dnes je 29.7.2021

Input:

Prehľad povinností a sankcií podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch

22.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.15.1 Prehľad povinností a sankcií podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch

JUDr. Božena Gašparíkova, CSc., Ing. Monika Offertálerová, doc. JUDr. Boris Balog, PhD.

- zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

- vyhláška č. 371/2015 Z. z., vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch,

- vyhláška č. 366/2015 Z. z., vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti,

- oznámenie č. 368/2015 Z. z., oznámenie Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o vydaní výnosu o jednotných metódach analytickej kontroly odpadov.

Pokuty za správne delikty

Pokuty za správne delikty podľa zákona o odpadoch možno rozdeliť z hľadiska ich výšky na 6 skupín ( § 117):

1. od 500,- € do 50.000,- € ,

2. od 800,- € do 80.000,- € ,

3. od 1.200,- € do 120.000,- € ,

4. od 1.500, € do 200.000,- € ,

5. od 2.000,- € do 250.000,- € ,

6. od 4.000,- € do 350.000,- € .

Uvedené pokuty môže uložiť príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva iba právnickej osobe alebo fyzickej osobe – podnikateľovi. Keď inšpekcia zistí porušenie zákona o odpadoch, musí pokutu uložiť.

Povinnosť  Popis  Sankcia  
Dodržiavanie hierarchie odpadového hospodárstva podľa § 6 ods. 6 až 9zákona o odpadoch. Pôvodca odpadu je povinný dodržiavať následnú hierarchiu pri nakladaní s odpadom: - predchádzať vzniku odpadu zo svojej činnosti a obmedzovať jeho množstvo a nebezpečné vlastnosti, - materiály a výrobky je potrebné využívať opätovným použitím,- zhodnocovať odpad recykláciou, - využívať ho ako zdroj energie.  Uvedené ustanovenia bližšie popisujú spôsob, ako postupovať v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva.  Pokuta od 800,- € do 80.000,- € za každé ustanovenie samostatne  
§ 6 ods. 10 zákona o odpadoch. Zneškodňovať odpad je možné spôsobom, ktorý neohrozuje zdravie ľudí a nepoškodzuje životné prostredie, ak nie je možné a účelné predchádzať jeho vzniku alebo nie je možný a účelný postup podľa § 6 ods. 7 až 9 zákona o odpadoch.  Uvedené všeobecné pravidlo zodpovedá skutočnosti, že zneškodnenie odpadu je posledným stupňom v hierarchii odpadového hospodárstva. Účelnosť zhodnotenia sa doposiaľ posudzovala v súvislosti s nákladmi a ich pomerom/nepomerom ku nákladom za zneškodnenie.  Pokuta od 1.200,- € do 120.000,- €   
§ 11 zákona o odpadoch. Držiteľ polychlórovaných bifenylov je povinný vypracovať program držiteľa polychlórovaných bifenylov; predložiť ho na schválenie príslušnému okresnému úradu; dodržiavať ho; a do štyroch mesiacov vypracovať a predložiť na schválenie nový program držiteľa polychlórovaných bifenylov, ak dôjde k zmene skutočností uvedených v programe.  Údaje, ktoré má program držiteľa polychlórovaných bifenylov obsahovať, sú upravené v § 4 zákona č. 371/2015 Z. z.vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky. Na nakladanie s polychlórovanými bifenylmi sa vzťahuje ustanovenie  §  79  zákona o odpadoch.  Pokuta od 800,- € do 80.000,- €   
§ 12 ods. 1 a 2 zákona o odpadoch. Každý je povinný nakladať s odpadmi alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade s týmto zákonom; ten, komu vyplývajú z rozhodnutia vydaného na základe tohto zákona povinnosti, je povinný nakladať s odpadmi alebo inak s nimi zaobchádzať aj v súlade s týmto rozhodnutím. Každý je povinný nakladať s odpadom alebo inak s ním zaobchádzať takým spôsobom, ktorý neohrozuje zdravie ľudí a nepoškodzuje životné prostredie, a to tak, aby nedochádzalo k:- riziku znečistenia vody, ovzdušia, pôdy, horninového prostredia a ohrozenia rastlín a živočíchov; - obťažovaniu okolia hlukom alebo zápachom; -nepriaznivému vplyvu na krajinu alebo miesta osobitného významu.  Ide o všeobecne formulovanú základnú povinnosť pri nakladaní s odpadmi, ktorá sa vzťahuje na každého, komu zo zákona o odpadoch vyplývajú povinnosti. Ak za porušenie konkrétnej povinnosti nie je výslovne ustanovená sankcia, využíva inšpekcia práve toto ustanovenie na uloženie pokuty.  Pokuta od 1.200,- € do 120.000,- €   
§ 13 písm. a) zákona o odpadoch. Je zakázané uložiť alebo ponechať odpad na inom mieste, ako na mieste na to určenom v súlade s týmto zákonom.  Miesto určené v súlade so zákonom o odpadoch môže byť napr. miesto, ktoré určí obec na ukladanie komunálneho odpadu vo všeobecne záväznom nariadení obce, ale aj miesto určené na oddelené ukladanie nebezpečných odpadov pri držiteľovi odpadu.  Pokuta od 4.000,- € do 350.000,- €   
§ 13 písm. b) zákona o odpadoch. Je zakázané zneškodniť odpad alebo zhodnotiť odpad inak ako v súlade s týmto zákonom.  Zneškodňovať a zhodnocovať odpad možno len spôsobmi, ktoré pre daný odpad ustanovuje zákon o odpadoch.  Pokuta od 4.000,- € do 350.000,- €   
§ 13 písm. c) zákona o odpadoch. Je zakázané zneškodniť odpad nasledovnými činnosťami: - ukladanie do povrchových nádrží (napr. umiestnenie kvapalných alebo kalových odpadov do jám, odkalísk atď.); - vypúšťanie a vhadzovanie do vodného recipienta okrem morí a oceánov;- vypúšťanie a vhadzovanie do morí a oceánov vrátane uloženia na morské dno.  Tento zákaz je ustanovený z dôvodu, že v Slovenskej republike nie sú vodné recipienty, do ktorých by bolo možné vypúšťať odpady bez následkov na životné prostredie. Zákaz sa dotýka niektorých čistiarní odpadových vôd, ktoré vypúšťajú kaly po čistení do vodných tokov.  Pokuta od 4.000,- € do 350.000,- €   
§ 13 písm. d) zákona o odpadoch. Je zakázané vykonávať bez súhlasu podľa § 97 ods. 1 zákona o odpadoch alebo v rozpore s ním činnosť, na ktorú sa súhlas vyžaduje. Z činností, na ktoré sa súhlas podľa § 97 ods. 1 zákona o odpadoch vyžaduje, sa v bežnej praxi firiem, ktoré nie sú výslovne zamerané na podnikanie s odpadmi, môžu vyskytovať najmä tieto: - nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrátane ich prepravy, ak nie je súčasťou súhlasu, a to v prípade, ak držiteľ odpadu alebo držiteľ odpadu ročne nakladá v súhrne s väčším množstvom ako 1 tona alebo ak prepravca prepravuje ročne väčšie množstvo ako 1 tona nebezpečných odpadov; - zhromažďovanie odpadov držiteľom odpadu bez predchádzajúceho triedenia, ak vzhľadom na následný spôsob ich zhodnocovania alebo zneškodňovania nie je triedenie a oddelené zhromažďovanie možné alebo účelné; - odovzdávanie odpadov vhodných na využitie v domácnosti.  Niektoré činnosti týkajúce sa nakladania s odpadom, ktoré môžu mať negatívny vplyv na životné prostredie, možno vykonať len, ak je vydaný osobitný súhlas, ktorý vydávajú orgány štátnej správy odpadového hospodárstva. Súhlas je rozhodnutím podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), ktoré spravidla obsahuje aj podmienky výkonu danej činnosti.  Pokuta od 4.000,- € do 350.000,- €   
§ 13 písm. e) zákona o odpadoch. Je zakázané zneškodňovať skládkovaním odpady, ktoré sú uvedené v § 13 písm. e) bod 1. až 8. zákona o odpadoch.  Rozsah odpadov, ktoré je zakázané skládkovať, sa postupne rozširuje. Okrem iných druhov sa nemôžu skládkovať už ani vytriedené biologicky rozložiteľné odpady a vytriedené zložky komunálnych odpadov ako obaly (papier, sklo...), elektrozariadenia...  Pokuta od 4.000,- € do 350.000,- €   
§ 13 písm. g) zákona o odpadoch. Je zakázané zneškodňovať spaľovaním:1. odpad, ktorý sa vyzbieral oddelene na účel prípravy na opätovné použitie alebo recyklácie, okrem odpadu, ktorý je nezhodnotiteľným zvyškom z týchto činností zhodnocovania takto oddelene vyzbieraného odpadu, ak nie je možný alebo účelný postup podľa § 6,2. biologicky rozložiteľný odpad okrem zneškodnenia odpadov, na ktorý bol vydaný súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. b),3. komunálny odpad okrem spaľovania odpadu v spaľovniach a zariadeniach na spoluspaľovanie odpadov.  Ide o nový zákaz, ktorý má slúžiť zníženiu zneškodňovania na voľnej ploche. Spaľovanie biologicky rozložiteľného odpadu je možné v súlade s príslušným súhlasom.  Pokuta od 4.000,- € do 350.000,- €   
§ 13 písm. h) zákona o odpadoch. Je zakázané spaľovať komunálny odpad na voľnom priestranstve a vo vykurovacích zariadeniach v domácnostiach.  Ide o nový zákaz spaľovania akéhokoľvek komunálneho odpadu (odpadu od občanov – papier, drevo ...) buď na voľnej ploche, alebo doma v pieckach.  Pokuta od 4.000,- € do 350.000,- €   
§ 14 ods. 1 písm. a) zákona o odpadoch. Držiteľ odpadu je povinný správne zaradiť odpad alebo zabezpečiť správnosť zaradenia odpadu podľa Katalógu odpadov.  Povinnosť zaraďovať odpady podľa Katalógu odpadov, teda podľa vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 365/2015 Z. z., sa týka nielen pôvodcu, ktorý tak musí urobiť ako prvý, ale vyžaduje sa od každého nasledujúceho držiteľa. Postup pri zaraďovaní odpadov je ustanovený v prílohe č. 1 predmetnej vyhlášky. Ak držiteľ nevie odpad jednoznačne zaradiť ani podľa uvedenej prílohy, požiada podľa § 107 písm. h) zákona o odpadoch o rozhodnutie Okresný úrad v sídle kraja, ktorý rozhodne o zaradení odpadu v správnom konaní podľa zákona č. 71/1967 Zb. Pokuta od 500,- € do 50.000,- €   
§ 14 ods. 1 písm. b) zákona o odpadoch. Držiteľ odpadu je povinný zhromažďovať odpady vytriedené podľa druhov odpadov a zabezpečiť ich pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom.  Povinnosť sa týka každého držiteľa odpadov. Sleduje sa ňou zabránenie zmiešavaniu odpadov, ktoré by mohlo sťažiť alebo znemožniť ich ďalšie zhodnotenie, prípadne sťažiť zneškodnenie. Druh odpadu je označený v Katalógu odpadov šesťmiestnym číslom. Výnimkou z tejto povinnosti je postup podľa § 97 ods. 1 písm. i) zákona o odpadoch, kedy v rozsahu súhlasu orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva je možné odpady netriediť.  Pokuta od 1.200,- € do 120.000,- €   
§ 14 ods. 1 písm. c) zákona o odpadoch. Držiteľ odpadu je povinný zhromažďovať oddelene nebezpečné odpady podľa ich druhov, označovať ich určeným spôsobom a nakladať s nimi v súlade so zákonom o odpadoch a osobitnými predpismi.  K nakladaniu s nebezpečnými odpadmi je potrebné pozrieť podrobnejšie ustanovenie § 25 zákona o odpadoch. Podľa § 6 ods. 3 vyhlášky č. 371/2015 Z. z. sa nebezpečné odpady, ako aj sklad, v ktorom sa takéto odpady skladujú, musia označiť identifikačným listom nebezpečného odpadu, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 7 tejto vyhlášky.  Pokuta od 1.200,- € do 120.000,- €   
§ 14 ods. 1 písm. d) zákona o odpadoch. Držiteľ odpadu je povinný zabezpečiť spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva, a to jeho:- prípravou na opätovné použitie v rámci svojej činnosti; odpad takto nevyužitý ponúknuť na prípravu na opätovné použitie inému,- recykláciou v rámci svojej činnosti, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť jeho prípravu na opätovné použitie; odpad takto nevyužitý ponúknuť na recykláciu inému,- zhodnotením v rámci svojej činnosti, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť jeho recykláciu; odpad takto nevyužitý ponúknuť na zhodnotenie inému,- zneškodnením, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť jeho recykláciu alebo iné zhodnotenie.  Splnenie tohto ustanovenia sa požaduje od všetkých držiteľov odpadu, čo je v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva vyjadrenou v § 6 zákona o odpadoch. Vyššie uvedené povinnosti podľa § 6 zákona o odpadoch sa vzťahujú na pôvodcov odpadu. Ak držiteľ odpadu nemôže postupovať podľa hierarchie odpadového hospodárstva sám (1. predchádzanie vzniku, 2. príprava na opätovné použitie, 3. recyklácia, 4. zhodnotenie, 5. zneškodnenie), je povinný ponúknuť odpad, v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva, na zhodnotenie inému. Zneškodnenie odpadu je posledným stupňom v hierarchii odpadového hospodárstva. Doposiaľ sa činnosť nepovažovala za účelnú napr. vtedy, ak by náklady s ňou spojené boli v zjavnom nepomere k nákladom na inú činnosť uvedenú v hierarchii nižšie. Informáciu o vhodných zariadeniach na zhodnotenie a zneškodnenie odpadu možno získať aj na základe žiadosti na Ministerstvo životného prostredia SR a na okresných úradoch.  Pokuta od 1.200,- € do 120.000,- €   
§ 14 ods. 1 písm. e) zákona o odpadoch. Držiteľ odpadu je povinný odovzdať odpady len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch, ak nie je v príslušných ustanoveniach zákona o odpadoch ustanovené inak a ak nezabezpečuje ich zhodnotenie alebo zneškodnenie sám.  Ide o povinnosť, ktorá zvyšuje zodpovednosť držiteľa za to, čo sa stane s jeho odpadom. S niektorými druhmi alebo kategóriami odpadov môžu nakladať len osoby, ktoré splnia osobitné podmienky (napr. autorizácia, nakladanie s nebezpečnými odpadmi). Držiteľ odpadu si musí overiť, či osoba, ktorej odpad odovzdáva, je oprávnená na nakladanie s ním.  Pokuta od 1.200,- € do 120.000,- €   
§ 14 ods. 1 písm. f) zákona o odpadoch. Držiteľ odpadu je povinný viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov a o nakladaní s nimi.  Podrobnosti sú upravené vo vyhláške Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 366/2015 Z. z. Pokuta od 500,- do 50.000,- €   
§ 14 ods. 1 písm. g) zákona o odpadoch. Držiteľ odpadu je povinný ohlasovať údaje z evidencie príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva a uchovávať ohlásené údaje.  Podrobnosti sú upravené vo vyhláške Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 366/2015 Z. z. Pokuta od 500,- do 50.000,- €   
§ 14 ods. 1 písm. h) zákona o odpadoch. Držiteľ odpadu je povinný predložiť na vyžiadanie predchádzajúceho držiteľa odpadu doklady s úplnými a pravdivými informáciami preukazujúcimi spôsob nakladania s odpadom, a to najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia písomnej žiadosti; na základe žiadosti predchádzajúceho držiteľa poskytnúť aj kópie dokladov.  Táto povinnosť vyplynula zo zvýšenej zodpovednosti držiteľov za nakladanie s odpadmi (napr. § 13, režim opusteného odpadu podľa § 15 a najmä § 14 ods. 1 písm. d) zákona o odpadoch). Ak nasledujúci držiteľ odmietne poskytnúť takéto doklady, treba túto skutočnosť oznámiť niektorému z orgánov štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve, ktorý je oprávnený uložiť v tomto prípade držiteľovi pokutu.  Pokuta od 500,- do 50.000,- €   
§ 14 ods. 1 písm. i) zákona o odpadoch. Držiteľ odpadu je povinný skladovať odpad najdlhšie jeden rok alebo zhromažďovať odpad najdlhšie jeden rok pred jeho zneškodnením alebo najdlhšie tri roky pred jeho zhodnotením; na dlhšie zhromažďovanie môže dať súhlas orgán štátnej správy odpadového hospodárstva len pôvodcovi odpadu.  Súhlas podľa tohto ustanovenia bude vydaný podľa § 97 ods. 1 písm. t)zákona o odpadoch. Súhlas vydá príslušný okresný úrad pôvodcovi odpadu až po preukázaní, že sa na území Slovenskej republiky nenachádza vhodné zariadenie na zhodnotenie alebo zneškodnenie tohto odpadu alebo je to pre pôvodcu z kapacitných dôvodov hospodárne. Ak bol pôvodcovi odpadu udelený predmetný súhlas, nepovažuje sa miesto zhromažďovania odpadu pri pôvodcovi odpadu za skládku odpadov.  Pokuta od 1.200,- € do 120.000,- €   
§ 14 ods. 1 písm. j) zákona o odpadoch. Držiteľ odpadu je povinný zabezpečiť odpad pred prístupom medveďa hnedého v oblastiach, ktoré sú definované v prílohe č. 19 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 371/2015 Z. z. Táto povinnosť je účinná od 1. júla 2016. Táto povinnosť sa vzťahuje na každého držiteľa odpadu bez rozdielu, či ide o komunálne alebo nekomunálne odpady.  Pokuta od 1.200,- € do 120.000,- €  
§ 14 ods. 1 písm. k) zákona o odpadoch. Držiteľ odpadu je povinný umožniť orgánom štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve prístup na pozemky, do stavieb, priestorov a zariadení, odoberanie vzoriek odpadov a na ich vyžiadanie predložiť dokumentáciu a poskytnúť pravdivé a úplné informácie súvisiace s odpadovým hospodárstvom.  Táto povinnosť sa týka akýchkoľvek pozemkov, stavieb, priestorov a zariadení, ktoré držiteľ odpadu používa na nakladanie s odpadmi. Môže ísť o stavbu alebo jej časť, kde je umiestnené zariadenie alebo pozemok, či iný priestor. Táto povinnosť sa premieta aj do § 112 ods. 6 zákona o odpadoch (povinnosti kontrolovaných osôb) a zodpovedá jej oprávnenie orgánov štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve podľa § 112 ods. 4 zákona o odpadoch. Táto povinnosť sa ale nevzťahuje na obydlie, ktoré je podľa čl. 21 Ústavy Slovenskej republiky nedotknuteľné a orgány štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve nie sú na základe zákona o odpadoch oprávnené vstúpiť do obydlia. Orgánmi štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve sú Ministerstvo životného prostredia SR, Slovenská inšpekcia životného prostredia, okresný úrad v sídle kraja, okresný úrad a v niektorých veciach aj Slovenská obchodná inšpekcia (§ 110), nie však obec.  Pokuta od 2.000,- € do 250.000,- €   
§ 14 ods. 1 písm. l) zákona o odpadoch. Držiteľ odpadu je povinný vykonať opatrenia na nápravu uložené orgánom štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve.  Orgán štátnej správy odpadového hospodárstva môže v rozhodnutí o uložení pokuty držiteľovi odpadu súčasne uložiť, aby v určenej lehote vykonal opatrenia na nápravu následkov protiprávneho konania, za ktoré mu bola pokuta uložená. Ak držiteľ odpadu v určenej lehote tieto opatrenia nevykoná, môže mu orgán štátnej správy odpadového hospodárstva uložiť ďalšiu pokutu až do dvojnásobku hornej hranice pokuty ustanovenej zákonom o odpadoch.  Pokuta od 2.000,- € do 250.000,- €   
§ 14 ods. 1 písm. n) zákona o odpadoch. Držiteľ odpadu je povinný na žiadosť orgánov štátnej správy odpadového hospodárstva alebo nimi poverenej osoby bezplatne poskytnúť informácie potrebné na vypracovanie a aktualizáciu programu alebo programu predchádzania vzniku odpadu.  Každý držiteľ odpadu je povinný poskytnúť informácie potrebné na vypracovanie a aktualizáciu programu odpadového hospodárstva Slovenskej republiky, programu predchádzania vzniku odpadu, programu kraja a programu obce.  Pokuta od 500,- € do 50.000,- €   
§ 15 ods. 2 zákona o odpadoch. Vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti je povinný bezodkladne po zistení, že na jeho nehnuteľnosti bol nezákonne umiestnený odpad, oznámiť túto skutočnosť príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva alebo obci, v ktorej územnom obvode sa táto nehnuteľnosť nachádza.  Každý má právo oznámiť čiernu skládku, avšak vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti má povinnosť tak urobiť, pričom si môže vybrať, či to oznámi obci alebo okresnému úradu.  Pokuta od 500,- € do 50.000,- €   
Nebezpečný odpad § 25 ods. 1 zákona o odpadoch. Zakazuje sa riediť a zmiešavať: - jednotlivé druhy nebezpečných odpadov navzájom; - nebezpečné odpady s odpadmi, ktoré nie sú nebezpečné; - nebezpečné odpady s látkami alebo s materiálmi, ktoré nie sú odpadom.  Uvedené všeobecné pravidlo neplatí za podmienok uvedených v § 25 ods. 2zákona o odpadoch.  Pokuta od 4.000,- € do 350.000,- €   
Nebezpečný odpad § 25 ods. 4 a 6 zákona o odpadoch. Pri zbere, preprave a skladovaní musí byť nebezpečný odpad zabalený vo vhodnom obale a riadne označený podľa osobitného predpisu. Nebezpečné odpady sa zhodnocujú a zneškodňujú prednostne pred ostatnými odpadmi.  Podľa § 6 ods. 3 vyhlášky č. 371/2015 Z. z.nebezpečné odpady, ako aj sklad, v ktorom sa skladujú alebo zhromažďujú nebezpečné odpady, sa musia označiť identifikačným listom nebezpečného odpadu, ktorého vzor je ustanovený v prílohe č. 7 predmetnej vyhlášky.  Pokuta od 1.200,- € do 120.000,- €