dnes je 16.5.2021

Input:

Zápis a výmaz výrobcu vyhradeného výrobku

26.4.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.17.4 Zápis a výmaz výrobcu vyhradeného výrobku

Ing. Peter Gallovič; Ing. Matej Šiculiak; doc. JUDr. Boris Balog, PhD.

V zmysle § 27 ods. 4 písm. a) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch je výrobca vyhradeného výrobku povinný sa zaregistrovať v Registri výrobcov vyhradeného výrobku (ďalej len „register”). Uvádza sa spôsob podania žiadosti a tiež povinnosť doložiť k žiadosti o zápis do registra vyhlásenie, či bude plniť povinnosti individuálne alebo kolektívne. Výrobca vyhradeného výrobku, ktorý nie je zapísaný v registri, nesmie vyhradený výrobok uvádzať na trh. Zodpovednosť za splnenie povinnosti výrobcu zaregistrovať sa v príslušnom registri nemôže výrobca preniesť na OZV.

Zákon rozlišuje tri režimy zápisu do registra. V prípade individuálneho plnenia je výrobca vyhradeného výrobku povinný do 6 mesiacov odo dňa zápisu získať autorizáciu na výkon individuálneho plnenia vyhradených povinností. V prípade, ak bude plniť výrobca vybrané povinnosti kolektívne, je povinný priložiť už k žiadosti o zápis do potvrdenia o uzatvorení zmluvy (pri batériách a akumulátoroch aj s treťou osobou) o zapojení sa výrobcu do jej systému združeného nakladania s vyhradeným prúdom odpadu. V prípade, ak bude výrobca pre niektoré výrobky využívať osobitný spôsob podľa § 27 ods. 7, musí k žiadosti o zápis do registra priložiť vyhlásenie podľa § 27 ods. 4. Podrobnosti upraví vykonávací predpis.

Ustanovuje sa lehota najviac 10 pracovných dní, v ktorej musí ministerstvo uskutočniť zápis a vydať o ňom výrobcovi potvrdenie.