dnes je 5.6.2020

Input:

Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním

23.12.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.6.4 Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním

doc. JUDr. Boris Balog, PhD.

Spôsob vypĺňania tlačiva OHLÁSENIE O VZNIKU ODPADU A NAKLADANÍ S NÍM

V tomto tlačive sa uvádzajú sumárne údaje o vzniku odpadu a spôsobe nakladania s ním uvedené v tlačive EVIDENČNÝ LIST ODPADU za uplynulý rok podľa jednotlivých druhov alebo poddruhov odpadu.

Ak ide o prevzatie odpadu, jedna kolónka tlačiva OHLÁSENIE O VZNIKU ODPADU A NAKLADANÍ S NÍM sa vytvorí sčítaním všetkých údajov o množstvách odpadu v tlačive EVIDENČNÝ LIST ODPADU, ktorý má zhodný kód odpadu a kód nakladania.

Ak ide o odovzdanie odpadu, jedna kolónka tlačiva OHLÁSENIE O VZNIKU ODPADU A NAKLADANÍ S NÍM sa vytvorí sčítaním všetkých údajov o množstvách odpadu v tlačive EVIDENČNÝ LIST ODPADU, ktorý má zhodný kód odpadu, kód nakladania a zhodnú organizáciu.

Ak organizácia podávajúca ohlásenie vykonáva viac činností, podáva ohlásenie za každú činnosť na samostatnom tlačive.

Typ dokladu – podľa spôsobu činnosti:

P Pôvodca odpadu je každý pôvodný pôvodca, ktorého činnosťou odpad vzniká, alebo ten, kto vykonáva úpravu, zmiešavanie alebo iné úkony s odpadmi, ak ich výsledkom je zmena povahy alebo zloženia týchto odpadov.

M Držiteľ odpadu je pôvodca odpadu alebo osoba, ktorá má odpad v držbe.

Uvedie sa len vtedy, ak sa nedá použiť iný kód (napríklad servisné práce, prekládková stanica, skladovanie výkopovej zeminy).

V Zber odpadu je zhromažďovanie odpadu od inej osoby vrátane jeho predbežného triedenia a dočasného uloženia odpadu na účely prepravy do zariadenia na spracovanie odpadov.

Uvedie sa aj vtedy, ak ide o registráciu vydanú pre zber odpadov.

R Zhodnocovanie odpadu je činnosť, ktorej hlavným výsledkom je prospešné využitie odpadu na účel nahradiť iné materiály vo výrobnej činnosti alebo v širšom hospodárstve, alebo zabezpečenie pripravenosti odpadu na plnenie tejto funkcie; uvedené v tabuľke 5.

D Zneškodňovanie odpadu je činnosť, ktorá nie je zhodnocovaním, a to aj vtedy, ak je druhotným výsledkom činnosti spätné získanie látok alebo energie; uvedené v tabuľke 6.

O Obchodník je podnikateľ, ktorý pri kúpe a následnom predaji odpadu koná vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť vrátane takých obchodníkov, ktorí tento odpad nemajú fyzicky v držbe.

S Sprostredkovateľ je podnikateľ, ktorý organizuje zhodnocovanie odpadu alebo zneškodňovanie odpadu v mene iných osôb vrátane takých sprostredkovateľov, ktorí tento odpad nemajú fyzicky v držbe.

Rok – uvedie sa rok, za ktorý sa podáva ohlásenie.

Evidenčné číslo – pridelí a vyplní príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva.

Dátum doručenia – uvedie sa dátum doručenia tlačiva na príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva.

Doklad za úrad overil – uvedie sa pracovník príslušného orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva, ktorý skontroloval úplnosť vyplnenia tlačiva.

ORGANIZÁCIA

IČO – uvedie sa identifikačné číslo organizácie; ak má organizácia identifikačné číslo menšie ako osemmiestne, zľava sa doplnia nuly na celkový počet ôsmich miest.

Obchodné meno – uvedie sa obchodné meno organizácie (právnickej osoby alebo fyzickej osoby-podnikateľa) tak, ako je zapísaná v príslušnom registri.

Ulica, obec, PSČ – uvedie sa presná a úplná adresa sídla organizácie.

Štatutárny orgán – uvedie sa meno, priezvisko, telefón, fax, e-mail, adresa webového sídla, člena štatutárneho orgánu oprávneného konať v mene spoločnosti alebo osoby splnomocnenej štatutárnym orgánom. Ak sú viacerí členovia štatutárneho orgánu oprávnení konať v mene spoločnosti spoločne, v prílohe sa uvedie ich meno, priezvisko, dátum a podpis.

Dátum – uvedie sa dátum podpísania tlačiva.

PREVÁDZKAREŇ/ZÁVOD

Nasledujúca časť týkajúca sa samostatnej prevádzkarne6a)/závodu sa vypĺňa, ak nie je totožná s organizáciou. Ak sa evidencia odpadu vedie za každú prevádzkareň, ak ide o prekládkovú stanicu, o skladovanie výkopovej

zeminy alebo o mobilný zber, táto položka sa vypĺňa v súlade s položkou Prevádzkareň/Závod v Evidenčnom

liste odpadu.

Ak sa evidencia odpadu vedie za každé miesto vzniku odpadu v súlade s vydaným súhlasom alebo len za každé miesto vzniku, ohlásenie sa vypĺňa sumárne za všetky miesta vzniku v príslušnom okrese a v položke Prevádzkareň/Závod sa uvedie názov príslušného okresu a položku Adresa (Ulica, obec, PSČ) nie je potrebné vyplniť.

Názov – uvedie sa, ak je zavedený vnútri organizácie.

Ulica, obec, PSČ – uvedie sa presná a úplná adresa prevádzkarne.

Zodpovedná osoba – uvedie sa poverená osoba, ktorá je zodpovedná za nakladanie s odpadmi, jej telefón, fax, e-mail, adresa webového sídla.

Dátum – uvedie sa dátum podpísania tlačiva.

OPIS ZARIADENIA NA ZHODNOCOVANIE/ZNEŠKODŇOVANIE ODPADOV – vyplní iba zariadenie

na zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov.

Prevádzkovateľ zariadenia na zhodnocovanie/zneškodňovanie odpadov vypĺňa samostatné tlačivo za každý kód nakladania uvedený v tabuľkách 5 a 6 okrem kódov nakladania R 13 a D 15.

Číslo rozhodnutia – uvedie sa číslo rozhodnutia na prevádzkovanie danej činnosti vydaného príslušným orgánom štátnej správy odpadového hospodárstva.

Kód nakladania – uvedie sa kód podľa tabuliek 5 a 6.

Názov technológie – uvedie sa stručný názov technológie.

Rok začatia prevádzky – uvedie sa rok začatia prevádzky.

Kapacita zariadenia – uvedie sa kapacita zariadenia v príslušných meracích jednotkách povolená v súhlase orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva.

Hmotnosť odpadu – uvedie sa celková hmotnosť odpadov zhodnocovaných/zneškodňovaných v tonách za rok, za ktorý sú údaje spracované.

Por. číslo (1) – uvedie sa poradové číslo záznamu.

Kód odpadu podľa Katalógu odpadov (2) – uvedie sa kód odpadu podľa Katalógu odpadov. Názov odpadu podľa Katalógu odpadov (3) – uvedie sa názov odpadu podľa Katalógu odpadov. Kateg. odpadu (4) – uvedie sa kategória odpadu podľa Katalógu odpadov.

Y-kód (5) – pri nebezpečnom odpade sa uvedie Y-kód podľa tabuliek 1, 2 a 3. Ak je možné priradiť viac kódov, priradí sa kód len tej zložky z tabuľky 2, ktorá je najnebezpečnejšia z hľadiska vplyvu na zdravie ľudí a životné prostredie.

Tabuľka 1

Kód  Skupiny odpadov  
Y1    klinické odpady z nemocníc, zdravotníckych stredísk a zariadení    
Y2    odpady z výroby a prípravy farmaceutických výrobkov    
Y3    odpadové farmaceutické látky, drogy a lieky    
Y4    odpady z výroby, prípravy a použitia pesticídov a fytofarmák    
Y5    odpady z výroby, prípravy a použitia chemických prostriedkov na ochranu dreva    
Y6    odpady z výroby, prípravy a použitia organických rozpúšťadiel    
Y7    odpady z tepelného spracovania a temperovacích operácií s obsahom kyanidov    
Y8    odpadové minerálne oleje nevhodné na používanie podľa pôvodného určenia    
Y9    odpady typu olej vo vode, uhľovodíky vo vode, emulzie    
Y10    odpadové látky a predmety obsahujúce polychlórované bifenyly (PCB) a/alebo polychlórované terfenyly (PCT) a/alebo polybrómované bifenyly (PBB) alebo nimi znečistené    
Y11    odpadové dechtové zvyšky vznikajúce pri čistení, destilácii a pyrolytickom spracovávaní    
Y12    odpady z výroby, prípravy a použitia atramentov, farbív, pigmentov, farieb, lakov a náterov    
Y13    odpady z výroby, prípravy a použitia živíc, latexov, zmäkčovadiel, glejov a lepidiel    
Y14    odpadové chemické látky vznikajúce pri výskume a vývoji alebo výučbe, ktoré nie sú zatiaľ určené a/alebo sú nové a ich účinky na človeka alebo životné prostredie nie sú známe    
Y15    látky výbušnej povahy, ktoré nepodliehajú iným právnym predpisom    
Y16    látky z výroby, prípravy a použitia fotochemikálií a fotografických materiálov    
Y17    odpady vznikajúce pri povrchovej úprave kovov a plastických materiálov    
Y18    zvyšky vznikajúce pri priemyselnom zneškodňovaní odpadov    

Tabuľka 2

Kód  Škodliviny  
Y19    karbonyly kovov    
Y20    berýlium, zlúčeniny berýlia    
Y21    zlúčeniny šesťmocného chrómu    
Y22    zlúčeniny medi    
Y23    zlúčeniny zinku    
Y24    arzén, zlúčeniny arzénu    
Y25    selén, zlúčeniny selénu    
Y26    kadmium, zlúčeniny kadmia    
Y27    antimón, zlúčeniny antimónu    
Y28    telúr, zlúčeniny telúru    
Y29    ortuť, zlúčeniny ortuti    
Y30    tálium, zlúčeniny tália    
Y31    olovo, zlúčeniny olova    
Y32    anorganické zlúčeniny fluóru okrem fluoridu vápenatého    
Y33    anorganické kyanidy    
Y34    roztoky kyselín a kyseliny v tuhej forme    
Y35    roztoky zásad a zásady v tuhej forme    
Y36    azbest (prach a vlákna)    
Y37    organické zlúčeniny fosforu    
Y38    organické kyanidy    
Y39    fenoly, zlúčeniny fenolov vrátane chlórovaných fenolov    
Y40    étery    
Y41    halogénované organické rozpúšťadlá    
Y42    organické rozpúšťadlá okrem halogénovaných rozpúšťadiel    
Y43    všetky materiály obsahujúce polychlórovaný dibenzofurán    
Y44    všetky materiály obsahujúce polychlórovaný dibenzo-p-dioxín    
Y45    organohalogénové zlúčeniny iné ako látky uvedené v tejto tabuľke (napr. Y39, Y41, Y42, Y43, Y44)    

Tabuľka 3

Kód  Skupiny odpadov vyžadujúce osobitnú pozornosť  
Y46    odpady z domácností    
Y47    zvyšky vznikajúce pri spaľovaní domového odpadu    

Hmotnosť odpadu (6) – uvedie sa:

  • ak ide o vznik/prevzatie odpadu, súhrnné množstvo vzniknutých/prevzatých odpadov, ktoré majú zhodný kód odpadu a kód nakladania,

  • ak ide o odovzdanie odpadu, súhrnné množstvo odovzdaných odpadov, ktoré majú zhodný kód odpadu, kód nakladania a organizáciu.

Ak ide o zneškodňovanie použitých polychlórovaných bifenylov, v stĺpci 6 sa uvedie aj údaj o obsahu polychlórovaných bifenylov v nich obsiahnutých.

Ak ide o obec, k hmotnosti odpadu v tomto stĺpci sa pripočíta hmotnosť odpadu, ktorá bola obci oznámená podľa § 10 (príloha č. 11) tejto vyhlášky a uvedie sa sumárna hmotnosť.

Kód (7) – uvedie sa:

  • ak ide o vznik odpadu, kód nakladania podľa tabuľky 4,

  • ak ide o prevzatie odpadu, kód nakladania s odpadom v organizácii, ktorá podáva ohlásenie, a to podľa tabuliek 4, 5 a 6,

  • ak ide o odovzdanie odpadu, kód nakladania podľa tabuliek 4, 5 a 6, a to vo väzbe na organizáciu uvedenú v stĺpci 8. Na tento kód nakladania sa vzťahuje príslušná hmotnosť odpadu uvedená v stĺpci 6.

Ak odpad, ktorý vznikol v období, za ktoré sa podáva Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním alebo s ktorým držiteľ odpadu prvýkrát nakladal v príslušnom období a nebol v tomto období odovzdaný inému držiteľovi odpadu, uvedie sa v stĺpci 7 kód „Z“ (zhromažďovanie), ak ide o zariadenie na zhodnocovanie a zariadenie na zneškodňovanie, kódy R 13 alebo D 15 a v stĺpci 6 príslušná hmotnosť odpadu a zároveň sa v stĺpci 9 uvedie skratka „ZO“ (zostatok z roka, za ktorý sa podáva ohlásenie).

Ak odpad vznikol pred príslušným obdobím, za ktoré sa podáva Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním a nebol v tomto období odovzdaný inému držiteľovi odpadu, uvedie sa v stĺpci 7 kód „Z“ (zhromažďovanie), v stĺpci 6 príslušná hmotnosť odpadu a zároveň sa v stĺpci 9 uvedie skratka „ZPR“ (z predchádzajúceho kalendárneho roka, ktorý predchádza obdobiu, za ktoré sa podáva ohlásenie).

Tabuľka 4

Kód  Iné nakladanie s odpadom  
Z    Zhromažďovanie odpadov je dočasné uloženie odpadov pred ďalším nakladaním s ním    
DO    Odovzdanie odpadu na využitie v domácnosti    
PO    Príprava na opätovné použitie    
V    Zber    
TU    Využitie odpadu na úpravu terénu    
OO    Prijatie/Odovzdanie obchodníkovi    
OS    Prijatie/Odovzdanie sprostredkovateľovi    
SVZ    Dočasné uloženie výkopovej zeminy    
PS    Dočasné uloženie odpadu v prekládkovej stanici komunálneho odpadu    

Tabuľka 5

Kód  Zhodnocovanie odpadov  
R1    Využitie najmä ako palivo alebo na získavanie energie iným spôsobom    
R2    Spätné získavanie alebo regenerácia rozpúšťadiel    
R3    Recyklácia alebo spätné získavanie organických látok, ktoré sa nepoužívajú ako rozpúšťadlá (vrátane kompostovania a iných biologických transformačných procesov) (*)    
R4    Recyklácia alebo spätné získavanie kovov a kovových zlúčenín    
R5    Recyklácia alebo spätné získavanie iných anorganických materiálov (**)    
R6    Regenerácia kyselín a zásad    
R7    Spätné získavanie komponentov používaných pri odstraňovaní znečistenia    
R8    Spätné získavanie komponentov z katalyzátorov    
R9    Prečisťovanie oleja alebo jeho iné opätovné použitie    
R10    Úprava pôdy na účel dosiahnutia prínosov pre poľnohospodárstvo alebo na zlepšenie životného prostredia    
R11    Využitie odpadov vzniknutých pri činnostiach R1 až R10    
R12    Úprava odpadov určených na spracovanie niektorou z činností R1 až R11 (***)    
R13    Skladovanie odpadov pred použitím niektorej z činností R1 až R12 (okrem dočasného uloženia pred zberom na mieste vzniku) (****)    

(*) Patrí sem aj splyňovanie a pyrolýza využívajúce zložky ako chemické látky.

(**) Patrí sem aj čistenie pôdy, ktorého výsledkom je jej obnova, a recyklácia anorganických stavebných materiálov.

(***) Ak neexistuje iný vhodný R-kód, môžu sem patriť predbežné činnosti pred zhodnocovaním vrátane predbežnej

úpravy, okrem iného napríklad – rozoberanie, triedenie, drvenie, stláčanie, peletizácia, sušenie, šrotovanie, kondicionovanie, opätovné balenie, triedenie, miešanie a zmiešavanie pred podrobením sa ktorejkoľvek z činností R1 až R11.

(****) Dočasné uskladnenie je dočasné uloženie podľa § 3 ods. 5 zákona.

Tabuľka 6

Kód  Zneškodňovanie odpadov  
D1    Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme (napríklad skládka odpadov)    
D2    Úprava pôdnymi procesmi (napríklad biodegradácia kvapalných alebo kalových odpadov v pôde)    
D3    Hĺbková injektáž (napríklad injektáž čerpateľných odpadov do vrtov, soľných baní alebo prirodzených úložísk atď.)    
D4    Ukladanie do povrchových nádrží (napríklad umiestnenie kvapalných alebo kalových odpadov do jám, odkalísk atď.)