dnes je 3.10.2022

Input:

Žiadosti

1.7.2022, Zdroj: Verlag Dashöfer

Žiadosti podľa nového zákona o odpadoch

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia

Žiadosť o vydanie rozhodnutia o neexistencii vozidla

Žiadosť o zápis do registra výrobcov elektrozariadení

Žiadosť o zápis do registra výrobcov batérií a akumulátorov

Žiadosť o zápis do registra výrobcov obalov

Žiadosť o zápis do registra výrobcov neobalového výrobku

Žiadosť o zápis do registra výrobcov vozidiel

Žiadosť o zápis do registra výrobcov pneumatík

Protokol z analytickej kontroly odpadov

Žiadosť o dodatočné povolenie zmeny stavby pred jej dokončením

Žiadosť o potvrdenie prílohy č. .....  Žiadosti o nenávratný finančný príspevok

Žiadosť o povolenie na odber pozemných vôd

Žiadosť o povolenie na odstránenie vodnej stavby

Žiadosť o povolenie na vodnú stavbu

Žiadosť o o povolenie na vypúšťanie odpadových a osobitných vôd do povrchových alebo podzemných vôd

Žiadosť o povolenie na vypúšťanie odpadových vôd do podzemných vôd

Žiadosť o povolenie na vypúšťanie