dnes je 29.7.2021

Input:

Prechodné ustanovenia k novele zákona o odpadoch č. 285/2020 Z. z.

13.11.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2020.11.1.5 Prechodné ustanovenia k novele zákona o odpadoch č. 285/2020 Z. z.

Ing. Juraj Poništ

Súčasťou novely zákona o odpadoch č. 285/2020 Z. z. sú aj prechodné ustanovenia, zakotvené v § 135ec. Tieto ustanovenia sa viažu k úpravám účinným od dňa vyhlásenia novely, čiže 14. 10. 2020.

Konkrétne ide o tieto štyri ustanovenia:

(1) Ministerstvo zverejní na svojom webovom sídle údaje potrebné pre výpočet trhového podielu organizácie zodpovednosti výrobcov pre obaly podľa § 52 ods. 34 pre kalendárny rok 2021 do 30. novembra 2020.

(2) Výrobca obalov a výrobca neobalových výrobkov sú povinní uzatvoriť nový zmluvný vzťah s organizáciou zodpovednosti výrobcov pre obaly podľa § 27 ods. 25 v roku 2020 do 20. novembra 2020.

(3) Organizácia zodpovednosti výrobcov pre obaly je povinná doručiť ministerstvu a koordinačnému centru pre prúd odpadov z obalov a z neobalových výrobkov údaje potrebné pre výpočet jej trhového podielu podľa § 59 ods. 1 písm. h) za obdobie január až september 2020 a za obdobie október až december 2019 do 20. novembra 2020.

(4) Organizácia zodpovednosti výrobcov pre obaly je povinná zosúladiť zmluvy podľa § 59 ods. 2 a 4 s § 28 ods. 4 písm. b) a § 59 ods. 1 písm. f) a g) do 31. decembra 2020.

V odsekoch 1 až 3 sú ustanovené termíny plnenia povinností pre ministerstvo, výrobcu obalov a výrobcu neobalových výrobkov a organizáciu zodpovednosti výrobcov pre obaly tak, aby už v roku 2021 bolo možné do istej miery stabilizovať systém nakladania s odpadmi z obalov a odpadmi z neobalových výrobkov. Odsek 2 slúži taktiež na stabilizáciu systému nakladania s odpadmi.

OZV je povinná zosúladiť zmluvy podľa nasledovných bodov:

  1. Organizácia zodpovednosti výrobcov pre obaly, prevádzkujúca systém združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov, oddelene vyzbieraných z komunálnych odpadov, môže takú činnosť zabezpečovať v obci len na základe zmluvy s obcou.
  2. Zmluva medzi organizáciou zodpovednosti výrobcov pre obaly a tým, kto vykonáva triedený zber odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov v obci, sa uzatvára v rozsahu výšky nákladov dohodnutých v zmluve.
  3. Organizácia zodpovednosti výrobcov je povinná