dnes je 19.6.2024

Input:

Žiadosti

3.1.2023, Zdroj: Verlag Dashöfer

Žiadosti podľa nového zákona o odpadoch

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia

Oznámenie o výrube podľa § 47 ods. 4 písm. b) zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov 

Oznámenie o výrube podľa § 47 ods. 4 písm. d) zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov 

Oznámenie o vzniku škody spôsobenej určenými živočíchmi

Žiadosť o dodatočné povolenie zmeny stavby pred jej dokončením

Žiadosť o kolaudáciu vodnej stavby

Žiadosť o potvrdenie prílohy č. .....  Žiadosti o nenávratný finančný príspevok

Žiadosť o povolenie na odber pozemných vôd

Žiadosť o povolenie na odstránenie vodnej stavby

Žiadosť o povolenie na vodnú stavbu

Žiadosť o povolenie na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do podzemných vôd - nepriamo

Žiadosť o povolenie na vypúšťanie komunálnych (splaškových) odpadových vôd

Žiadosť o povolenie na vypúšťanie priemyselných odpadových vôd alebo osobitných