedený
v zátvorke.    
Stĺpec (15)    (D/E)    

UN číslo je obsiahnuté vždy na záchytnom prostriedku,

napr. na kuse

na kontejneri

na dopravnej jednotke

Ďalej je vždy uvedené v prepravnom doklade. Príklad zápisu farieb UN 1263 v prepravnom doklade: UN 1263 BARVA, 3, II, (D/E).

Trieda 1 Výbušné látky a predmety

Hlavné nebezpečenstvo: výbušnosť v dôsledku ohrevu, úderu či trenia, plameňom alebo iným zápalným zdrojom.

Vedľajšie nebezpečenstvo: teplo, svetlo, zvuk, plyn, hmla či dym.

Rozdelenie látok a predmetov triedy 1

Bezpečnostné značky:

Možné vedľajšie nebezpečenstvo:

Podtriedy

 1. 1.1 Látky a predmety, ktoré sú schopné hromadného výbuchu.
 2. 1.2 Látky a predmety nebezpečné rozletom, ktoré však nie sú nebezpečné hromadným výbuchom.
 3. 1.3 Látky a predmety nebezpečné prudkým ohňom spojeným s malým nebezpečenstvom tlakovej vlny alebo malým nebezpečenstvom rozletu či oboma týmito účinkami bez nebezpečenstva hromadného výbuchu.
 4. 1.4 Látky a predmety, ktoré v prípade zážihu alebo vznietenia behom prepravy vykazujú iba malé nebezpečenstvo výbuchu.
 5. 1.5 Veľmi necitlivé látky, schopné hromadného výbuchu, ktoré sú tak necitlivé, že pravdepodobnosť ich počinu alebo prechodu z horenia v detonácii je pri bežných podmienkach prepravy veľmi nízka.
 6. 1.6 Extrémne necitlivé predmety, ktoré nie sú nebezpečné hromadným výbuchom.

Ďalej sú výbušné látky a predmety triedy 1 triedené do skupín znášanlivosti, označovaných veľkými písmenami A - S. Tieto písmená spolu s číslom podtriedy tvoria tzv. klasifikačný kód.

Príklad: 1.4S

UN 0337n Výrobky zábavnej pyrotechniky

Popis skupín znášanlivosti látok a predmetov

A Traskavina.

B Predmet obsahujúci traskavinu, ktorý má menej ako dve účinné poistné zariadenia. 
Zahrnuté sú aj niektoré predmety ako rozbušky a iniciačné zariadenia pre trhacie práce a zápalky pre náboje, aj keď neobsahujú traskaviny.

C Strelivina alebo iná deflagrujúca výbušnina alebo predmet obsahujúci takú výbušninu.

D Trhavina, čierny prach alebo predmet obsahujúci trhavinu, vždy bez roznetných prostriedkov a bez hnacej náplne alebo predmet s traskavinou, ktorý má najmenej dve účinné poistné zariadenia.

E Predmet obsahujúci trhavinu s vlastným roznetným prostriedkom, s hnacou náplňou (inú ako takú, ktorá obsahuje horľavú kvapalinu alebo horľavý gél alebo hypergoly).

F Predmet obsahujúci trhavinu s vlastným roznetným prostriedkom, s hnacou náplňou (inou než takou, ktorá pozostává z horľavej kvapaliny alebo horľavého gélu alebo hypergolov) alebo bez hnacej náplne.

G Pyrotechnická látka alebo predmet obsahujúci pyrotechnickú látku alebo predmet obsahujúci ako výbušnú látku, tak aj osvetľovaciu, zápalnú, slzotvornú alebo dymotvornú látku (okrem predmetov aktivovaných vodou alebo predmetov, ktoré obsahujú biely fosfor, fosfidy, pyrofornú látku, horľavú kvapalinu alebo horľavý gél alebo hypergoly).

H Predmet, ktorý obsahuje výbušnú látku a biely fosfor.

J Predmet, ktorý obsahuje výbušnú látku a horľavú kvapalinu alebo horľavý gél.

K Predmet, ktorý obsahuje výbušnú látku a toxickú chemickú látku.

L Výbušná látka alebo predmet obsahujúci výbušnú látku, ktorá predstavuje zvláštne nebezpečie (napr. pre svoju aktiváciu vodou alebo pre prítomnosť hypergolov, fosfidov alebo pyrofornej látky) a vyžadujú oddelenie jednotlivých druhov.

N Predmety, ktoré obsahujú iba veľmi málo citlivé látky schopné detonácie.

S Látka alebo predmet, ktorý je zabalený alebo skonštruovaný tak, aby všetky nebezpečné účinky vyvolané náhodným uvedením do činnosti zostali obmedzené na vnútro obalu, pokiaľ je vnútro alebo obal poškodený požiarom. V takomto prípade musia zostať účinky tlaku vzduchu a rozletu obmedzené tak, aby opatrenia k zdolaniu požiaru alebo iné núdzové opatrenia v bezprostrednej blízkosti kusov nebolo podstatne obmedzené ani im nebolo zabránené.

Príklady: výbušniny, traskaviny - napríklad traskavá ortuť, stelivá, rozbušky, rozbušky.


Látky a predmety triedy 1 nemajú stanovené obalové skupiny. Povinným zápisom do prepravného dokladu je klasifikačný kód.

Trieda 2 Plyny

Hlavné nebezpečenstvo: tlak plynov.

Vedľajšie nebezpečenstvo: výbušnosť, horľavosť, toxicita, podpora horenia, ohrozené zdravie, žieravosť, nestálosť plynov.

Možné vedľajšie nebezpečenstvo:

Charakteristiky nebezpečenstva vyjadrené týmito značkami sú nasledujúce:

č. 2.1: nebezpečenstvo ohňa,

nebezpečenstvo výbuchu,

môžu spôsobiť popáleniny alebo omrzliny,

obal môže pri zahriatí vybuchnúť,

môžu byť pod tlakom;

č. 2.2 nebezpečné udusenie,

môžu byť pod tlakom,

môžu spôsobiť omrzliny,

obsah môže pri zahriatí vybuchnúť;

č. 2.3 nebezpečenstvo otravy,

môžu byť pod tlakom,

môžu spôsobiť popáleniny alebo omrzliny,

obsah môže pri zahriatí vybuchnúť.

Látky a predmety triedy 2 sú rozdelené nasledovne (číslice 1 až 7 je súčasťou klasifikačného kódu na prvú pozíciu):

 1. Stlačený plyn.
 2. Skvapalnený plyn.
 3. Hlboko schladený skvapalnený plyn.
 4. Rozpustený plyn.
 5. Aerosoly a malé nádobky s plynom.
 6. Iné predmety obsahujúce plyn pod tlakom.
 7. Plyny, ktoré nie sú pod tlakom, podliehajúce zvláštnym predpisom (vzorky plynov).
 8. Chemické látky pod tlakom: kvapaliny, pasty alebo prášky natlakované s hnacou látkou, ktorá spĺňa definíciu stlačeného alebo skvapalneného plynu a ich zmesí.

Látky a predmety triedy 2 sú podľa svojich nebezpečných vlastností priradené k jednej z nasledujúcich skupín (mimo aerosolí):

A Dusivé (dusík)

O Podporujúce horenie (kyslík)

F Horľavé (propan-butan, acetylén)

T Toxické (brommethan)

TF Toxické, horľavé (svietiplyn)

TC Toxické, žieravé (čpavok)

TO Toxické, podporujúce horenie (perchloryfluorid)

TFC Toxické, horľavé, žieravé (dichlorsilan)

TOC Toxické, podporujúce horenie, žieravé (fluór, chlór)

Aerosoly (UN 1950) sa priraďujú k jednej z nasledujúcich skupín podľa svojich nebezpečných vlastností. Zaradenie závisí na povahe obsahu aerosolového rozprašovača.

A Dusivé

O Podporujúce horenie

F Horľavé

T Toxické

C Žieravé

CO Žieravé, podporujúce horenie

FC Horľavé, žieravé

TF Toxické, horľavé

TC Toxické, žieravé

TO Toxické, podporujúce horenie

TFC Toxické, horľavé, žieravé

TOC Toxické, podporujúce horenie, žieravé

Poznámka: Látky a predmety triedy 2 nemajú priradenú obalovou skupinu.

Trieda 3 Horľavé kvapaliny

Hlavné nebezpečenstvo: horľavosť.

Vedľajšie nebezpečenstvo: toxicita, žieravosť, schopnosť ohroziť vodné zdroje, schopnosť rozpúšťať tuky.

Možné vedľajšie nebezpečenstvo:

Základným kritériom nebezpečnosti = bod vzplanutia.

Ak je bod vzplanutia nižší než 23 °C, sú kvapaliny VEĽMI HORĽAVÉ (Kemlerov kód 33).

Ak je bod vzplanutia vyšší než 23 °C a nižší než 60 °C zároveň, sú kvapaliny HORĽAVÉ (Kemlerov kód 30).

Príklady látok a ich bodov vzplanutia:

UN číslo    Látka    Bod vzplanutí [°C]    Použití v praxi    
1090    Acetón    -19 °C    rozpúšťadlo   
1170    Lieh    +12 °C    alkoholické nápoje, nemrznúca kvapalinado ostrekovačov   
1299    Terpentín    +33 °C    riedidlo pre farby    
1202    Nafta motorová
alebo ľahký
vykurovací olej    
+60 až +75 °C    palivo    
1294    Toluén    +6 °C    pre výrobu farieb    

Príklady: acetón, benzín, etylalkohol, alkoholické nápoje s viac než 24 % alkoholu, lepidlá, tlačiarenské farby, farby, parfumované výrobky, riedený cestný asfalt, pesticídy, nafta motorová, ľahký vykurovací olej, mrazuvzdorné kvapaliny do ostrekovačov.

Trieda 4.1 Horľavé tuhé látky, samovoľne reagujúce látky, polymerizujúce látky a znecitlivené výbušné tuhé látky

Hlavné nebezpečenstvo: horľavosť, látky môžu byť zapálené teplom, iskrami alebo plameňmi.

Vedľajšie nebezpečenstvo: toxicita, žieravosť, schopnosť ohroziť vodné zdroje, výbušnosť prachov.

Možné vedľajšie nebezpečenstvá:

Pokiaľ ide o látky samovoľne sa rozkladajúce, sú náchylné k exotermickému rozkladu v prípade prívodu tepla či styku s inými látkami, ako sú kyseliny, zlúčeniny ťažkých kovov alebo amíny. Exotermický rozklad môže nastať tiež trením alebo otrasmi. Pri rozklade sa môžu vytvárať škodlivé, horľavé plyny či pary.

Príklady: kaučuk, bezpečnostné zápalky, voskové zápalky, filmový celuloid, roztavený naftalén, síra, hliníkový prášok.

Trieda 4.2 Samozápalné (pyroforické) látky

Hlavné nebezpečenstvo: samozápalnosť.

Vedľajšie nebezpečenstvo: vývin zápalných plynov pri styku s vodou, toxicita, žieravosť.

Možné vedľajšie nebezpečenstvo:

Príklady: odpad z celuloidu, plasty, sulfidy, alkyly kovov, fosfor, odpady bavlnené obsahujúce olej.

Trieda 4.3 Látky, ktoré v styku s vodou vyvíjajú horľavé plyny

Hlavné nebezpečenstvo: nebezpečenstvo požiaru a výbuchu.

Vedľajšie nebezpečenstvo: toxicita, žieravosť.

Možné vedľajšie nebezpečenstvo:

Príklady: chlórsírany, alkalické kovy, zliatiny kremíku, silicid vápniku, silicid horčíku, karbid vápenatý.

Trieda 5.1 Látky podporujúce horenie

Hlavní nebezpečenstvo: podpora horenia, vývin veľkého tepla, možnosť výbuchu.

Vedľajšie nebezpečenstvo: toxicita, žieravosť, vznik nestabilných látok.

Možné vedľajšie nebezpečenstvo:

č. 5.2

Možné vedľajšie nebezpečenstvo

č. 1 č. 8

Príklady: koncentrované roztoky peroxidu vodíku, kyselina chloristá a jej soli, chlorečnan vápenatý, manganistan draselný, tzv. bazénová chémia.

Trieda 5.2 Organické peroxidy

Hlavné nebezpečenstvo: Nebezpečenstvo exotermického rozkladu pri zvýšených teplotách či styku s ostatnými látkami, ako sú kyseliny, zlúčeniny ťažkých kovov alebo aminy. Nebezpečenstvo rozkladu hrozí aj trením alebo otrasmi.

Vedľajšie nebezpečenstvo: výbušnosť, rozkladný účinok, toxicita.

Pre niektoré organické peroxidy je vyžadovaná preprava za tzv. riadenej teploty.

Riadená teplota = bezpečná teplota, pri ktorej sa môže organický peroxid prepravovať (pri tejto teplote je zaručené, že k rozkladu nedôjde).

Kritická teplota = teplota, kedy už môže prísť pri látke k rozkladu. Pokiaľ je dosiahnutá behom prepravy teplota kritická, musí sa šofér zachovať podľa pokynov odosielateľa.

Obe teploty musí odosielateľ uviesť v prepravnom doklade.

Poznámka: Preprava nebezpečných vecí tejto triedy má radu odchýlok a špecifických ustanovení, ktoré nie sú súčasťou tohto textu.

Trieda 6.1 Toxické látky

Trieda 6.1 Toxické látky

Hlavné nebezpečenstvo: toxicita alebo schopnosť poškodenia zdravia.

Vedľajšie nebezpečenstvo: horľavosť, žieravosť, schopnosť ohroziť vodné zdroje a kanalizačný systém.

č.6.1

Možné vedľajšie nebezpečenstvo   
č. 3
č. 4.1
Č. 4.2
Č. 4.3
Č. 5.1
Č. 5.2   

K otrave môže prísť:

 • pri požití,

 • pri styku s pokožkou,

 • pri vdýchnutí.

Príklady: kyanid, organické zlúčeniny fosforu, fenol v tekutom stave, pesticídy, zlúčeniny ortuti.

Trieda 6.2 Infekčné látky

Trieda 6.2 Infekčné látky

Nebezpečenstvo: schopnosť vyvolať nákazu ľudí či zvierat, nebezpečné pre vodné zdroje a kanalizačný systém.

Č. 6.2

Možné vedľajšie nebezpečenstvo

Č. 2.2

Príklady: odpad z nemocníc, odpad z výskumných ústavov, infikované zvieratá, mŕtve telá zvierat (kadávery).

Trieda 7 Rádioaktívne látky

Trieda 7 Rádioaktívne látky

Nebezpečenstvo: nebezpečenstvo absorpcie a vnútorného ožiarenia.

č. 7B č. 7C č. 7A

č. 7E

Možné vedľajšie nebezpečenstvo: 

č. 4.2 č. 5.1 č.8

Rádioaktívne látky sú látky obsahujúce rádionuklidy, v ktorých koncentrácia aktivity, ako aj celková aktivita prevyšuje hodnoty vymedzené v Dohode ADR.

Príklady: urán, stroncium, meracie či lekárske prístroje obsahujúce rádioaktívne látky.


Ďalšie informácie o tejto triede sú súčasťou nadstavbového kurzu pre triedu 7.

Trieda 8 Žieravé látky

Trieda 8 Žieravé látky

Hlavné nebezpečenstvo: žieravosť, schopnosť narušiť organické i anorganické látky.

Vedľajšie nebezpečenstvo: horľavosť, toxicita, za určitých okolností výbušnosť, schopnosť ohroziť vodné zdroje a kanalizačný systém, možnosť reakcie spolu navzájom, s vodou alebo s inými látkami.

Možné vedľajšie nebezpečenstvo:

K poleptaniu môže prísť:

 • pri požití,

 • pôsobením na pokožku,

 • pri vdýchnutí.

Príklady: kyselina sírová, dusičná, hydroxid draselný, akumulátory mokré, plnené kyselinou, náplň hasiacich prístrojov.

Trieda 9 Iné nebezpečné látky a predmety

Rôzne nebezpečenstvo: toxické páry, zahorenie, podpora rakovinotvorného bujnenia, ohrozenie životného prostredia, vysoká teplota.

Možné vedľajšie nebezpečenstvo:

Príklady: azbest biely, polychlórované bifenyly, líthiové batérie, geneticky zmenené mikroorganizmy, signálne prostriedky, asfalt, teplé kovy, polymerové zpeňovateľné guličky pre výrobu polystyrénu.


Látky a predmety v tejto triede sú zaradené iba do obalové skupiny II alebo III, eventuálne ju nemajú priradenú.

Od platnosti ADR 2011 dochádza ku zmene v klasifikácii látok, ktoré patria medzi látky ohrozujúce životné prostredie, tzn. nebezpečné podľa ADR. Klasifikačné postupy však je však možné podľa ADR 2009 používať až do 31. decembra 2013. Znamená to, že klasifikačné kritériá pre triedu 9 platné od 1. januára 2011 (podľa ADR 2011) musí byť záväzne používané najneskôr od 1. januára 2014.

Identifikačné čísla nebezpečnosti

Identifikačné číslo nebezpečnosti slúži k rýchlej identifikácii druhu a intenzity nebezpečenstva.

Použitie majú najmä pri značení vozidiel a kontajnerov pre voľne ložené látky a cisternových vozidiel a cisternových kontajnerov, zároveň vozidiel batériových a MEGC.

Identifikačné číslo nebezpečnosti zostává z dvoch alebo troch číslic. Obecne označujú číslice tieto nebezpečenstvá:

2 Únik plynu tlakom alebo chemickou reakciou.

3 Horľavosť kvapalín (pár) a plynov alebo kvapalín schopných samoohrevu.

4 Horľavosť tuhých látok alebo tuhých látok schopných samoohrevu.

5 Podpora horenia.

6 Toxicita alebo nebezpečenstvo infekcie.

7 Rádioaktivita.

8 Žieravosť.

9 Nebezpečenstvo prudkej samovoľnej reakcie.


Poznámka: Nebezpečné prudké samovoľné reakcie vo význame číslice 9 zahrňujú z povahy látky vyplývajúce možnosti nebezpečenstva výbuchu, rozpadu alebo polymeračnej reakcie za uvoľňovania značného tepla alebo horľavých a/alebo toxických plynov.

Zdvojenie číslice označuje intenzifikáciu príslušného nebezpečenstva.

Ak stačí k označeniu nebezpečnosti látky jediná číslica, doplní sa táto číslica na druhom mieste nulou.

Nasledujúce kombinácie číslic majú však zvláštny význam: 22, 323, 333, 362, 382, 423, 44, 446, 462, 482, 539, 606, 623, 642, 823, 842, 90 a 99 (viď 5.3.2.3.2 ADR).

Príklady:

22 hlboko schladený skvapalnený plyn, dusivý,

333 pyroforná kvapalina,

539 horľavý organický peroxid,

606 infekčná látka,

90 látka ohrozujúca životné prostredie; rôzne nebezpečné látky,

99 rôzne nebezpečné látky prepravované v zohriatom stave.

Pokiaľ je pred identifikačným číslom nebezpečnosti uvedené písmeno „X”, znamená to, že látka reaguje nebezpečne s vodou. Pre takéto látky môže byť použitá voda iba po schválení znalcami.

Identifikačné čísla nebezpečnosti sú uvedené v stĺpci (20) tabuľky A kapitoly 3.2 ADR.

UN
číslo    
Pomenovania a popis    Trieda    Klasifikační
kód    
Obalová
skupina    
Bezpečnostní
značky    
Zvláštne ustanovení
pre nakládku
vykládku
a
manipuláciu    
Zvláštne ustanovení
pre prevoz    
Identifikační
číslo
nebezpečnosti    
UN
číslo    
Pomenovania
a popis    
    3.1.2    2.2    2.2    2.1.1.3    5.2.2    7.5.11    8.5    5.3.2.3            
(1)    (2)    (3a)    (3b)    (4)    (5)    (18)    (19)    (20)    (1)    (2)    
1202    PALIVO PRE VZNETOVÉ MOTORY
alebo
NAFTA MOTOROVÁ, vyhovujúca
norme EN 590:2004 alebo
OLEJ PLYNOVÝ alebo OLEJ
VYKUROVACÍ, ĽAHKÝ, s bodom
vzplanutia, špecifikovaným
v norme EN 590:2004    
3    F1    III    3        S2    30    1202    PALIVO PRO
VZNETOVÉ
MOTORY alebo
NAFTA MOTOROVÁ,
vyhovujúca norme
EN590:2004 alebo
OLEJ PLYNOVÝ
alebo OLEJ VYKUROVACÍ, ĽAHKÝ, 
s bodom vzplanutia 
špecifikovaným v norme 
EN 590:2004    
1203    BENZÍN    3    F1    II    3        S2S20    33    1203    BENZÍN    
1230    METHANOL    3    FT1    II    3+6.1    CV13CV28    S2S19    336    1230    METHANOL    
3082    LÁTKA OHROZUJÚCA ŽIVOTNÉ
PROSTREDIE, KVAPALNÁ, J. N.    
9    M6    III    9    CV13        90    3082    LÁTKA OHRODZUJÚCA
ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, 
KVAPALNÁ, J. N.    
3257    LÁTKA ZOHRIATA, KVAPALNÁ, J. N.    9    M9    III    9            99    3257    LÁTKA ZOHRIATA, 
KVAPALNÁ, J. N.    

Identifikačné čísla nebezpečnosti majú tento význam:

      
238    horľavý plyn, žieravý    
239    horľavý plyn, ktorý môže vyvolať samovoľne prudkú reakciu    
25    plyn podporujúci horenie    
26    toxický plyn    
263    toxický plyn, horľavý    
265    toxický plyn, podporujúci horenie    
28    žieravý plyn    
268    toxický plyn, žieravý    
30    horľavá kvapalina (bod vzplanutia od 23 °C do 60 °C zároveň) alebo horľavá kvapalina alebo tuhá látka v roztavenom stave s bodom vzplanutia vyšším než 60 °C ohriata na teplotu rovnakú alebo vyššiu než jej bod vzplanutia, alebo kvapalina schopná samoohrevu    
323    horľavá kvapalina reagujúca s vodou a vyvíjajúca horľavé plyny    
X323    horľavá kvapalina reagujúca nebezpečne s vodou a vyvíjajúca horľavé plyny   
33    veľmi horľavá kvapalina (bod vzplanutia pod 23 °C)    
333    pyroforná kvapalina    
X333    pyroforná kvapalina reagujúca nebezpečne s vodou   
336    veľmi horľavá kvapalina, toxická    
338    veľmi horľavá kvapalina, žieravá    
X338    veľmi horľavá kvapalina, žieravá, reagujúca nebezpečne s vodou    
339    veľmi horľavá kvapalina, ktorá môže vyvolať samovoľne prudkú reakciu    
36    horľavá kvapalina (bod vzplanutia od 23 °C do 60 °C zároveň), slabo toxická alebo kvapalina schopná samoohrevu, toxická    
362    horľavá kvapalina, toxická, reagujúca s vodou, vyvíjajúca horľavé plyny