dnes je 13.6.2024

Input:

VZN o zneškodňovaní obsahu žúmp na území mesta

13.2.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.26.11 VZN o zneškodňovaní obsahu žúmp na území mesta

JUDr. Renáta Považanová; Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.


Stiahnuť vzor

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta ….. č. ….. o zneškodňovaní obsahu žúmp na území mesta ........

Čl. I.

Základné ustanovenia

  1. Mestské zastupiteľstvo v ……., v súlade s ustanovením § 4 ods. 3 písm. g), § 6 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s § 36 ods. 7 písm. c) zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon”), vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie Mesta ……. č. ……. o zneškodňovaní obsahu žúmp na území mesta ........ (ďalej len ”VZN“).
  2. Toto VZN bližšie upravuje podľa miestnych podmienok spôsob zneškodňovania