dnes je 16.5.2021

Input:

Lehoty pre komunikáciu Environmentálneho fondu s obcami o poskytnutí príspevku podľa novely č. 67/2021 Z. z. od 15. marca 2021

20.4.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2021.04.1.4 Lehoty pre komunikáciu Environmentálneho fondu s obcami o poskytnutí príspevku podľa novely č. 67/2021 Z. z. od 15. marca 2021

Ing. Juraj Poništ

Novela zákona o poplatkoch

Od 15. marca nadobudla účinnosť novela zákona č. 67/2021 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 111/2019 Z. z. a ktorým sa mení zákon č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Popri iných zmenách novela ustanovuje lehoty pre komunikáciu Environmentálneho fondu (EF) s obcami pri zaslaní žiadosť o príspevok.

Rozdelenie lehôt

Lehoty pre komunikáciu EF s obcami novela rozdeľuje na základe splnenia podmienok pre obce definované v § 7 podľa odseku 9 a lehoty pri splnení podmienok pre obce definované podľa odseku 11.

Splnenie podmienok pre obce podľa odseku ,,9”

Tieto podmienky už v pôvodnom zákone o poplatkoch zakotvené boli (okrem jedného malého rozšírenia v písmene b)). Pribudli k nim len lehoty. Obec získa príspevok, ak:

  1. sa na jej území nenachádza skládka odpadov alebo odkalisko, alebo jej územím neprechádza príjazdová účelová komunikácia,
  2. jej nebola v uplynulých troch rokoch uložená sankcia za porušenie tohto zákona alebo osobitného predpisu (v pôvodnom zákone išlo len o porušenie osobitného predpisu),
  3. v predchádzajúcom kalendárnom roku dosiahla úroveň vytriedenia podľa osobitného predpisu z celkovej hmotnosti komunálnych odpadov vzniknutých v tejto obci,
  4. doručila žiadosť o poskytnutie tohto príspevku do 31. marca príslušného kalendárneho roku.

Lehoty pre komunikáciu EF s obcami pri splnení podmienok podľa odseku ,,9”

Environmentálny fond písomne oboznámi obec o vybavení jej žiadosti o poskytnutie príspevku do 31. júla príslušného kalendárneho roku. Ak Environmentálny fond žiadosť o poskytnutie príspevku