dnes je 17.4.2021

Input:

Spôsob vypĺňania žiadosti o udelenie autorizácie

12.2.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.11.3.1 Spôsob vypĺňania žiadosti o udelenie autorizácie

doc. JUDr. Boris Balog, PhD.

A) Fyzická osoba - podnikateľ v žiadosti o udelenie autorizácie uvedie:

 1. obchodné meno a miesto podnikania,
 2. meno a priezvisko, dátum narodenia a trvalý pobyt, ak bol ustanovený aj zodpovedný zástupca uvedie aj jeho osobné údaje,
 3. činnosť a druhy odpadov, pre ktoré žiada o udelenie autorizácie,
 4. čas, na ktorý žiada udelenie autorizácie,
 5. identifikačné číslo (IČO),
 6. osobné údaje ustanovenej odborne spôsobilej osoby, číslo osvedčenia o odbornej spôsobilosti a údaje o jej pracovnoprávnom vzťahu alebo inom právnom vzťahu k žiadateľovi o udelenie autorizácie,
 7. technické, materiálne a personálne predpoklady zabezpečenia výkonu požadovanej činnosti.

K žiadosti sa priloží

 1. údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov žiadateľa o udelenie autorizácie,
 2. doklad o pracovnoprávnom vzťahu alebo inom právnom vzťahu odborne spôsobilej osoby na autorizovanú spracovateľskú činnosť k žiadateľovi o udelenie autorizácie,
 3. odborný posudok podľa § 90 ods. 6 zákona o odpadoch,
 4. záverečné stanovisko z procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie alebo rozhodnutie zo zisťovacieho konania k zámeru alebo k oznámeniu o zmene, ak sa na túto činnosť vyžaduje,
 5. súhlas udelený podľa § 97 zákona o odpadoch alebo integrované povolenie.

B) Právnická osoba - podnikateľ v žiadosti o udelenie autorizácie uvedie:

 1. osobné údaje osôb, ktoré sú štatutárnym orgánom žiadateľa o udelenie autorizácie alebo ktoré sú jeho členmi; ak bol ustanovený zodpovedný zástupca, uvedie aj jeho osobné údaje,
 2. činnosť a druhy odpadov, pre ktoré žiada o udelenie autorizácie,
 3. čas, na ktorý žiada udelenie autorizácie,
 4. identifikačné číslo