dnes je 23.5.2024

Input:

Novela zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov od 1. mája 2023

8.3.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

V Zbierke zákonov SR bol publikovaný zákon č. 74/2023, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov od 1. mája 2023.

Čo sa predmetnou novelou zákona o vodách mení?

Novela zákona mení niektoré postupy týkajúce sa prípravy, povoľovania a realizácií opatrení revitalizácie vodných tokov.

Obsahom novely zákona o vodách s účinnosťou od 1. mája 2023 je okrem vyjasnenia a zadefinovania niektorých pojmov aj:

-           zjednodušenie povoľovacích procesov, ktoré sú v gescii štátnej vodnej správy,

-           vykonávanie opatrení, ktorými sa realizujú revitalizácie, definované ako