dnes je 17.4.2021

Input:

Oprávnené a odborne spôsobilé osoby

12.2.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.11.4 Oprávnené a odborne spôsobilé osoby

doc. JUDr. Boris Balog, PhD.

Odborne spôsobilou osobou môže byť len fyzická osoba.

Odborne spôsobilá osoba na autorizovanú činnosť zodpovedá za odborné prevádzkovanie činnosti, na ktorú bola udelená autorizácia.

Za odborne spôsobilú osobu možno ustanoviť fyzickú osobu, ktorá:

  • je bezúhonná; bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov,

  • má vysokoškolské vzdelanie technického alebo prírodovedného smeru a najmenej tri roky praxe v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom alebo má vysokoškolské vzdelanie iného ako technického alebo prírodovedného smeru alebo stredoškolské vzdelanie technického smeru ukončené maturitou a najmenej päť rokov praxe v oblasti nakladania s