dnes je 8.12.2023

Input:

Metódy zhodnocovania odpadov

3.2.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.1 Metódy zhodnocovania odpadov

Ing. Peter Gallovič

Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov definuje v § 3 ods. 13 zhodnocovanie odpadu ako činnosť, ktorej hlavným výsledkom je prospešné využitie odpadu za účelom nahradiť iné materiály vo výrobnej činnosti alebo v širšom hospodárstve, alebo zabezpečenie pripravenosti odpadu na plnenie tejto funkcie. Zoznam činností zhodnocovania odpadu je uvedený v prílohe č. 1 zákona č. 79/2015 Z. z. a ide o nasledovné činnosti:

R1 Využitie odpadov najmä ako palivo alebo na získavanie energie iným spôsobom:

- pod činnosť R1 sú zaradené všetky druhy činnosti s odpadmi s vhodnými alebo podmienečne vhodnými vlastnosťami, na energetické využitie. Môže to byť odpadové drevo, odpadové plasty, odpadové oleje, opotrebované pneumatiky a guma, absorbenty (buničina, piliny) apod. Pri zhodnocovaní odpadov platí podmienka vyplývajúca z hierarchie