dnes je 26.2.2021

Input:

Zber komunálnych odpadov podľa zákona o odpadoch

22.1.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.13.1.7 Zber komunálnych odpadov podľa zákona o odpadoch

Ing. Juraj Válek, PhD., doc. JUDr. Boris Balog, PhD.

Pri komunálnych odpadoch poznáme kalendárový zber a množstvový zber. Bližšie si ich v článku vysvetlíme.

Kalendárový zber je zber oddelene zbieranej zložky komunálneho odpadu v určenom čase, ktorú určí obec vo všeobecne záväznom nariadení. Tento zber spočíva v pristavení vozidla alebo zberných nádob v určitom čase najviac na jeden deň, pričom obec o tomto zbere informuje obyvateľov vopred spôsobom v mieste obvyklým.

Množstvový zber je zber zmesových komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov, pri ktorom ich pôvodca platí miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady ustanovený podľa osobitného predpisu vo výške, ktorá je priamo úmerná množstvu týchto odpadov vyprodukovaných pôvodcom odpadu za daný čas. Ak obec zavedie na svojom území alebo jeho časti množstvový zber zmesového komunálneho odpadu pre všetkých pôvodcov komunálnych odpadov alebo pre niektoré kategórie pôvodcov komunálnych odpadov, je povinná umožniť pôvodcom komunálnych odpadov, ktorých sa tento zber týka individuálne určenie intervalu odvozu komunálnych odpadov z miesta určeného obcou, pričom pri iných ako biologicky rozložiteľných komunálnych odpadoch môže byť tento interval aj dlhší ako 14 dní, alebo výber veľkosti zbernej nádoby aspoň z troch možností, ktoré ustanoví obec vo všeobecne záväznom