dnes je 25.6.2021

Input:

Novela zákona o odpadoch od 1. januára 2023 - zákon č. 216/2021 Z. z.

3.6.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

17.53 Novela zákona o odpadoch od 1. januára 2023 – zákon č. 216/2021 Z. z.

doc. JUDr. Boris Balog, PhD.

Novela zákona o odpadoch v zákone č. 216/2021 Z. z. sa týka zmeny § 16 ods. 10 písm. a) a b) zákona o odpadoch.

Novela zákona o odpadoch vykonaná zákonom č. 460/2019 Z. z. doplnila do ustanovenia § 16 upravujúceho zber odpadu a výkup odpadu odsek 10, ktorý upravuje povinnosti pri vykonávaní zberu zmesového odpadu alebo triedeného zberu komunálnych odpadov z obalov a komunálnych odpadov z neobalových výrobkov v obci.

Zákon v roku 2019 v § 16 ods. 10 stanovil povinnosti:

a) zabezpečiť vybavenie zberných vozidiel vážiacim systémom zaradeným do skupiny určených meradiel a spĺňajúcim požiadavky na určené meradlo,

b) ohlasovať príslušnej obci množstvá vyzbieraného zmesového odpadu a vyzbieraných komunálnych odpadov z obalov a komunálnych odpadov z neobalových výrobkov v obci, na území ktorej vznikli tieto odpady, do 15 dní od skončenia mesiaca, v ktorom bol zber uskutočnený.

Účinnosť tejto úpravy je 1. januára 2023, čím bol vytvorený priestor na zabezpečenie splnenia tejto povinnosti a prípravu subjektov pri vykonávaní zberu zmesového odpadu alebo triedeného zberu komunálnych odpadov z obalov a komunálnych odpadov z neobalových výrobkov na plnenie týchto nových povinností.

Tým, že účinnosť tohto ustanovenia ešte nenastala, bolo ho možné zmeniť, resp. upravovať.

Skupina poslancov Národnej rady SR navrhla úpravu/zmenu § 16 ods. 10 písm. a) zákona o odpadoch v tom, že povinnosť v písmene a), teda povinnosť zabezpečiť vybavenie zberných vozidiel vážiacim systémom zaradeným do skupiny určených meradiel a spĺňajúcim požiadavky na určené meradlo nie je automatická zo zákona, ale platí len v prípade, ak o to požiada obec, v ktorej sa vykonáva zber zmesového odpadu alebo triedený zber komunálnych odpadov z obalov a komunálnych odpadov z neobalových výrobkov. Ak obec o takéto vybavenie zberných vozidiel nepožiada, nebude potrebné túto povinnosť zabezpečiť. Zákon súčasne doplnil aj možnosť použiť iný preukázateľný spôsob váženia odpadov, ktorý ustanoví vyhláška MŽP SR.

Po prerokovaní návrhu bolo schválené také znenie § 16 ods. 10