dnes je 17.4.2021

Input:

Navrhované zmeny v zákone o odpadoch - január 2021

20.1.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2021.01.1.1 Navrhované zmeny v zákone o odpadoch – január 2021

Doc. JUDr. Boris Balog, PhD.

Ministerstvo životného prostredia SR predložilo koncom roku 2020 do pripomienkového konania návrh novely zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Hlavnými cieľmi predloženej novely sú najmä –

  • - zapracovanie poznatkov aplikačnej praxe,
  • - transpozícia smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/904 z 5. júna 2019 o znižovaní vplyvu určitých plastových výrobkov na životné prostredie.

Čo sa týka poznatkov z aplikačnej praxe zákona o odpadoch, toto sa premietlo najmä do navrhovaného nového znenia § 15 - Zodpovednosť za nezákonné umiestnenie odpadu.

Navrhuje sa najmä doplnenie nového odseku 1, ktorý by jasne stanovil, že § 15 sa vzťahuje len na prípady nezákonne umiestneného opusteného odpadu, kde osoba zodpovedná za jeho umiestnenie nie je známa a nejde o odpad umiestnený v zariadení oprávnenom na nakladanie s odpadmi podľa zákona o odpadoch.

Potreba takéhoto výslovného doplnenia § 15 a vymedzenia jeho pôsobnosti vyplynula z aplikačnej praxe a z potreby bližšej špecifikácie toho, kedy sa uplatňuje postup vo veci zisťovania osoby zodpovednej za nezákonné umiestnenie odpadu a postup vo veci určenia osoby povinnej zabezpečiť odstránenie nezákonne umiestneného odpadu. Uplatňovanie postupu podľa § 15 zákona o odpadoch sa vzťahuje len na prípady, keď ide o nezákonné umiestnenie odpadu, tzv. „čierne skládky odpadov”, t. j. nezákonne umiestnený opustený odpad, ktorý je umiestnený na nehnuteľnosti v rozpore so zákonom o odpadoch neznámym pôvodcom, resp. držiteľom. Nakoľko osoba zodpovedná za takéto nezákonné umiestnenie odpadu nie je známa, je potrebné vykonať celý postup podľa § 15 zákona o odpadoch vo veci jej zisťovania. Zároveň sa ustanovuje, že § 15 sa nevzťahuje na prípady, keď sú v zariadení oprávnenom na nakladanie s odpadmi podľa zákona o odpadoch, t. j. v zariadení prevádzkovanom v zmysle udelených súhlasov podľa zákona o odpadoch, umiestnené odpady v rozpore s povoleniami oprávňujúcimi vykonávanie ich činnosti.

Vo vzťahu k transpozícii smernice, navrhovaná novela zákona o odpadoch rozširuje jeho štvrtú časť, a to rozšírenú zodpovednosť výrobcov, o nový oddiel 8 - Osobitné výrobky z plastu. Tento nový oddiel 8 upravuje požiadavky a opatrenia na prechádzanie vplyvu určitých jednorazových plastových výrobkov na životné prostredie, najmä na vodné prostredie, na zdravie ľudí s cieľom znižovať tento vplyv a podporiť prechod na obehové hospodárstvo s inovačnými a udržateľnými obchodnými modelmi, výrobkami a materiálmi.

Ustanovenia tohto oddielu sa vzťahujú na jednorazové plastové výrobky uvedené v prílohe č. 7a zákona o odpadoch, výrobky z oxo-degradovateľných plastov a rybársky výstroj obsahujúci plasty. Ak v tomto oddiele nie je ustanovené inak, vzťahujú sa všeobecné ustanovenia zákona o odpadoch na všetky jednorazové plastové výrobky a rybársky výstroj obsahujúci plasty uvedené na trh alebo do distribúcie v Slovenskej republike a na nakladanie s odpadmi z nich.

Navrhovaný § 75a zákona o odpadoch definuje jednotlivé pojmy, ktoré sa týkajú nakladania s odpadom z plastových výrobkov.

V § 75b zákona o odpadoch sa navrhuje úprava znižovania spotreby jednorazových plastových výrobkov.

V § 75c sa navrhuje stanoviť zákaz uvádzať jednorazové plastové výrobky uvedené v prílohe č. 7a časti B zákona o odpadoch a výrobky z oxo-degradovateľných plastov na trh Slovenskej republiky.

V § 75d sa navrhuje stanoviť požiadavky na výrobok. Výrobca jednorazového plastového výrobku je povinný od 3. júla 2024 uvádzať na trh Slovenskej republiky nápojové obaly uvedené prílohe č. 7a časti C zákona o odpadoch za predpokladu, že uzávery alebo viečka vyrobené z plastu ostanú počas zamýšľaného používania výrobku pripevnené k nápojovým obalom.

Výrobca jednorazového plastového výrobku uvedeného v prílohe č. 7a časti F zákona o odpadoch je povinný:

  1. uvádzať na trh Slovenskej republiky nápojové fľaše vyrobené z PET s obsahom minimálne 25 % recyklovaných plastov z celkového množstva ním uvedených PET nápojových fliaš na území Slovenskej republiky,
  2. uvádzať na trh Slovenskej republiky nápojové fľaše s obsahom minimálne 30 % recyklovaných plastov z celkového množstva ním uvedených plastových nápojových fliaš na území Slovenskej republiky.

V § 75e sa navrhuje ustanoviť požiadavky na označovanie. Výrobca jednorazového plastového výrobku uvedeného v prílohe č. 7a časti D zákona o odpadoch pred uvedením daného výrobku na trh Slovenskej republiky je povinný tento výrobok označiť informáciou pre spotrebiteľov o:

  1. najvhodnejších spôsoboch nakladania s výrobkom, keď sa stane odpadom v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva,
  2. prítomnosti plastov vo výrobku a jeho negatívnych vplyvoch na životné prostredie, keď sa daný výrobok stane odpadom.

V § 75f sa navrhuje rozšírená zodpovednosť výrobcu osobitného výrobku z plastu -

- výrobca jednorazového plastového výrobku uvedeného v prílohe č. 7a časti E zákona o odpadoch je okrem povinností podľa § 27 a § 52 zákona o odpadoch povinný znášať náklady:

  1. na opatrenia na zvyšovanie informovanosti o svojich výrobkoch uvádzaných na trh Slovenskej republiky,
  2. spojené so zberom, prepravou, zhodnotením, recykláciou, spracovaním a zneškodnením odpadu z výrobkov,
  3. spojené s vyčistením prostredia znečisteného odpadom z