dnes je 27.5.2024

Input:

VZN o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom

13.2.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.26.13 VZN o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom

JUDr. Renáta Považanová; Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.


Stiahnuť vzor

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta ….. č. ….. VZN o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom

Čl. I.

Preambula

  1. Mestské zastupiteľstvo v ……., v súlade s ustanovením § 6 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s § 2 ods. 2 a § 6 ods. 5 zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov, vydáva toto Všeobecne záväzné nariadene Mesta ……. č. ……. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom (ďalej len ”VZN“).
  2. Toto všeobecne záväzné nariadenie ustanovuje práva a povinnosti orgánov Mesta ……. (ďalej len ”mesto“), vymedzuje pojmy, povinnosti právnických a fyzických osôb oprávnených na podnikanie,