dnes je 23.9.2020

Input:

Príloha č. 4a k zákonu č. 79/2015 Z. z. - Príklady hospodárskych nástrojov a ďalších opatrení na poskytovanie stimulov pre uplatňovanie hierarchie odpadového hospodárstva

1.7.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

13.6 Príloha č. 4a k zákonu č. 79/2015 Z. z. - Príklady hospodárskych nástrojov a ďalších opatrení na poskytovanie stimulov pre uplatňovanie hierarchie odpadového hospodárstva

doc. JUDr. Boris Balog, PhD.


Príloha č. 4a k zákonu č. 79/2015 Z. z.

PRÍKLADY HOSPODÁRSKYCH NÁSTROJOV A ĎALŠÍCH OPATRENÍ NA POSKYTOVANIE STIMULOV PRE UPLATŇOVANIE HIERARCHIE ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA

1. Poplatky a obmedzenia súvisiace s ukladaním odpadu na skládku a jeho spaľovaním, ktoré podnecujú predchádzanie vzniku odpadu a recykláciu, pričom skládkovanie sa považuje za najmenej vhodný spôsob nakladania s odpadom.

2. Schémy platby podľa množstva odpadu (zásada „plať za to, čo vyhodíš”), pri ktorých pôvodcovia odpadu platia na základe skutočného množstva vzniknutého odpadu a ktoré poskytujú stimuly na triedenie recyklovateľného odpadu pri zdroji a na znižovanie zmesového odpadu.

3. Finančné stimuly na darovanie výrobkov, najmä potravín.

4. Systémy rozšírenej zodpovednosti výrobcov pre rôzne druhy odpadu a opatrenia na zvýšenie ich účinnosti, efektívnosti nákladov a riadenia.

5. Systémy vratných záloh a ďalšie opatrenia na podporu účinného zberu použitých výrobkov a materiálov.

6. Riadne plánovanie investícií v oblasti infraštruktúry odpadového hospodárstva, a to aj prostredníctvom fondov Európskej únie.

7. Udržateľné verejné obstarávanie na podporu lepšieho nakladania s odpadom a používanie recyklovaných výrobkov a materiálov.

8. Postupné rušenie dotácií, ktoré nie sú v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva.

9. Používanie fiškálnych opatrení alebo iných prostriedkov na podporu zavádzania výrobkov a materiálov, ktoré sa pripravujú na opätovné použitie alebo sa recyklujú.

10. Podpora výskumu a inovácií v oblasti vyspelých technológií recyklácie a repasovania.

11. Používanie najlepších dostupných techník na spracovanie odpadu.

12. Hospodárske stimuly pre regionálne a miestne orgány, najmä na podporu predchádzania vzniku odpadu a na posilnenie systémov triedeného zberu, ktoré sa zároveň vyhýbajú podpore skládkovania a spaľovania.

13. Informačné kampane pre verejnosť, najmä pokiaľ ide o triedený zber,