dnes je 26.1.2020
Input:

Spätný odber elektrozariadení a oddelený zber elektroodpadu - spôsoby nakladania

13.12.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.4.2.2 Spätný odber elektrozariadení a oddelený zber elektroodpadu – spôsoby nakladania

Ing. Peter Gallovič, Mgr. Mária Sadloňová a Mag. Annamária Tóthová, Dvořák Hager and Partners, advokátska kancelária, s.r.o., doc. JUDr. Boris Balog, PhD.

Spätný zber elektroodpadu je podľa § 32 ods. 23 zákona o odpadoch odobratie elektroodpadu z domácností od jeho držiteľa priamo distribútorom elektrozariadenia

a. pri predaji nového elektrozariadenia na výmennom základe kus za kus, bez požadovania poplatku alebo inej služby, ak odovzdávaný elektroodpad pochádza z elektrozariadenia rovnakej kategórie a je rovnakého funkčného určenia ako predávané elektrozariadenie,

b. v prípade veľmi malého elektroodpadu a elektroodpadu zo svetelných zdrojov bezplatne a bez povinnosti zakúpiť si elektrozariadenie, vykonávané v maloobchodnej predajni, ktorej predajná plocha vyhradená elektrozariadeniam je aspoň 400 m2, alebo v jej bezprostrednej blízkosti.

Oddelený zber je podľa § 32 ods. 24 zákona o odpadoch zber elektroodpadu v členení podľa prílohy č. 6 zákona o odpadoch. Elektrozariadenia sú kategorizované do dvoch častí. Prvou časťou je kategória elektrozariadení, na ktoré sa vzťahuje tento zákon do 14. augusta 2018 (prechodné obdobie) a druhou časťou je kategória elektrozariadení, na ktoré sa vzťahuje tento zákon od 15. augusta 2018.

Treba rozlišovať, že

  • spätný zber a oddelený zber sa týka elektroodpadu,

  • spätný zber sa týka len elektroodpadu z domácností, oddelený zber sa týka všetkých kategórií elektroodpadu podľa prílohy č. 6 zákona o odpadoch.

V zmysle § 39 ods. 2 zákona o odpadoch sa na vykonávanie spätného zberu elektroodpadu distribútorom elektrozariadení a na prevádzkovanie zberného miesta elektroodpadu nevyžaduje súhlas podľa § 97 ani registrácia podľa § 98.

Distribútor elektrozariadenia je podľa § 32 ods. 20 zákona o odpadoch každá fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba v dodávateľskom reťazci, ktorá sprístupňuje elektrozariadenie v rámci svojej podnikateľskej činnosti na trhu; distribútor môže byť súčasne výrobcom elektrozariadení.

Povinnosti a práva distribútora elektrozariadenia

Distribútor elektrozariadení je povinný:

a. uvádzať pri predaji elektrozariadenia recyklačný poplatok, ak bol uvedený výrobcom elektrozariadení pri uvedení elektrozariadenia na trh,

b. informovať na mieste, ktoré je pri predaji elektrozariadení viditeľné a pre verejnosť prístupné, konečných používateľov o možnosti bezplatného spätného zberu elektroodpadu,

c. zabezpečiť na svojich predajných miestach spätný zber elektroodpadu po celú prevádzkovú dobu,

d. zabezpečiť odovzdanie vyzbieraného elektroodpadu v súlade so zmluvou s výrobcom elektrozariadení, ktorý plní vyhradené povinnosti individuálne alebo organizáciou zodpovednosti výrobcov zabezpečujúcou nakladanie s elektroodpadom na zberné miesto elektroodpadu, alebo spracovateľovi elektroodpadu; na žiadosť výrobcu elektrozariadení vždy zabezpečiť odovzdanie elektroodpadu z domácností pochádzajúceho z výroby, predaja, cezhraničnej prepravy z iného členského štátu do Slovenskej republiky alebo dovozu elektrozariadení ním uvedených na trh po 13. auguste 2005 tomuto výrobcovi elektrozariadení alebo ním poverenej organizácii zodpovednosti výrobcov,

e. plniť povinnosti podľa písmen c) a d) tak, aby nedochádzalo k sťaženiu opätovného použitia alebo recyklácie elektroodpadu a bola podporená príprava na opätovné použitie, recyklácia komponentov alebo elektroodpadu ako celku a izolácia nebezpečných látok, a ak je to možné, zabezpečiť oddelenie elektroodpadu vhodného na prípravu na opätovné použitie (§ 40) od ostatného elektroodpadu pred jeho ďalšou prepravou,

f. zabezpečiť spätný zber elektroodpadu v mieste, kde vydáva elektrozariadenia, alebo na mieste, kde má sklad, ak distribuuje elektrozariadenia konečnému používateľovi v rámci zásielkového obchodu vrátane elektronického predaja; ak takýto sklad nemá, tak na mieste dohodnutom s výrobcom elektrozariadení.

Distribútor elektrozariadenia je oprávnený

a. odmietnuť prevzatie elektroodpadu v rámci spätného zberu, ak odovzdávaný elektroodpad neobsahuje základné komponenty elektrozariadenia, z ktorého pochádza, alebo ak z dôvodu kontaminácie predstavuje riziko pre zdravie a bezpečnosť personálu alebo ak obsahuje iný odpad ako elektroodpad; na ďalšie nakladanie s odmietnutým elektroodpadom sa vzťahujú povinnosti držiteľa odpadu podľa tretej časti tohto zákona,

b. uskutočňovať spätný zber elektroodpadu podľa § 32 ods. 23 písm. b) v maloobchodnej predajni alebo v jej bezprostrednej blízkosti, ak jej predajná plocha vyhradená elektrozariadeniam je menej ako 400 m2, ak to vyplýva z jeho zmluvného vzťahu s výrobcom elektrozariadení alebo organizáciou zodpovednosti výrobcov zastupujúcou výrobcov elektrozariadení.

Distribútor elektrozariadení, ktorý poskytuje priamo konečnému používateľovi elektrozariadenia pochádzajúce od výrobcu elektrozariadení, ktorý nie je zapísaný v Registri výrobcov vyhradeného výrobku, má okrem vyššie uvedeným povinností aj povinnosti výrobcu elektrozariadení, pretože naňho prechádzajú vo vzťahu k týmto elektrozariadeniam a odpadu z nich povinnosti výrobcu elektrozariadení podľa zákona o odpadoch.

Miesta uskutočňovania spätného odberu

Spätný zber nefunkčných alebo nepotrebných elektrozariadení = elektroodpadu sa môže uskutočňovať len pri kúpe nového elektrozariadenia na výmennom základe kus za kus, pokiaľ je odovzdávaný elektroodpad rovnakej kategórie a rovnakého funkčného určenia ako predávané elektrozariadenie. Slová „pri kúpe“ a „kus za kus“ jasne vyjadrujú, že ide o priamy predaj zákazníkovi u distribútora teda spravidla v predajni a nie vo veľkosklade.

Výnimku predstavuje veľmi malý elektroodpad a elektroodpad zo svetelných zdrojov, pri ktorých nie je podmienkou spätného zberu kúpa nového elektrozariadenia. V danom prípade sa spätný zber uskutočňuje v maloobchodnej predajni, ktorej predajná plocha vyhradená elektrozariadeniam je aspoň 400 m2, alebo v jej bezprostrednej blízkosti.

Oddelený zber elektroodpadu

Zodpovední za zabezpečovanie zberu elektroodpadu sú výrobcovia elektrozariadení. Výrobca elektrozariadení je povinný zabezpečiť na vlastné náklady individuálne alebo kolektívne nakladanie s odovzdaným elektroodpadom, či už ide o elektroodpad z domácností (§ 35 ods. 1) alebo o elektroodpad, ktorý nie je elektroodpadom z domácností z domácností (§ 36 ods. 1) ak pochádza z elektrozariadení z jeho výroby, predaja, cezhraničnej prepravy z iného členského štátu do Slovenskej republiky alebo dovozu uvedených na trh po 13. auguste 2005.

Povinnosti výrobcu elektrozariadení súvisiace s historickým elektroodpadom z domácností a s historickým elektroodpadom, ktorý nie je elektroodpadom z domácností, sú upravené v § 35 ods. 2 a 3 a § 36 ods. 2 a 4 zákona o odpadoch.

Nakladanie s elektroodpadom je súčasťou všeobecného pojmu nakladania s odpadmi podľa § 3 ods. 2 zákona o odpadoch. Nakladaním s elektroodpadmi je teda zber elektroodpadov, preprava elektroodpadov, zhodnocovanie elektroodpadov a zneškodňovanie elektroodpadov vrátane dohľadu nad týmito činnosťami a nasledujúcej starostlivosti o miesta zneškodňovania a zahŕňa aj konanie obchodníka alebo sprostredkovateľa. Zber elektroodpadov má teda zabezpečovať výrobca elektrozariadení, a to buď individuálne alebo kolektívne prostredníctvom organizácie zodpovednosti výrobcov.

Zber elektorodpadu možno zmysle § 39 ods. 1 zákona o odpadoch vykonávať len oddelene od ostatných druhov odpadov, teda vlastne ako triedený zber elektroodpadov. V zákone sa použil pojem „oddelene od ostatných druhov odpadov“ a nie „triedený zber“ z dôvodu, že pojem triedený zber sa spája predovšetkým so zberom komunálneho odpadu. Podľa zákona o odpadoch už však aj obce vo svojich všeobecne záväzných nariadeniach musia upraviť spôsob a podmienky triedeného zberu komunálnych odpadov – elektroodpadov z domácností.

Zber elektroodpadu zo zberných miest elektroodpadu, od distribútorov vykonávajúcich spätný zber elektroodpadu alebo priamo od konečných používateľov môže vykonávať len ten, kto má uzavretú zmluvu s výrobcom elektrozariadení, ktorý zabezpečuje nakladanie s elektroodpadom individuálne, alebo s organizáciou zodpovednosti výrobcov zastupujúcou výrobcov elektrozariadení, a to v rozsahu tejto zmluvy.

Zberné miesto elektroodpadu je miesto určené na základe zmluvy s výrobcom elektrozariadení alebo organizáciou zodpovednosti výrobcov zastupujúcou výrobcov elektrozariadení, zriadené na dostupnom mieste, v blízkosti konečného používateľa, kde môže konečný používateľ bezplatne odovzdať veľmi malý elektroodpad alebo elektroodpad zo svetelných zdrojov do nádoby určenej na tento účel; zberné miesto nie je miesto, kde sa vykonáva spätný zber elektroodpadu.

Ten, kto vykonáva zber elektroodpadu zo zberných miest elektroodpadu, od distribútorov vykonávajúcich spätný zber elektroodpadu alebo priamo od konečných používateľov, je okrem povinností držiteľa odpadu (§ 14) a povinností súvisiacich so zberom a výkupom odpadu (§ 16) povinný

a. zabezpečiť odovzdanie prevzatého elektroodpadu, ktorý sa zaviazal prevziať na základe zmluvy s výrobcom elektrozariadení, ktorý zabezpečuje nakladanie s elektroodpadom individuálne, alebo s organizáciou zodpovednosti výrobcov pre elektrozariadenia, ktorá zabezpečuje združené nakladanie s elektroodpadom, spracovateľovi elektroodpadu; ustanovenie písmena c) nie je týmto dotknuté,

b. zabezpečiť, aby počas zberu a prepravy elektroodpadu boli vytvorené optimálne podmienky a bola podporená príprava na opätovné použitie, recyklácia komponentov alebo elektroodpadu ako celku a izolácia nebezpečných látok,

c. zabezpečiť oddelenie elektroodpadu vhodného na prípravu na opätovné použitie od ostatného elektroodpadu pred jeho ďalšou prepravou a odovzdať ho osobe oprávnenej na výkon prípravy na opätovné použitie elektroodpadu,

d. viesť a uchovávať evidenciu o množstve vyzbieraného elektroodpadu v kilogramoch podľa kategórií; množstvo a kategóriu elektroodpadu z domácností uvádzať samostatne,

e. ohlasovať ustanovené údaje z evidencie podľa písmena d) štvrťročne výrobcovi elektrozariadení alebo organizácii zodpovednosti výrobcov pre elektrozariadenia, s ktorými má uzavretú zmluvu.

Na toho, kto zbiera elektroodpad z domácností, sa nevzťahuje povinnosť zabezpečovať limity zberu elektroodpadu. Táto povinnosť sa vzťahuje len na výrobcov elektrozariadení, ktorí ju nemôžu preniesť na inú osobu ani na zmluvnom základe. Ten, kto vykonáva zber elektrozariadení, tak koná výlučne na základe zmluvy s individuálnym výrobcom alebo organizáciou zodpovednosti výrobcov. Preto si výrobca alebo OZV započítava takto vyzbierané množstvá do svojich limitov.

Príprava na opätovné použitie elektroodpadu

Zákon o odpadoch zavádza novú kategóriu nakladania s elektroodpadom, konkrétne prípravu na opätovné použitie elektroopadov, ktorá sa považuje za činnosť zhodnocovania. Nakoľko činnosť zhodnocovania je významnou časťou nakladania s elektroodpadmi, je potrebné presne zadefinovať podmienky jej výkonu.

Podľa § 40 zákona o odpadoch zariadením na výkon prípravy na opätovné použitie elektroodpadu (ďalej len „zariadenie prípravy na opätovné použitie“) je zariadenie prevádzkované fyzickou osobou – podnikateľom alebo právnickou osobou, v ktorom sa elektroodpad vhodný na prípravu na opätovné použitie, pripravuje na opätovné použitie, vrátane jeho skladovania, triedenia alebo testovania, alebo jeho vytrieďovania od elektroodpadu, ktorý sa nedá opätovne použiť.

Prevádzkovateľ zariadenia prípravy na opätovné použitie je okrem povinností podľa § 14 zákona o odpadoch vzťahujúcich sa na držiteľa odpadu a povinnosti prevádzkovateľa zariadenia na zhodnocovanie odpadov alebo zneškodňovanie podľa v § 17 zákona o odpadoch, povinný

a) prevziať elektroodpad podľa § 40 ods. 1 zákona o odpadoch do zariadenia prípravy na opätovné použitie a podrobiť ho uvedenej činnosti,

b) plniť vo vzťahu k elektroodpadu, ktorý prešiel procesom prípravy na opätovné použitie a je ako elektrozariadenie opätovne uvádzané na trh, povinnosti výrobcu elektrozariadení podľa tohto zákona a podmienky elektrickej a environmentálnej bezpečnosti elektrozariadení podľa osobitných predpisov,

c) zabezpečiť dodržiavanie požiadaviek na prípravu na opätovné použitie elektroodpadu.

Úloha obcí pri zabezpečovaní zberu elektroodpadu z domácností

Obec a elektroodpad

Za zabezpečenie zberu elektroodpadu z domácností nezodpovedá obec, ale výrobca elektrozariadení.

Pre obce vyplývajú vo vzťahu k zberu elektroodpadu tieto povinnosti:

  • umožniť výrobcovi elektrozariadení alebo príslušnej organizácii zodpovednosti výrobcov na ich náklady zaviesť a prevádzkovať na jej území systém oddeleného zberu elektroodpadu z domácností a užívať v rozsahu potrebnom na tento účel existujúce zariadenia na zber komunálnych odpadov (§ 81 ods. 7 písm. d) zákona o odpadoch);

  • upraviť vo všeobecne záväznom nariadení obce podrobnosti o spôsobe a podmienkach triedeného zberu komunálnych odpadov, najmä zberu elektroodpadov z domácností, (§ 81 ods. 8 písm. e) ).

Kolektívne a individuálne plnenie vyhradených povinností výrobcu elektrozariadení

Zo zákona vyplýva, že výrobca elektrozariadení je povinný zabezpečiť na vlastné náklady individuálne alebo kolektívne nakladanie s

a. odovzdaným elektroodpadom z domácností,

b. elektroodpadom, ktorý nie je elektroodpadom z domácností.

V oboch prípadoch je podmienkou, že ide o elektroodpad, ktorý pochádza z elektrozariadení

  • z jeho (výrobcovej) výroby, predaja alebo dovozu,

  • uvedených na trh po 13. 8. 2005.

Okrem uvedeného, podľa § 35 ods. 2 výrobca elektrozariadenia je povinný zabezpečiť na vlastné náklady kolektívne nakladanie s historickým elektroodpadom z domácností, podľa podielu výrobcov elektrozariadení na trhu, ktorý určí koordinačné centrum podľa § 31 ods. 13 pre každú kategóriu elektrozariadení v kalendárnom roku na základe ohlásení podľa § 27 ods. 4 písm. h). Výrobca nesmie na úkor ostatných výrobcov zabezpečovať kolektívne nakladanie s historickým elektroodpadom z domácností nad rozsah svojho podielu na trhu pre každú kategóriu a podkategóriu elektrozariadení v kalendárnom roku.