dnes je 25.6.2021

Input:

Seznam nebezpečných věcí - postup klasifikace

1.8.2012, , Zdroj: Verlag Dashöfer

10.3.6 Seznam nebezpečných věcí – postup klasifikace

MUDr. Marie Adámková, CSc. a kolektiv autorů

Informácie platné podľa legislatívy v ČR!

Části seznamu

Seznam nebezpečných věcí uvedených v ADR má dvě části:

 • „Tabulku“ seřazenou podle UN čísel, v níž jsou uvedeny všechny potřebné informace pro jmenované látky, tj. v případě informací pro bezpečnostní list:

  • - UN číslo,
  • - pojmenování a popis,
  • - třída,
  • - klasifikační kód,
  • - obalová skupina
  • - další informace potřebné pro správnou přepravu dané látky v režimu ADR.
 • „Seznam látek a předmětů ADR“ řazený abecedně. Podle pojmenování a popisu najdeme UN číslo látky a třídu (pozor na chemické názvosloví, je nutné brát v úvahu, že látka má více synonym, ale seznam obsahuje pouze pojmenování dle ADR).

Postup klasifikace látky pro dopravu

 1. Pokud známe UN číslo, hledáme potřebné informace v Tabulce.

 2. Pokud známe název, snažíme se látku najít v seznamu jmenovaných látek a předmětů, tím zjistíme UN kód a dále hledáme v Tabulce.

 3. Pokud látku v seznamu nenajdeme, postupujeme následovně:

  • - nejprve na základě vlastností látky určíme třídu a obalovou skupinu – postupujeme podle popisů jednotlivých tříd v ADR,
  • - stanovíme klasifikační kód – kódy pro příslušnou třídu nalezneme v jejím popisu v ADR,
  • - po stanovení klasifikačního kódu se podíváme do tabulky hromadných pojmenování pro danou třídu a na základě klasifikačního kódu určíme UN číslo,
  • - jakmile máme UN číslo a pojmenování, zkontrolujeme v Tabulce zda příslušnému UN kódu skutečně patří třída, obalová skupina a klasifikační kód, který jsme určili.
 4. Pokud nebezpečné vlastnosti látky, roztoku nebo směsi spadají do více tříd nebezpečnosti, zařazujeme tuto látku podle převažujícího nebezpečí na základě následujícího pořadí:

  a) látky třídy 7,

  b) látky třídy 1,

  c) látky třídy 2,

  d) znecitlivělé kapalné výbušné látky třídy 3,

  e) samovolně se rozkládající látky a znecitlivělé tuhé výbušné látky třídy 4.1,

  f) pyroformní látky třídy 4.2,

  g) látky třídy 5.2,

  h) látky třídy 6.1 nebo 3, které na základě své toxicitě při vdechnutí musejí být zařazeny k obalové skupině I (látky splňující klasifikační kritéria třídy 8, ale mající toxicitu při vdechnutí prachů a mlhy v rozsahu obalové skupiny I, ale toxicita při požití nebo při styku s kůží jen v rozsahu obalové skupiny 3 nebo nižší, patří pod obalovou skupinu 8),

  i) infekční látky třídy 6.2.

 5. V případě směsi látek s nebezpečnými složkami musíme nejprve určit třídy a obalové skupiny jednotlivých nebezpečných složek na základě jejich vlastností. Pokud nesplňují kritéria bodu 4, určíme podle tabulky (tabulka převažujícího nebezpečí pod číslem 2.1.3.9) v ADR převažující nebezpečí a dále pak postupujeme jako v bodě 3.


Příklad kompletně vyplněných údajů v bezpečnostním listě:

Informace o dopravě
UN 3077 LÁTKA OHROŽUJÍCÍ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, TUHÁ, J.N.
(DECANEDIOIC ACID,BIS(2,2,6,6,-TETRAMETHYL-4-PIPERIDINYL)-ESTER) 
Pozemní přeprava ADR/RID: 
Třída: 9
Klasifikace: M7
Obalová skupina: III
Identifikační číslo nebezpečnosti: 90
Číslo UN: 3077 
Vnitrozemská vodní přeprava ADN/ADNR: 
Třída: 9
Klasifikace: M7
Obalová skupina: III
Kategorie: 
Námořní přeprava IMDG: 
Třída: 9
Číslo UN: 3077
Typ obalu: III
Další údaje: EmS: F-A, S-F
Látka znečišťující moře: ano
Technický název: ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. 
Letecká doprava ICAO/IATA: 
Třída: 9
Číslo UN: 3077
Typ obalu: III
Technický název: Environmentally hazardous substance, solid, n.o.s.
Další údaje: PAO: 911
CAO: 911 
Bezpečnostní značka 
Pozemní přeprava
ADR 
Železniční přeprava
RID 
Námořní přeprava
IMDG: 
Letecká přeprava
ICAO/IATA: 
Pozemní přeprava
ADR  
Železniční přeprava
RID  
Námořní přeprava
IMDG:  
Letecká přeprava
ICAO/IATA:  

Méně známé zkratky použité v listu:

EmS Emergency Schedule – postupy pro stav nouze 
IMDG International Maritime Dangerous Goods Code 
PAO Passenger and Cargo Aircraft 
CAO Cargo Aircraft Only 
Identifikační
číslo
nebezpečnosti
(Kemlerův kód) 
Skládá se ze dvou nebo tří číslic
Číslice označují tato nebezpečí:
2 Únik plynu tlakem nebo chemickou reakcí
3 Hořlavost kapalin (par) a plynů nebo kapalin schopných samoohřevu
4 Hořlavost tuhých látek nebo tuhých látek schopných samoohřevu
5 Podpora hoření
6 Toxicita nebo nebezpečí infekce
7 Radioaktivita
8 Žíravost
9 Nebezpečí prudké samovolné reakce
Zdvojení číslice označuje intenzifikaci příslušného nebezpečí.
Postačí-li k označení nebezpečnosti látky jediná číslice, doplní se na druhém místě nulou.
Pokud je před identifikačním číslem nebezpečnosti uvedeno písmeno X, znamená to, že látka nebezpečně reaguje s vodou. 

Požadavky na označování obalů

Všeobecné požadavky na značení přepravních obalů chemických látek a přípravků:

Označení musejí být:

 • zřetelně viditelná a čitelná,

 • odolná vůči vlivu povětrnosti bez podstatného zhoršení čitelnosti.

Pokud neexistují zvláštní předpisy předepsané ADR, pro označení platí:

 1. každý kus zřetelně a trvale označen UN kódem,

 2. každý kus musí být označen bezpečnostními značkami, které jsou:

  • umístěny na povrchu kusu, pokud to dovolují rozměry kusu,

  • umístěny tak, aby je nezakrývala nebo jim nepřekážela jiná část nebo příslušenství obalu nebo jiná bezpečnostní značka nebo nápis,

  • pokud je značek víc, musejí být umístěny jedna vedle druhé,

  • pokud je kus nepravidelného tvaru nebo malých rozměrů, musejí být bezpečnostní značky na kusu připevněny vhodným způsobem (např. visačka).

Bezpečnostní značky a tabulky

Velikost bezpečnostních značek a značky na obalech:

Tvar kosočtverce postaveného na špičku pod úhlem 45° s nejmenšími rozměry 100 × 100 mm.

Velké bezpečnostní značky:

Tvar kosočtverce postaveného na špičku pod úhlem 45° s nejmenšími rozměry 250 × 250 mm.

Oranžové tabulky:

Prázdné oranžové tabulky:

Tvar obdélníku šířka 40 cm, výška 30 cm

Oranžové tabulky s uvedením UN čísla a čísla nebezpečnosti – tvar obdélníku šířka 40 cm, výška 30 cm, v horní části uvedeno číslo nebezpečnosti (Kemlerův kód), v dolní části UN číslo.

Vzor značek:

Nebezpečí třídy 1 – Výbušné látky a věci obsahující výbušné látky

Nebezpečí třídy 2 – Plyny

Nebezpečí třídy 3 – Hořlavé kapaliny

č. 3

Nebezpečí třídy 4.1 – Hořlavé tuhé látky, samovolně se rozkládající látky a znecitlivělé výbušné látky

č. 4.1

Nebezpečí třídy 4.2 – Samozápalné látky