dnes je 8.12.2021

Input:

Nové povinnosti prevádzkovateľa skládky odpadov od 1. 11. 2021

11.11.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2021.11.1.2 Nové povinnosti prevádzkovateľa skládky odpadov od 1. 11. 2021

Ing. Juraj Poništ

Od 1. 11. 2021 nadobudla účinnosť novela 372/2021 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Zmeny sa od 1. 11. 2021 dotknú aj povinností prevádzkovateľa skládky odpadov.

Prevádzkovateľ skládky odpadov je povinný:

V § 19 ods. 1 písm. g) znie (podľa novely):

„g) vykonávať monitorovanie počas prevádzkovania skládky a po jej uzavretí, uchovávať záznamy z tohto monitoringu a každoročne do 28. februára nasledujúceho roku ohlasovať výsledky monitoringu za predchádzajúci kalendárny rok príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva,”.

V pôvodnom znení zákona bol prevádzkovateľ skládky odpadov povinný:

,,g) uchovávať záznamy z monitoringu