dnes je 14.7.2020

Input:

Povinnosti výrobcu elektrozariadení

11.12.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.4.1.1 Povinnosti výrobcu elektrozariadení

Ing. Elena Bodíková, Mgr. Mária Sadloňová a Mag. Annamária Tóthová, Dvořák Hager and Partners, advokátska kancelária, s.r.o., doc. JUDr. Boris Balog, PhD.

Výrobca elektrozariadení je hlavnou zodpovednou osobou za zabezpečenie uplatňovania osobitných požiadaviek, ktoré zákon o odpadoch ustanovil vo vzťahu k elektrozariadeniam a elektroodpadom.

Povinnosti výrobcu elektrozariadenia ustanovuje § 34 zákona o odpadoch. Výrobca elektrozariadení ako výrobca vyhradeného výrobku je povinný plniť povinnosti vyplývajúce z rozšírenej zodpovednosti výrobcov podľa § 27 ods. 4zákona o odpadoch a zároveň si plniť povinnosti podľa § 34 zákona o odpadoch.

V zmysle § 27 ods. 4 zákona o odpadoch má výrobca predovšetkým tieto povinnosti:

  • zaregistrovať sa v Registri výrobcov a oznamovať zmeny – pozri nižšie

  • ustanoviť splnomocneného zástupcu – jedná sa o povinnosť, ktorá platí pre zahraničných výrobcov bez sídla a miesta podnikania v SR a je upravená v § 27 ods. 18-20 zákona o odpadoch. Na základe písomného splnomocnenia vstúpi splnomocnenec do všetkých práv a povinností výrobcu obalov vyplývajúcich zo zákona o odpadoch. Platnosť splnomocnenia je najmenej 1 rok. Výrobcovia zapísaní v registri podľa doterajšieho zákona o odpadoch musia ustanoviť a oznámiť splnomocneného zástupcu MŽP najneskôr do 30.6.2016. Výrobcovia, ktorí sa ešte len do 31.1.2016 majú zapísať do registra, musia najneskôr k tomuto dňu mať ustanoveného splnomocneného zástupcu, ktorý za nich registráciu vykoná.

  • zabezpečiť plnenie cieľov a limitov ustanovených v prílohe č. 3 zákona o odpadoch. Dôležité je, že aj v prípade, ak si výrobca plní svoje povinnosti kolektívne prostredníctvom organizácie zodpovednosti výrobcov, za splnenie cieľov a limitov zodpovedá sám.

  • viesť a uchovávať evidenciu – pozri nižšie

  • vypočítať si svoj zberový podiel a trhový podiel, na základe údajov, ktoré zverejní ministerstvo na svojom webovom sídle každoročne do 15. júla,

  • znášať všetky finančné náklady spojené so zberom, prepravou, prípravou na opätovné použitie, zhodnotením, recykláciou, spracovaním a zneškodnením oddelene vyzbieraného odpadu patriaceho do vyhradeného prúdu odpadu.

Výrobca elektrozariadení je v súlade s § 34 zákona o odpadoch povinný plniť aj nasledujúce povinnosti:

a. zabezpečiť, aby elektrozariadenie bolo vyrobené a navrhnuté v súlade s osobitným predpisom, ktorým je napr. rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 768/2008/ES z 9. júla 2008 o spoločnom rámci na uvádzanie výrobkov na trh a o zrušení rozhodnutia 93/465/EHS tak, aby sa uľahčila demontáž a zhodnotenie, najmä opätovné použitie a recyklácia elektroodpadu; nesmie použiť špecifické konštrukčné prvky alebo výrobné postupy, ktoré by bránili opätovnému použitiu elektroodpadu, ak takéto špecifické konštrukčné prvky alebo výrobné postupy neposkytujú dôležité výhody vo vzťahu k ochrane životného prostredia alebo k požiadavkám na zaistenie bezpečnosti a zdravia,

b. označiť elektrozariadenie pri jeho uvedení na trh ochrannou známkou alebo označením, ktoré výrobca používa na svoju identifikáciu, a časovým údajom, že elektrozariadenie bolo uvedené na trh po 13. auguste 2005; povinnosť označiť elektrozariadenie časovým údajom možno splniť aj označením elektrozariadenia grafickým symbolom podľa písmena c),

c. uvádzať na trh elektrozariadenie označené grafickým symbolom

d. pri predaji elektrozariadenia uvádzať na jeho obale alebo etikete alebo na daňovom či inom obdobnom doklade vyhotovenom pri jeho predaji výšku recyklačného poplatku určeného na úhradu nákladov na zber, prepravu a spracovanie elektroodpadu z domácností pochádzajúceho z týchto elektrozariadení; výška recyklačného poplatku nesmie presiahnuť najlepší odhad skutočných nákladov a príjem z recyklačného poplatku nesmie výrobca elektrozariadenia použiť v rozpore s jeho účelom

e. zabezpečiť zber elektroodpadu najmenej vo výške svojho zberového podielu na celom území Slovenskej republiky nasledujúcimi formami:

1. ak ide o elektroodpad z domácností,

1.1 spätným zberom elektroodpadu,

1.2 oddeleným zberom z komunálnych odpadov v obciach,

1.3 oddeleným zberom prostredníctvom podnikateľa oprávneného na zber elektroodpadu, s ktorým má uzavretý zmluvný vzťah, a to najmenej na jednom mieste v každom okrese,

1.4 zberom na zbernom mieste elektroodpadu,

2. ak ide o elektroodpad iný ako z domácností,

2.1 výrobcom elektrozariadenia dodávajúceho elektrozariadenie nahrádzajúce odovzdávaný historický elektroodpad, ak nie je v tomto oddiele ustanovené inak (§ 36 ods. 2),

2.2 oddeleným zberom prostredníctvom podnikateľa oprávneného na zber elektroodpadu, s ktorým má uzavretý zmluvný vzťah, a to najmenej na jednom mieste v každom okrese,

f. zabezpečiť prednostné opätovné použitie vyzbieraného elektroodpadu prostredníctvom jeho prípravy na opätovné použitie elektroodpadu,

g. zabezpečiť odovzdanie vyzbieraného elektroodpadu, ktorý nie je vhodný na prípravu na opätovné použitie na spracovanie podľa tohto zákona,

h. zabezpečiť, aby sa zber, spracovanie a recyklácia elektroodpadov vykonávala s použitím najlepších dostupných techník z hľadiska ochrany zdravia a životného prostredia,

i. zabezpečiť v rozsahu podľa prílohy č. 3 zákona o odpadoch kompletné spracovanie elektroodpadu vrátane zabezpečenia opätovného použitia častí elektroodpadu vhodných na opätovné použitie, zhodnotenia odpadov zo spracovania elektroodpadu najmä recykláciou a zneškodnenia nevyužiteľných zvyškov,

j. zabezpečiť plynulú nadväznosť výkonu jednotlivých foriem zberu, prepravy, odovzdania spracovateľovi elektroodpadu a spracovania elektroodpadu,

k. plniť povinnosti podľa písmen b) až g) tak, aby nedochádzalo k sťaženiu opätovného použitia alebo recyklácie elektroodpadu a bola podporená príprava na opätovné použitie, recyklácia komponentov alebo elektroodpadu ako celku a izolácia nebezpečných látok, a ak je to možné, zabezpečiť oddelenie elektroodpadu vhodného na prípravu na opätovné použitie od ostatného elektroodpadu pred jeho ďalšou prepravou,

l. zabezpečiť bezplatné poskytnutie informácií o príprave na opätovné použitie a správne a environmentálne šetrné spracovanie elektroodpadu vrátane údržby, modernizácie, renovácie a recyklácie, informácie o súčiastkach a materiáloch, ktoré sa v elektrozariadeniach nachádzajú a informácie o umiestnení nebezpečných látok a zmesí v elektrozariadeniach pre každý typ nového elektrozariadenia, ktoré prvýkrát uviedol na trh, najneskôr do jedného roku od uvedenia elektorozariadenia na trh všetkým spracovateľom elektroodpadov s vydanou autorizáciou podľa § 89 ods. 1 písm. a) bodov 4 až 6; tieto informácie poskytnú výrobcovia príslušným subjektom vo forme manuálu alebo prostredníctvom elektronických médií.

Vyššie uvedené povinnosti výrobcu elektrozariadení sa nevzťahujú na diaľkového výrobcu elektrozariadení, pre ktorého taktiež neplatia povinnosti uvedené v § 27 ods. 4 písm. b) a