dnes je 29.7.2021

Input:

Tlačivo EVIDENČNÝ LIST ODPADU

18.12.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.6.1 Tlačivo EVIDENČNÝ LIST ODPADU

doc. JUDr. Boris Balog, PhD.

Spôsob vypĺňania tlačiva EVIDENČNÝ LIST ODPADU

Evidenčný list odpadu sleduje toky odpadov pre každý kód činnosti a druh alebo poddruh odpadu. Do Evidenčného listu odpadu sa údaje o vzniku odpadu a nakladaní s ním zapisujú priebežne tak, ako vznikajú, ak ide o jednorazový vznik odpadu. Ak odpad vzniká alebo sa s ním nakladá (napríklad v zariadení na zhodnocovanie, zneškodňovanie, zber, výkup odpadov) kontinuálne za určité časové obdobie (napríklad za zmenu, za mesiac), jeho množstvo sa zapisuje súhrnne, minimálne však raz za mesiac. Ak ide o obchodníka a sprostredkovateľa, údaje o nákupe a predaji odpadu alebo jeho sprostredkovaní sa zapisujú priebežne. Údaje do Evidenčného listu odpadu zapisuje zodpovedná osoba alebo osoba vedúca evidencie odpadov.

Do prvého riadku evidenčného listu sa uvedú údaje o odpade prenesené z evidencie z predchádzajúceho kalendárneho roka.

Ak ide o stav konca odpadu, Evidenčný list odpadu sa vo vzťahu k odpadu, pre ktorý sa dosiahol stav konca odpadu, vypĺňa až do momentu, kým sú splnené všetky kritériá pre stav konca odpadu vyžadované zákonom a osobitným predpisom.6)

Pri vedľajšom produkte sa Evidenčný list odpadu vypĺňa až do nadobudnutia právoplatnosti súhlasu o tom, že látka alebo vec sa považuje za vedľajší produkt, a nie za odpad, keďže do uvedeného momentu ide o odpad, a teda aj ako s odpadom sa s ním nakladá.

EVIDENČNÝ LIST ODPADU má tri časti:

  1. prvá časť sa týka popisu odpadu (kód, kategória a Y-kód odpadu) a činnosti nakladania s odpadom,
  2. druhá časť sa týka identifikačných údajov organizácie, ktorá s odpadom nakladá,
  3. tretia časť sa týka množstva, spôsobu nakladania s odpadom a miesta uloženia odpadu.

PRVÁ ČASŤ:

Kód činnosti – uvedie sa kód činnosti podľa tabuľky 4.

Kód odpadu – uvedie sa kód odpadu podľa Katalógu odpadov.

Názov odpadu – uvedie sa názov odpadu podľa Katalógu odpadov.

Kategória odpadu – uvedie sa kategória odpadu podľa Katalógu odpadov.

Y-kód – pri nebezpečnom odpade sa uvedie Y-kód podľa tabuliek 1, 2 a 3. Ak je možné priradiť viac kódov, priradí sa kód len tej zložky z tabuľky 2, ktorá je najnebezpečnejšia z hľadiska vplyvu na zdravie ľudí a životné prostredie.

Tabuľka 1

Kód  Skupiny odpadov  
Y1    klinické odpady z nemocníc, zdravotníckych stredísk a zariadení    
Y2    odpady z výroby a prípravy farmaceutických výrobkov    
Y3    odpadové farmaceutické látky, drogy a lieky    
Y4    odpady z výroby, prípravy a použitia pesticídov a fytofarmák    
Y5    odpady z výroby, prípravy a použitia chemických prostriedkov na ochranu dreva    
Y6    odpady z výroby, prípravy a použitia organických rozpúšťadiel    
Y7    odpady z tepelného spracovania a temperovacích operácií s obsahom kyanidov    
Y8    odpadové minerálne oleje nevhodné na používanie podľa pôvodného určenia    
Y9    odpady typu olej vo vode, uhľovodíky vo vode, emulzie    
Y10    odpadové látky a predmety obsahujúce polychlórované bifenyly (PCB) a/alebo polychlórované terfenyly (PCT) a/alebo polybrómované bifenyly (PBB) alebo nimi znečistené    
Y11    odpadové dechtové zvyšky vznikajúce pri čistení, destilácii a pyrolytickom spracovávaní    
Y12    odpady z výroby, prípravy a použitia atramentov, farbív, pigmentov, farieb, lakov a náterov    
Y13    odpady z výroby, prípravy a použitia živíc, latexov, zmäkčovadiel, glejov a lepidiel    
Y14    odpadové chemické látky vznikajúce pri výskume a vývoji alebo výučbe, ktoré nie sú zatiaľ určené a/alebo sú nové a ich účinky na človeka alebo životné prostredie nie sú známe    
Y15    látky výbušnej povahy, ktoré nepodliehajú iným právnym predpisom    
Y16    látky z výroby, prípravy a použitia fotochemikálií a fotografických materiálov    
Y17    odpady vznikajúce pri povrchovej úprave kovov a plastických materiálov    
Y18    zvyšky vznikajúce pri priemyselnom zneškodňovaní odpadov    

Tabuľka 2

Kód  Škodliviny  
Y19    karbonyly kovov    
Y20    berýlium, zlúčeniny berýlia    
Y21    zlúčeniny šesťmocného chrómu    
Y22    zlúčeniny medi    
Y23    zlúčeniny zinku    
Y24    arzén, zlúčeniny arzénu    
Y25    selén, zlúčeniny selénu    
Y26    kadmium, zlúčeniny kadmia    
Y27    antimón, zlúčeniny antimónu    
Y28    telúr, zlúčeniny telúru    
Y29    ortuť, zlúčeniny ortuti    
Y30    tálium, zlúčeniny tália    
Y31    olovo, zlúčeniny olova    
Y32    anorganické zlúčeniny fluóru okrem fluoridu vápenatého    
Y33    anorganické kyanidy    
Y34    roztoky kyselín a kyseliny v tuhej forme    
Y35    roztoky zásad a zásady v tuhej forme    
Y36    azbest (prach a vlákna)    
Y37    organické zlúčeniny fosforu    
Y38    organické kyanidy    
Y39    fenoly, zlúčeniny fenolov vrátane chlórovaných fenolov    
Y40    étery    
Y41    halogénované organické rozpúšťadlá    
Y42    organické rozpúšťadlá okrem halogénovaných rozpúšťadiel    
Y43    všetky materiály obsahujúce polychlórovaný dibenzofurán    
Y44    všetky materiály obsahujúce polychlórovaný dibenzo-p-dioxín    
Y45    organohalogénové zlúčeniny iné ako látky uvedené v tejto tabuľke (napríklad Y39, Y41, Y42, Y43, Y44)    

Tabuľka 3

Kód  Skupiny odpadov vyžadujúce osobitnú pozornosť  
Y46    odpady z domácností    
Y47    zvyšky vznikajúce pri spaľovaní domového odpadu    

Tabuľka 4

Kód činnosti     
P    Pôvodca odpadu    
M    Držiteľ odpadu    
V    Zber odpadov vrátane mobilného zberu    
R    Zhodnocovanie odpadov    
D    Zneškodňovanie odpadov    
O    Obchodník    
S    Sprostredkovateľ    

P Pôvodca odpadu je každý pôvodný pôvodca, ktorého činnosťou odpad vzniká, alebo ten, kto vykonáva úpravu, zmiešavanie alebo iné úkony s odpadmi, ak ich výsledkom je zmena povahy alebo zloženia týchto odpadov.

M Držiteľ odpadu je pôvodca odpadu alebo osoba, ktorá má odpad v držbe. Uvedie sa len vtedy, ak sa nedá použiť iný kód činnosti (napríklad servisné práce, prekládková stanica, skladovanie výkopovej zeminy).

V Zber odpadu je zhromažďovanie odpadu od inej osoby vrátane jeho predbežného triedenia a dočasného uloženia odpadu na účely prepravy do zariadenia na spracovanie odpadov. Uvedie sa aj vtedy, ak ide o registráciu vydanú pre zber odpadov.

R Zhodnocovanie odpadu je činnosť, ktorej hlavným výsledkom je prospešné využitie odpadu na účel nahradiť iné materiály vo výrobnej činnosti alebo v širšom hospodárstve, alebo zabezpečenie pripravenosti odpadu na plnenie tejto funkcie; uvedené v tabuľke 6 .

D Zneškodňovanie odpadu je činnosť, ktorá nie je zhodnocovaním, a to aj vtedy, ak je druhotným výsledkom činnosti spätné získanie látok alebo energie; uvedené v tabuľke 7.

O Obchodník je podnikateľ, ktorý pri kúpe a následnom predaji odpadu koná vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť vrátane takých obchodníkov, ktorí tento odpad nemajú fyzicky v držbe.

S Sprostredkovateľ je podnikateľ, ktorý organizuje zhodnocovanie odpadu alebo zneškodňovanie odpadu v mene iných osôb vrátane takých sprostredkovateľov, ktorí tento odpad nemajú fyzicky v držbe.

DRUHÁ ČASŤ: ORGANIZÁCIA/OBEC

IČO – uvedie sa identifikačné číslo organizácie/obce; ak má organizácia/obec identifikačné číslo menšie ako osemmiestne, zľava sa doplnia nuly na celkový počet ôsmich miest.

Obchodné meno/názov obce – uvedie sa obchodné meno organizácie (právnickej osoby alebo fyzickej osoby- podnikateľa) tak, ako je zapísaná v príslušnom registri, alebo názov obce.

Ulica, obec, PSČ – uvedie sa presná a úplná adresa sídla organizácie, telefón, fax, e-mail, adresa URL.

PREVÁDZKAREŇ/ZÁVOD

Nasledujúca časť týkajúca sa samostatnej prevádzkarne/závodu sa vypĺňa, ak nie je totožná s organizáciou/obcou.

Evidencia sa vedie za každú prevádzkareň.6a)

Ak nejde o prevádzkareň, evidencia sa vedie za každé miesto vzniku odpadu v súlade s vydaným súhlasom alebo len za každé miesto vzniku. Ak ide o prekládkovú stanicu, evidencia sa vedie za každé miesto dočasného uloženia komunálneho odpadu v súlade s vydaným súhlasom, a ak ide o skladovanie výkopovej zeminy, tak za každé miesto dočasného uloženia výkopovej zeminy v súlade s vydaným súhlasom.

Ak ide o mobilný zber, evidencia sa vedie sumárne na jednom Evidenčnom liste odpadu podľa druhu odpadu alebo poddruhu odpadu za všetky miesta vzniku v jednom okrese, pričom v položke Prevádzkareň/Závod sa uvedie len názov príslušného okresu a položku Adresa (Ulica, obec, PSČ, tel., fax, e-mail, URL) nie je potrebné vyplniť.

Názov – uvedie sa, ak je zavedený vnútri organizácie.

Ulica, obec, PSČ – uvedie sa presná a úplná adresa prevádzkarne, telefón, fax, e-mail, adresa URL.

TRETIA ČASŤ:

Dátum (1) – uvedie sa dátum vzniku odpadu alebo nakladania s ním. Ak ide o obchodníka a sprostredkovateľa, uvedie sa dátum nákupu, predaja odpadu alebo jeho sprostredkovania, dátum prepravy odpadu.

Odpad umiestnený (2) – uvedie sa názov skladu alebo nádoby, kde je odpad umiestnený. Pri skládke nebezpečných odpadov sa uvedie napríklad identifikácia špeciálneho kontajnera, v ktorom je odpad uložený.

Hmotnosť odpadu (3)

  • v stĺpci vznik/príjem možno u pôvodcu uviesť odhadnutú hmotnosť vzniknutého odpadu a spresniť ju až po odvážení napríklad v sklade alebo v inej organizácii (príjemca odpadu) až po zistení,

  • v stĺpci nakladanie sa uvedie presná hmotnosť odpadu vydaného z prevádzky pôvodcu. U držiteľa odpadu sa uvedie hmotnosť buď prijatého odpadu, alebo vydaného odpadu.

Pri zneškodňovaní polychlórovaných bifenylov sa v tomto stĺpci uvedie aj údaj o obsahu polychlórovaných bifenylov v nich obsiahnutých.

Ak ide o obchodníka/sprostredkovateľa, uvedie sa v stĺpci vznik/príjem hmotnosť odpadu, ktorú obchodník/sprostredkovateľ kúpil/sprostredkoval, a v stĺpci nakladanie hmotnosť odpadu, ktorú obchodník/sprostredkovateľ predal, sprostredkoval, odovzdal alebo prepravil inej organizácii.

Kód nakladania (4) – uvedie sa:

  • ak ide o vznik odpadu, kód nakladania podľa tabuľky 5,

  • ak ide o prevzatie odpadu, kód nakladania s odpadom v organizácii, ktorá vedie Evidenčný list odpadu, a to podľa tabuliek 5, 6 a 7,

  • ak ide o odovzdanie odpadu, kód nakladania podľa tabuliek 5, 6 a 7, a to vo väzbe na organizáciu uvedenú v stĺpci 5.

Tabuľka 5

Kód  Iné nakladanie s odpadom  
Z    Zhromažďovanie odpadov je dočasné uloženie odpadov pred ďalším nakladaním s ním    
DO    Odovzdanie odpadu na využitie v domácnosti    
PO    Príprava na opätovné použitie    
V    Zber    
TÚ    Využitie odpadu na úpravu terénu    
OO    Prijatie/Odovzdanie obchodníkovi    
OS    Prijatie/Odovzdanie sprostredkovateľovi    
SVZ    Dočasné uloženie výkopovej zeminy    
PS    Dočasné uloženie odpadu v prekládkovej stanici komunálneho odpadu    

Tabuľka 6

Kód  Zhodnocovanie odpadov  
R1    Využitie najmä ako palivo alebo na získavanie energie iným spôsobom    
R2    Spätné získavanie alebo regenerácia rozpúšťadiel    
R3    Recyklácia alebo spätné získavanie organických látok, ktoré sa nepoužívajú ako rozpúšťadlá (vrátane kompostovania a iných biologických transformačných procesov) (*)    
R4    Recyklácia alebo spätné získavanie kovov a kovových zlúčenín    
R5    Recyklácia alebo spätné získavanie iných anorganických materiálov (**)    
R6    Regenerácia kyselín a zásad    
R7    Spätné získavanie komponentov používaných pri odstraňovaní znečistenia    
R8    Spätné získavanie komponentov z katalyzátorov    
R9    Prečisťovanie oleja alebo jeho iné opätovné použitie    
R10    Úprava pôdy na účel dosiahnutia prínosov pre poľnohospodárstvo alebo na zlepšenie životného prostredia    
R11    Využitie odpadov vzniknutých pri činnostiach R1 až R10    
R12    Úprava odpadov určených na spracovanie niektorou z činností R1 až R11(***)    
R13    Skladovanie odpadov pred použitím niektorej z činností R1 až R12 (okrem dočasného uloženia pred zberom na mieste vzniku) (****)    

(*) Patrí sem aj splyňovanie a pyrolýza využívajúce zložky ako chemické látky.

(**) Patrí sem aj čistenie pôdy, ktorého výsledkom je jej obnova, a recyklácia anorganických stavebných materiálov.

(***) Ak neexistuje iný vhodný R-kód, môžu sem patriť predbežné činnosti pred zhodnocovaním vrátane predbežnej úpravy, okrem iného napríklad rozoberanie, triedenie, drvenie, stláčanie, peletizácia, sušenie, šrotovanie, kondicionovanie, opätovné balenie, triedenie, miešanie a zmiešavanie pred podrobením sa ktorejkoľvek z činností R1 až R11.

(****) Dočasné uskladnenie je dočasné uloženie podľa § 3 ods. 5 zákona.

Tabuľka 7

Kód  Zneškodňovanie odpadov  
D1    Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme (napríklad skládka odpadov)    
D2    Úprava pôdnymi procesmi (napríklad biodegradácia kvapalných alebo kalových odpadov v pôde)    
D3    Hĺbková injektáž (napríklad injektáž čerpateľných odpadov do vrtov, soľných baní alebo prirodzených úložísk atď.)    
D4    Ukladanie do povrchových nádrží (napríklad umiestnenie kvapalných alebo kalových odpadov do jám, odkalísk atď.)    
D5    Špeciálne vybudované skládky odpadov (napríklad umiestnenie do samostatných buniek s povrchovou úpravou stien, ktoré sú zakryté a izolované jedna od druhej a od životného prostredia)    
D6    Vypúšťanie a vhadzovanie do vodného recipienta okrem morí a oceánov    
D7    Vypúšťanie a vhadzovanie do morí a oceánov vrátane uloženia na morské dno    
D8    Biologická úprava nešpecifikovaná v tejto prílohe, pri ktorej vznikajú zlúčeniny alebo zmesi, ktoré sú zneškodnené niektorou z činností D1 až D12    
D9    Fyzikálno-chemická úprava nešpecifikovaná v tejto prílohe, pri ktorej vznikajú zlúčeniny alebo zmesi, ktoré sú zneškodnené niektorou z činností D1 až D12 (napríklad odparovanie, sušenie, kalcinácia)    
D10    Spaľovanie na pevnine    
D11    Spaľovanie na mori (*)    
D12    Trvalé uloženie (napríklad umiestnenie kontajnerov v baniach)    
D13    Zmiešavanie alebo miešanie pred použitím niektorej z činností D1 až D12 (**)    
D14    Uloženie do ďalších obalov pred použitím niektorej z činností D1 až D13