dnes je 22.7.2024

Input:

Zmeny v nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi od 1. 7. 2020

24.6.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2020.06.1.2 Zmeny v nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi od 1. 7. 2020

Ing. Juraj Poništ

Novelou zákona o odpadoch č. 460/2019 Z. z. nastali výrazné zmeny v odpadovom hospodárstve podľa zákona o odpadoch č. 79/2015 Z. z. Niektoré zmeny nadobudli účinnosť dňom vyhlásenia. Niektoré sa viažu na konkrétne dátumy.

Jednými zo zmien, ktoré nadobúdajú účinnosť od 1. 7. 2020, sú aj zmeny v nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi od 1. 7. 2020, na ktoré sa viaže paragraf § 81. Ku každej zmene uvedieme pre názornosť praktický príklad.

Zmena ods. 1 a 2 § 81

Pôvodné znenie

1) Za nakladanie s komunálnymi odpadmi, ktoré vznikli na území obce, a s drobnými stavebnými odpadmi, ktoré vznikli na území obce, zodpovedá obec, ak tento zákon neustanovuje inak.

(2) Komunálne odpady vrátane oddelene zbieraných zložiek komunálneho