dnes je 28.2.2020
Input:

Povinnosti účastníkov prepravy nebezpečných vecí

30.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.5.4.10 Povinnosti účastníkov prepravy nebezpečných vecí

Ing. Peter Gallovič, doc. JUDr. Boris Balog, PhD.

Zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave upravuje prepravu nebezpečných vecí podľa Európskej dohody o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí (ďalej „Dohoda ADR“) v § 34 až § 39Povinnosti odosielateľa.

Podľa § 35 ods. 1 vyplývajú pre odosielateľa nasledujúce povinnosti:

 1. presvedčiť sa, či nebezpečné veci sú správne zatriedené, a preveriť, či ich preprava cestnou dopravou je povolená,
 2. poskytnúť dopravcovi informácie a údaje v preukázateľnej forme, a ak je to potrebné, požadované prepravné a sprievodné doklady,
 3. používať len obaly, nádoby na voľne ložené látky a cisternové vozidlá, snímateľné cisterny, batériové vozidlá, viacčlánkové kontajnery na plyn, prenosné cisterny a cisternové kontajnery, ktoré boli schválené na prepravu príslušných látok a sú označené predpísaným spôsobom,
 4. dodržiavať predpisy o spôsobe odoslania a obmedzenia na odoslanie,
 5. zabezpečiť, aby vyprázdnené, nevyčistené a neodplynené cisterny alebo vyprázdnené, nevyčistené vozidlá a kontajnery na voľne ložené látky boli primerane označené bezpečnostnými značkami a aby vyprázdnené, nevyčistené cisterny boli uzavreté a predstavovali rovnaký stupeň nepriepustnosti, ako plné cisterny.

Povinnosti dopravcu

Podľa § 35 ods. 4 vyplývajú pre dopravcu nasledujúce povinnosti:

 1. preveriť, či je povolené nebezpečné veci určené na prepravu prepravovať cestnou dopravou,
 2. overiť, či odosielateľ poskytol pred začiatkom prepravy predpísané informácie k prepravovaným nebezpečným veciam, či sa v dopravných jednotkách nachádzajú predpísané doklady, alebo ak sa namiesto papierových dokladov používa elektronické spracovanie údajov alebo elektronická výmena údajov, či sú údaje k dispozícii počas prepravy spôsobom, ktorý je prinajmenšom rovnocenný papierovej dokumentácii,
 3. vizuálne sa presvedčiť, či vozidlo a náklad nemajú zjavné poškodenia, netesnosti alebo trhliny a či nechýba niektorá súčasť výstroja typovo schváleného vozidla,
 4. presvedčiť sa, či neuplynula lehota nasledujúcej skúšky cisternových vozidiel, batériových vozidiel, snímateľných cisterien, prenosných cisterien, cisternových kontajnerov a viacčlánkových kontajnerov na plyn,
 5. overiť, či vozidlo nie je preťažené,
 6. overiť, či boli na vozidlo pripevnené bezpečnostné nálepky a predpísané označenia,
 7. zabezpečiť, aby sa vo vozidle nachádzala osobitná výbava predpísaná písomnými pokynmi pre prípad nehody.

Povinnosti príjemcu

Podľa § 35 ods. 3 vyplývajú pre príjemcu nasledujúce povinnosti:

 1. zásielku bezodkladne po jej dodaní zabezpečiť pred tretími osobami a bezpečne ju uskladniť,
 2. obhliadnuť zásielku, či prepravné obaly nemajú zjavné poškodenie, netesnosť alebo trhliny a či zásielka je v súlade so sprievodnými dokladmi a s ostatnými požiadavkami podľa dohody ADR,
 3. zabezpečiť manipuláciu s prepravnými obalmi až do ich vyčistenia alebo odplynenia.

Dohoda ADR

Dohoda ADR (vyhl. MZV ČSSR č. 68/1986 Zb.) upravuje povinnosti účastníkov prepravy nebezpečných vecí v kapitole 1.4 ADR takto:

Hlavní účastníci prepravy nebezpečných vecí sú:

 • Odosielateľ.

 • Dopravca.

 • Príjemca.

Ostatní účastníci prepravy nebezpečných vecí sú:

 • Nakladajúca organizácia.

 • Baliaca organizácia.

 • Plniaca organizácia.

 • Prevádzkovateľ cisternového kontajnera.

Povinnosti odosielateľa

Povinnosti odosielateľa (bod 1.4.2.1 ADR)

 1. Odosielateľ nebezpečných vecí je povinný odovzdať na prepravu len také zásielky, ktoré zodpovedajú požiadavkám ADR. V súvislosti s bodom 1.4.1 je povinný najmä:
  1. presvedčiť sa, že nebezpečné veci sú zaradené a schválené na prepravu v zhode s ADR,
  2. poskytnúť dopravcovi informácie a údaje a v prípade potreby požadované dopravné a sprievodné doklady (poverenia, schválenia, oznámenia a osvedčenia atď.) a osobitne venovať pozornosť príslušným požiadavkám kapitoly 5.4 a tabuľkám,
  3. používať len obaly, veľké obaly, stredne veľké nádoby na voľne ložené látky (nádoby IBC) a cisterny (cisternové vozidlá, snímateľné cisterny, batériové vozidlá, kontajnery MEGC, prenosné cisterny a cisternové kontajnery), ktoré boli schválené na prepravu príslušných látok a sú vybavené predpísanými značkami podľa ADR,
  4. splniť požiadavky na dopravné prostriedky a dopravné obmedzenia,
  5. zabezpečiť, že ešte aj vyprázdnené, nevyčistené a neodplynené cisterny (cisternové vozidlá, snímateľné cisterny, batériové vozidlá, kontajnery MEGC, prenosné cisterny a cisternové kontajnery) alebo vyprázdnené, nevyčistené vozidlá a veľké a kontajnery na prepravu vo voľne loženom stave boli označené v súlade s kapitolou 5.3 a aby vyprázdnené, nevyčistené cisterny boli uzavreté a predstavovali rovnaký stupeň nepriepustnosti, ako keby boli plné.
 2. Ak odosielateľ využíva služby ostatných účastníkov (baliacej organizácie, nakladajúcej organizácie, plniacej organizácie atď.), potom je povinný prijať primerané opatrenia, aby sa zabezpečilo, že zásielka vyhovuje požiadavkám ADR. V prípadoch určených v bode 1.4.2.1.1 písmená (a), (b), (c) a (e) sa však môže spoľahnúť na informácie a údaje sprístupnené mu inými účastníkmi.
 3. Ak odosielateľ koná v mene tretej strany, táto strana je povinná ho písomne informovať, že sa idú prepravovať nebezpečné veci, a je mu povinná sprístupniť všetky informácie a doklady, ktoré potrebuje na plnenie svojich povinností.

Povinnosti dopravcu

Povinnosti dopravcu (bod 1.4.2.2 ADR)

 1. Dopravca je povinný najmä:
  1. presvedčiť sa, že prepravované nebezpečné veci sú schválené na prepravu podľa ADR,
  2. presvedčiť sa, že predpísaná dopravná dokumentácia sa nachádza v dopravnej jednotke,
  3. vizuálne sa presvedčiť, že vozidlá a náklady nemajú zjavné poškodenia, netesnosti alebo trhliny, či nechýba potrebné vybavenie atď.,
  4. presvedčiť sa, že neuplynul dátum nasledujúcej skúšky cisternových vozidiel, batériových vozidiel, snímateľných cisterien, prenosných cisterien, cisternových kontajnerov a kontajnerov MEGC,
  5. overiť si, či vozidlá nie sú preťažené,
  6. presvedčiť sa, že boli na vozidlá pripevnené veľké bezpečnostné značky, bezpečnostné značky a oranžové tabula predpísané pre vozidlá v kapitole 5.3 a predpísané označenia,
  7. presvedčiť sa, že vybavenie predpísané v dohode ADR pre dopravnú jednotku, posádku vozidla a pre niektoré triedy sa nachádza v dopravnej jednotke.
 2. V prípadoch podľa písmen (a), (b), (e) a (f) sa dopravca môže spoľahnúť na informácie a údaje, ktoré mu sprístupnili ostatní účastníci.
 3. Ak dopravca spozoruje porušenie požiadaviek ADR stanovených v bode 1.4.2.2.1, nesmie zásielku odoslať dovtedy, kým nebude príčina odstránená.
 4. Ak sa počas prepravy spozoruje porušenie predpisov, ktoré by mohlo predstavovať ohrozenie bezpečnej prevádzky, zásielka sa musí čo najskôr zadržať so zreteľom na požiadavky na bezpečnosť dopravy, bezpečné odstavenie zásielky a verejnej bezpečnosti. V ďalšej preprave sa môže pokračovať až potom, keď zásielka vyhovie príslušným predpisom. Zodpovedajúci príslušný orgán môže na zostávajúcom úseku trasy prepravy udeliť povolenie na ďalšiu prepravu.

Dopravca poskytne posádke vozidla písomné pokyny, ktoré sú predpísané v dohode ADR.


V prípade, že splnenie požadovaných požiadaviek ani udelenie povolenia na ďalšiu prepravu nie je možné, je príslušný orgán povinný poskytnúť dopravcovi potrebnú administratívnu pomoc. Rovnako sa to vzťahuje aj na prípad, keď dopravca informuje tento príslušný orgán, že mu povaha prepravovaných nebezpečných vecí nebola zo strany odosielateľa oznámená a že si želá na základe legislatívnych predpisov, pod ktoré prepravná zmluva patrí, nebezpečné veci vyložiť, zničiť alebo zneškodniť.

Povinnosti príjemcu

Povinnosti príjemcu (bod 1.4.2.3 ADR)

 1. Príjemca je povinný neodkladať príjem vecí bez závažného dôvodu a po ich vyložení sa presvedčiť, že požiadavky ADR, ktoré sa ho týkajú, boli splnené.
 2. V súvislosti s bodom 1.4.1 je povinný najmä:
  1. vykonávať v prípadoch stanovených ADR predpísané čistenie a dekontamináciu vozidiel a kontajnerov,
  2. zabezpečiť, aby sa kontajnery ihneď úplne vyložili, vyčistili a dekontaminovali a neboli ďalej označené bezpečnostnými značkami podľa kapitoly 5.3.
 3. Ak príjemca využíva služby ostatných účastníkov (vykladajúcu organizáciu, čistiaci orgán, dekontaminačnú organizáciu atď.), musí prijať primerané opatrenia zabezpečujúce, aby požiadavky ADR boli splnené.
 4. Ak tieto kontroly odhalia porušenie požiadaviek ADR, príjemca musí vrátiť kontajner/veľký kontajner dopravcovi len po vykonanej náprave porušenia.

Povinnosti nakladajúcej organizácie (bod 1.4.3.1 ADR)

 1. V súvislosti s bodom 1.4.1 má nakladajúca organizácia najmä nasledujúce povinnosti:
  1. nebezpečné veci musí odovzdať