dnes je 10.7.2020

Input:

Sprievodný list nebezpečných odpadov

28.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.5.2 Sprievodný list nebezpečných odpadov

doc. JUDr. Boris Balog, PhD.


Stiahnuť vzor

Spôsob vypĺňania tlačiva SPRIEVODNÝ LIST NEBEZPEČNÉHO ODPADU

Tlačivo Sprievodný list nebezpečného odpadu má osem strán očíslovaných v pravom hornom rohu číslami 1 až 8.

Číslo súhlasu – uvedie sa číslo rozhodnutia vydaného príslušným orgánom štátnej správy odpadového hospodárstva na prepravu nebezpečných odpadov.

Súhlas na prepravu vydal – uvedie sa značka kraja alebo okresu, ktorý vydal rozhodnutie na prepravu, podľa číselníka krajov a okresov Slovenskej republiky.7)

Odosielateľ – vypĺňa v sprievodnom liste položky 1 až 4 a 7, stĺpce 11 až 19, 21 a 22 priepisom do všetkých ôsmich listov. V riadku 22 odosielateľ uvedie vyhlásenie, že nebezpečné odpady odovzdávané na prepravu je dovolené prepravovať cestnou dopravou podľa ADR a že ich stav, úprava, obal a bezpečnostné značky zodpovedajú tejto dohode.

Dopravca 1 – vypĺňa v sprievodnom liste položky 7a, 8 a 9 priepisom do všetkých ôsmich listov. Odosielateľ si ponecháva list 1 potvrdený dopravcom 1 pre svoju evidenciu. Odosielateľ zašle fotokópiu listu 1 príslušným orgánom štátnej správy odpadového hospodárstva do desiateho dňa nasledujúceho mesiaca po začatí prepravy nebezpečného odpadu. Dopravca 1 prevezme listy 2 až 8 spolu so zásielkou.

Dopravca 2 – vypĺňa v sprievodnom liste položky 9a a 10 priepisom do listov 2 až 8. Dopravca 1 si ponecháva list 2 potvrdený dopravcom 2 pre svoju evidenciu. Dopravca 2 prevezme listy 3 až 8 spolu so zásielkou.

Príjemca odpadu – vypĺňa v sprievodnom liste položku 20 a potvrdzuje prevzatie zásielky od dopravcu 2 v položkách 5 a 6 do listov 3 až 8. Dopravca 2 si ponecháva list 3 potvrdený príjemcom odpadu pre svoju evidenciu.

Príjemca odpadu, ktorý je prevádzkovateľom zariadenia na zhodnocovanie, zneškodňovanie alebo zber odpadov, potvrdzuje zhodnotenie, zneškodnenie alebo zber odpadov v položke 23 na listoch 4 až 8.

Príjemca odpadu zašle list:

  • 4 odosielateľovi odpadu do desiateho dňa nasledujúceho mesiaca po prevzatí zásielky nebezpečných odpadov,

  • 5 okresnému