dnes je 25.7.2024

Input:

Nakladanie so stavebným odpadom podľa súčasného zákona o odpadoch

22.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.13.5.3 Nakladanie so stavebným odpadom podľa súčasného zákona o odpadoch

Ing. Monika Offertálerová

Súčasný zákon o odpadoch (zákon č. 79/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov) vo svojich ustanoveniach rieši aj problematiku nakladania so stavebným odpadom vrátane jeho zberu, zhromažďovania, zhodnocovania a zneškodňovania.

Rozlišuje pritom dva pojmy, ktoré upravujú nakladanie so stavebným odpadom:

1. „drobný stavebný odpad”, ktorý definuje § 80 ods. 5 zákona č. 79/2015 Z. z.

2. „stavebné odpady a odpady z demolácií”, ktoré upravuje § 77 tohto zákona.

1) Drobný stavebný odpad (DSO)

Drobný stavebný odpad (ďalej len „DSO”) je „odpad z bežných udržiavacích prác vykonávaných fyzickou osobou alebo pre fyzickú osobu, za ktorý sa platí miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady”, podľa zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom