dnes je 28.9.2022

Input:

Registrácia čistiarne odpadových vôd podľa § 98

6.6.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2022.05.2.2 Registrácia čistiarne odpadových vôd podľa § 98

Ing. Peter Gallovič


Čistiareň odpadových vôd (ČOV- vodohospodárske dielo), ktorá vykonáva zneškodnenie tekutých nebezpečných odpadov iných pôvodcov, mala vydaný súhlas na nakladanie s nebezpečným odpadom, ktorý nezahŕňal prepravu NO, nakoľko nevlastní žiadny dopravný prostriedok. Dopravu NO do ČOV si pôvodcovia riešili prostredníctvom svojich zmluvných partnerov – dopravcov a ich súhlasov na nakladanie s NO vrátane prepravy.

Je potrebné, aby ČOV mala vydanú registráciu podľa § 98, ak áno, na akú činnosť ?

Odpoveď:

Legislatívna úprava:

Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Registrácia podľa § 98 sa udeľuje na činnosti nakladania s odpadmi (aj s nebezpečnými odpadmi), na ktoré nie je potrebný súhlas podľa § 97 ods. 1. V princípe ide o nasledovné činnosti - zber odpadov bez zariadenia na zber