dnes je 21.9.2020

Input:

Súhlas, povinnosti a odborná spôsobilosť pri nakladaní s nebezpečným odpadom

23.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.3.1 Súhlas, povinnosti a odborná spôsobilosť pri nakladaní s nebezpečným odpadom

doc. JUDr. Boris Balog, PhD.

Nebezpečný odpad je odpad, ktorý sa vyznačuje vlastnosťami, ktoré sú toxické, infekčné, dráždivé, výbušné, horľavé, chemické, karcinogénne (rakovinotvorné), mutagénne (spôsobuje mutácie genetickej informácie, prípadne rakovinu), alebo môžu byť nebezpečné pre životné prostredie a zdravie obyvateľstva. Do kategórie nebezpečných odpadov patria odpady produkované niektorými priemyselnými odvetviami, rádioaktívny odpad, odpad z bitúnkov, kafilérií, nemocníc a iné.

Podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch je spoločnosť ako držiteľ nebezpečného odpadu povinná mať súhlas na nakladanie s nebezpečnými odpadmi, ohlasovať údaje z evidencie príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva a uchovávať ohlásené údaje v súlade s vyhl. MŽP SR č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti, ďalej je povinná odovzdať odpady len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi. Nebezpečné odpady je držiteľ povinný zhromažďovať oddelene podľa ich druhov, označovať ich určeným spôsobom a nakladať s nimi v súlade s týmto zákonom a osobitnými predpismi,

Zakazuje sa riediť a zmiešavať jednotlivé druhy nebezpečných odpadov navzájom. Ďalej sa zakazuje riediť a zmiešavať nebezpečné odpady s odpadmi, ktoré nie sú nebezpečné a s látkami a materiálmi, ktoré nie sú odpadom. Zákaz riediť a zmiešavať NO sa neuplatňuje v prípade, ak zmiešavanie NO je v súlade s najlepšími dostupnými technikami, je potrebné na zvýšenie bezpečnosti počas zhodnocovania alebo zneškodňovania odpadu, nebude viesť k ohrozeniu zdravia ľudí a životného prostredia a sú dodržané podmienky uvedené v § 12 ods. 2 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a je v súlade so súhlasom udeleným podľa § 97 ods. 1 písm. i).

Povinnosti odosielateľa a aj príjemcu nebezpečných odpadov:

  • viesť a uchovávať evidenciu o prepravovaných nebezpečných odpadoch,

  • ohlasovať ustanovené údaje z evidencie okresnému úradu príslušnému podľa miesta nakládky nebezpečného odpadu a miesta vykládky nebezpečného odpadu; ak súhlas na prepravu nebezpečného odpadu vydal okresný úrad v sídle kraja, aj tomuto úradu,

  • umožniť orgánom štátneho dozoru kontrolu nakladania s odpadmi v priebehu prepravy a na ich vyžiadanie predložiť dokumentáciu a poskytnúť pravdivé a úplné informácie súvisiace s odpadovým hospodárstvom (OH),

  • vykonať opatrenie na nápravu - uložené orgánom štátneho dozoru v OH.

Povinnosťou odosielateľa nebezpečného odpadu (NO), príjemcu NO a dopravcu je pri preprave NO potvrdiť sprievodný list NO. Povinnosť príjemcu NO je zaslať tento sprievodný list okresnému úradu príslušnému podľa miesta nakládky