dnes je 31.5.2023

Input:

Zmeny v skládkovaní odpadov od 1.1.2023

12.9.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:37:16

Kapitoly videa

Témou webinára sú zmeny v právnych predpisoch súvisiace so skládkovaním odpadov od 1.1.2023. Hlavnou zmenou je odklon biologicky rozložiteľných odpadov z procesu skládkovania odpadov a to jednak zákazom ich skládkovania a jednak povinnou úpravou hlavne zmesového komunálneho odpadu. Obce a mestá budú povinné zmesový odpad pred uložením na skládku odpadov upraviť a úpravou musí byť zabezpečené, že v tomto odpade sa minimalizuje obsah biologickej zložky = odpad zo zelene a kuchynský odpad.

Lektor

Ing. Peter Gallovič

Ing. Peter Gallovič

Expert na odpadové hospodárstvo, na začiatku svojej kariéry pracoval ako prevádzkový geológ. Neskôr pôsobil ako výskumný pracovník aj ako vedúci informačnej kancelárie Centra zneškodňovania odpadov, a tiež ako riaditeľ odboru odpadového hospodárstva v oblasti verejnej správy. Je odborne spôsobilý pre autorizované činnosti a oprávnený na vydávanie odborných posudkov pre odpadové hospodárstvo v oblasti autorizácie a úpravy odpadov.